Sök

Demenssjukdom/kognitiv sjukdom

Demens eller kognitiv sjukdom är ett samlingsnamn och en diagnos för en rad symptom som orsakas av hjärnskador. När du får en demenssjukdom kan både du och dina anhöriga få stöd och hjälp.

En demenssjukdom påverkar kognitionen vilket innebär att du på olika sätt kan få svårt att minnas, tänka och förstå din omgivning. Vanliga symptom i början av en demenssjukdom är till exempel att du får svårt med närminnet eller att utföra vardagssysslor. Du kan också känna oro eller nedstämdhet. Vänd dig till din vårdcentral om du har misstankar om att du har börjat få en demenssjukdom. Det är oftast en läkare på vårdcentralen som startar en demensutredning.

Stöd till dig och dina anhöriga

Vid en demenssjukdom finns olika former av stöd till dig och dina anhöriga. Syftet med stödet är att ni ska få kunskap om sjukdomen.  Ni ska också få kunskap om vilka stödresurser som finns tillgängliga för er och råd om hur ni ska hantera vardagen.

Demenssamordnare

Varbergs kommuns demenssamordnare hjälper dig att finna rätt kontakter i alla frågor som kan uppstå när du eller en anhörig har eller misstänks ha en demenssjukdom. Det kan handla om kontakter mellan sjukhus, vårdcentral och kommun eller med information kring vad en demenssjukdom innebär.

Kontakta demenssamordnaren via vår e-tjänst Länk till annan webbplats.. I e-tjänsten lämnar du dina kontaktuppgifter, så kontaktar vi dig.

Du kan också nå vår demenssamordnare via telefon:

Marie Hill, demenssamordnare
Telefon: 0340-884 03
E-post: marie.hill@varberg.se

Stöd till anhöriga

Anhörigstödet erbjuder dig som anhörig kostnadsfria insatser tex enskilt samtal, samtalsgrupp, hälsoinsatser, digital mötesplats och utbildning.
Läs mer om anhörigstödet Länk till annan webbplats.

Hjälp med vardagssysslor och personlig omvårdnad

Hos omsorgshandläggaren kan du ansöka hjälp med exempelvis vardagliga sysslor eller personlig omvårdnad. Kontakta en omsorgshandläggare här Länk till annan webbplats..

Om du har en har en funktionsnedsättning som till exempel kognitiv sjukdom/demens och är under 65 år och har behov av stöd och service kontaktar du en LSS handläggare. Kontakta en LSS-handläggare här. Länk till annan webbplats.

Hjälp med ekonomi, egendom och fullmakter

En demenssjukdom kan innebära att du får svårt att hantera din ekonomi eller egendom. Om du inte har möjlighet att få hjälp av en närstående så kan du vända dig till Överförmyndarenheten för att ansöka om god man eller förvaltare. Kontakta Överförmyndaren i Varbergs kommun Länk till annan webbplats..

Hjälpmedel och anpassningar

Det finns hjälpmedel som kan underlätta för dig med svårigheter att hitta eller planera din vardag. De kallas kognitiva hjälpmedel. Ett exempel är mobilt trygghetslarm med GPS funktion som kan söka och spåra var du befinner dig. Det kan hjälpa till att öka din trygghet, självständighet och att du kan fortsätta att delta i samhället.

Mer information hittar du på Hjälpmedel och bostadsanpassning Länk till annan webbplats. samt Hjälpmedel för kognitivt stöd och kommunikation (1177.se) Länk till annan webbplats..

Dagverksamhet

Dagverksamhet finns för både yngre och äldre personer med demenssjukdom. På dagverksamheten träffar du andra personer i liknande situation och erbjuds aktiviteter, trevlig samvaro och god mat. Dagverksamhet erbjuds efter kontakt med omsorgshandläggare. Mer information om dagverksamhet i Varbergs kommun Länk till annan webbplats..

