Sök

Nationell patientöversikt

När du får vård vid sjukdom eller till exempel besökt vårdcentralen så skrivs det in och sparas uppgifter i din journal. För att göra vården så säker som möjligt finns nu ett system för legitimerad personal att se olika vårdenheters journaluppgifter.

Det är inte alltid man besöker samma vårdenhet. Ibland måste man till sjukhuset och ibland kanske man får kommunal sjukvård via hembesök. Detta innebär också att det inte är samma personal som behandlar dig varje gång.

Genom Sammanhållen journal och IT-systemet Nationell patientöversikt, NPÖ kan de olika vårdgivarna se varandras journalinformation. NPÖ hämtar och sammanställer uppgifter från olika system till det som kallas sammanhållen journal. Det innebär att behörig hälso- och sjukvårdspersonal får möjlighet att läsa journaluppgifter elektroniskt från andra vårdgivare, oberoende på var du söker vård. Detta ökar säkerheten och vårdkvaliteten för dig och det innebär minskade risker för brist i överföring av information.  

De som deltar i din vård kan se dina uppgifter, om du vill

Det är bara den hälso- och sjukvårdspersonal som deltar i din vård och som har behov av uppgifterna som får ta del av din journal efter att du har gett samtycke. Du har rätt att stå utanför Sammanhållen journal. Du kan alltid välja att spärra uppgifter som inte ska finnas tillgängliga direkt för andra vårdgivare.

Delar av din journal visas upp i Sammanhållen journal

Varbergs kommun har varit ansluten till Sammanhållen journal via NPÖ sedan hösten 2013 och kan därmed ta del av andra vårdgivares journalinformation. Under hösten 2014 tog Varbergs kommun ytterligare ett steg i Sammanhållen journal. Istället för att enbart ta del av andra vårdgivares journalinformation började Varbergs kommun då även dela med sig av den dokumentation som finns i kommunens egna journalsystem Procapita. Det är enbart utvalda delar av din Hälso- och sjukvårdsjournal, dokumenterad av legitimerad personal i Varbergs kommun, som är tillgänglig för andra vårdgivare.

Nedanstående uppgifter visar Varbergs kommun upp i Sammanhållen journal:

  • Funktionstillstånd
    Vad du klarar själv respektive inte klarar själv.

  • Hälsoplaner
    En plan innehåller en bedömning kring ett specifikt vårdbehov, en målsättning samt tydliga beskrivningar av de insatser som görs för att målet ska uppnås.

Vanliga frågor

Vem kan se mina uppgifter?

Du måste tillfrågas och ge ditt samtycke innan vårdpersonal får ta del av dina uppgifter hos en annan vårdgivare. Det är enbart den vårdpersonal som deltar i din vård och som är säkert identifierad och som har behov av uppgifterna för att kunna ge dig god och säker vård, som får ta del av dina journaluppgifter i den sammanhållna journalen.

Kan någon annan ge samtycke i stället för mig?

Nej, bara du som patient kan ge ditt samtycke.

Hur kontrolleras det att min integritet skyddas?

Säkert identifierad vårdpersonal kan läsa dina journaluppgifter. Det måste finnas en vårdrelation och du ska ha gett ditt samtycke. I efterhand går det att spåra, via loggar, vem som läst och när det gjordes. Varje vårdenhet gör systematisk uppföljning av loggar. Du har rätt att få ta del av dessa loggar.

Jag vill inte vara med i Sammanhållen journal!

Du har rätt att stå utanför Sammanhållen journal genom att begära spärr. När du meddelar din vårdgivare detta kan inte andra vårdgivare ta del av dina uppgifter.

Kan jag spärra mina uppgifter?

Ja, du avgör själv om dina journaluppgifter helt eller delvis ska spärras för Sammanhållen journal. Du avgör också om och när en spärr ska tas bort. Det är inte möjligt att spärra uppgifter inom de vårdenheter där du för närvarande behandlas, du kan därför inte spärra journalinformation inom Varbergs kommun.

Om du inte vill att din journal i Varbergs kommun ska vara tillgänglig för andra vårdgivare ska du fylla i en spärrblankett. När du skickat in blanketten kommer du bli uppringd av personal från Varbergs kommun som informerar om vad en spärr innebär för dig. Efter samtalet registreras spärren.

När du valt att spärra uppgifter får du själv komma ihåg att berätta för vårdpersonalen sådant som de behöver veta, för att kunna ge dig god och säker vård.

Du kan när som helst begära att få spärren borttagen.

Om du är vårdnadshavare har du inte rätt att begära spärr för ditt barns journal.

Varbergs kommun har enbart möjlighet att spärra journaluppgifter som finns i vårt journalsystem. Om du vill spärra journaluppgifter som finns i Region Hallands journalsystem ska du vända dig till dem: Journalspärrservice Region Halland Box 517 301 80 Halmstad Telefonnr: 010-476 19 47 Epost: journalsparrservice@regionhalland.se Eller ladda ner spärrblankett från www.1177.se/Halland/patientjournalen Länk till annan webbplats.

Du fyller i och signerar blanketten och skickar tillbaka den till Journalspärrservice.

Vad händer om jag spärrar?

Det framgår i Sammanhållen journal att spärrade uppgifter finns. Du avgör själv om du vill lämna ut de spärrade uppgifterna till vårdpersonalen. Spärrade uppgifter som finns hos en annan vårdgivare kan enbart hävas av den vårdgivaren.

Vad händer om jag blir medvetslös?

Om journaluppgifterna är ospärrade kan nödöppning göras (direkt). Om journaluppgifterna är spärrade måste vårdpersonal begära att spärren tillfälligt hävs hos den vårdgivare som spärrat uppgifterna på din begäran. Först därefter blir uppgifterna möjliga att läsa.

Om jag är utomlands?

Sammanhållen journal gäller bara inom Sverige.

Kan jag spärra mitt barns uppgifter?

Nej, du kan inte spärra uppgifter om dina barn. I takt med barnets stigande ålder och mognad får barnet själv spärra uppgifter.

Finns mina journaler på nätet?

Nej, alla journaluppgifter lagras i vårdgivarnas lokala journalsystem.

Hur är det med informationssäkerheten?

I Patientdatalagen och tillhörande föreskrifter finns särskilda bestämmelser om behörighetstilldelning och åtkomstkontroll. Datainspektionen och Socialstyrelsen är tillsynsmyndigheter.

Finns uppgifter om mina läkemedel?

Ja, läkemedelsinformation ingår i Sammanhållen journal.

ikon

Kontakta oss

Verksamhetschef/avdelningschef

Självservice & blanketter