Hemtjänst

Om du har behov av stöd och hjälp i ditt hem så kan du få hemtjänst. Hemtjänst kan till exempel vara: städning, tvätt, inköp, trygghetslarm, leverans av mat, ledsagning, personlig omvårdnad eller social samvaro. Du kan själv välja vilken utförare som ska utföra tjänsterna. Mer information om hemtjänst i Varbergs kommun Länk till annan webbplats..

Hemsjukvård

Om du på grund av din sjukdom har svårt att ta dig till vårdcentralen kan du vara berättigad till hemsjukvård. Många personer med demenssjukdom kan till exempel få svårt att sköta sin medicinering om man har många läkemedel. Då kan man få hjälp med detta av kommunens sjuksköterskor. Det är dina behov som avgör om du ska få hemsjukvård. Vilka behov du har tas upp vid en vårdplanering där du och eventuellt också en närstående deltar. Mer information om hemsjukvård i Varbergs kommun Länk till annan webbplats..

När du får svårt att bo kvar hemma

I början av en demenssjukdom går det ofta bra att bo kvar hemma men när du behöver mer omvårdnad kan du behöva flytta in på ett särskilt boende. Kommunen har vårdbostäder som är inriktade på demenssjukdom/kognitiv sjukdom.

Växelvård och korttidsboende

Växelvård är en form av stöd som innebär att du som har en demenssjukdom bor periodvis hemma och periodvis i vårdboende. 

Korttidsboende är ett tillfälligt boende då omvårdnaden inte kan ges i den egna bostaden på ett tryggt och säkert sätt. Korttids- och växelvårdplatser finns på flera vårdboenden i kommunen och det finns särskilda platser för dig som har en demenssjukdom. 

Du ansöker om både växelvård och korttidsboende via omsorgshandläggarna på socialförvaltningen.

Bostad för personer med demenssjukdom

När det inte fungerar att bo kvar hemma finns möjligheten att flytta till ett särskilt boende. Dessa bostäder finns för både yngre och äldre personer med demenssjukdom.

Ett särskilt boende är ett boende där det finns omvårdnadspersonal dygnet runt. Du bor i en egen lägenhet. Det finns gemensamma utrymmen för måltider, social samvaro och aktiviteter. Mer information om äldreboenden i Varbergs kommun Länk till annan webbplats.. Jämför särskilt boende, äldre i Varbergs kommun Länk till annan webbplats..

Mer information om demenssjukdomar

Organisationer som kan stödja dig som har en demenssjukdom eller dig som anhörig till någon med demenssjukdom:

Arbetssätt inom omsorgen vid demenssjukdom

I Varbergs kommun får du vård och omsorg utifrån ett personcentrerat perspektiv som bygger på Socialstyrelsens nationella riktlinjer för demensvård. Vi arbetar för att du ska känna dig trygg med den vård och omsorg du får. Vi använder oss av flera olika metoder och verktyg.  

Begreppet personcentrerad omvårdnad innebär att personen och inte demenssjukdomen är i fokus. Den personcentrerade omvårdnaden baseras på personens värderingar, önskemål och rutiner. Syftet är att ge bekräftelse och acceptans. En personcentrerad vård och omsorg sätter fokus på personen snarare än demenssjukdomen och syftet är att göra din vård och omsorg mer personlig. Har du en annan kulturell eller språklig bakgrund ingår det också att ta hänsyn till om du har några särskilda behov relaterat till detta.  Omsorgshandläggare och utförare av vården ska enligt Socialstyrelsen arbeta med individens behov i centrum. Arbetssättet ska stärka den enskildes möjlighet till inflytande och makt över sin vardag. Hjälp och stöd ska ges utifrån individuella behov, inte från utbudet av existerande insatser. IBIC stämmer väl överens med idéerna om personcentrerad vård och därmed går arbetssätten hand i hand.

Centrum för personcentrerad vård – GPCC, Göteborgs universitet (gu.se) Länk till annan webbplats.

Att känna sig sedd som en unik människa är grunden för den personcentrerade vården. Varje människas levnadsberättelse är unik. Ingen annan har levt samma liv, haft precis samma upplevelser, tankar och känslor. Genom levnadsberättelsen får personalen kunskap om vad som är viktigt i livet och vad personen vill göra och prata om. Levnadsberättelsen är extra viktig när kognitiva förmågor som kommunikation och minne sviktar. Levnadsberättelsen fylls i tillsammans med personen och eventuellt anhöriga och blir ett levande verktyg för personalen.

Levnadsberättelsen i kort version (tankekartan) ger all personal som möter personen en överblick över det allra viktigaste man behöver veta om personen för att kunna ge ett gott bemötande, individanpassad kommunikation och en meningsfylld vardag. I den långa versionen ges utrymme för fördjupad kännedom för en än mer personcentrerad vård. Levnadsberättelsen är ett viktigt verktyg som med fördel kan följa med personen när man har behov av dagverksamhet, korttidsboende, sjukhusvård eller om man flyttar till ett särskilt boende.

Länk levnadsberättelsen kort Pdf, 182 kB.

Länk levnadsberättelsen lång Pdf, 374.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Beteendemässiga och psykiska symptom (BPSD) drabbar cirka 90 procent av alla som lever med en kognitiv sjukdom. Dessa symtom har alltid en orsak och vårdpersonalens uppgift är att tolka och förstå vad som kan ligga bakom för att kunna sätta in rätt åtgärder. Det finns ett nationellt kvalitetsregister som ger en struktur för arbetet med att förstå orsaker och sätta in åtgärder. Registret syftar till att kvalitetssäkra vården av personer med demenssjukdom och förebygga samt lindra BPSD. Du kan läsa mer om registret nedan.

BPSD- registret ger personalgruppen och teamet runt personen med demenssjukdom en struktur och ett arbetssätt för en mer personcentrerad vård. Fråga gärna din enhet hur de arbetar med BPSD-registret.

Att arbeta med BPSD-registret och att ha en bra struktur i omvårdnadsarbetet kan bidra till:

·         Ökad livskvalitet för personen med demenssjukdom

·         Implementering av de nationella riktlinjerna

·         Personcentrerad omvårdnad & ett gemensamt språk för personalen

·         Teamarbete & tydliga mål

·         Kvalitetssäkring genom ständiga uppföljningar

·         Att tydliggöra vårdtyngden & bidra till verksamhetsutveckling

BPSD – Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens Länk till annan webbplats.

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom innehåller rekommendationer för en evidensbaserad och jämlik vård och omsorg. I riktlinjen kan du bland annat läsa om:

·         diagnostik

·         personcentrerad omvårdnad

·         teamarbete

·         läkemedel

·         dagverksamhet

·         boende

·         stöd till anhöriga

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom - Socialstyrelsen Länk till annan webbplats.

"Annas led" - för en trygg och säker demensvård i Halland (pdf) Länk till annan webbplats.

Det går att arbeta med personer med kognitiv sjukdom/demenssjukdom utan tvång och begränsningar. Nollvision är ett kunskapsstöd för att verka för detta.

Ett kunskapsstöd | Demenscentrum Länk till annan webbplats.

Utbildning och vägledning till personal

Resursteam demens finns till för personal som arbetar inom vård och omsorg med personer med kognitiv sjukdom. Teamet arbetar för kunskapsspridning, lärande och samarbete. Personal kan vända sig till resursteam demens när det finns behov av vägledning eller någon att diskutera med.

Teamet består av: specialistsjuksköterska i vård vid kognitiv sjukdom/ Silviasjuksköterska, Silviasyster/handledare och samordnare för personer med kognitiv sjukdom/demenssamordnare.

Resursteam demens erbjuder utbildning i BPSD-registret, förebyggande arbete, demenssjukdomar, bemötande, kommunikation med mera. Resursteam demens har också i uppdrag att utveckla arbetssätt, därför tar vi tacksamt emot förslag, ideer och tankar om hur vi kan göra vården för personer med kognitiv sjukdom. Välkomna att höra av er!

ikon

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Självservice & blanketter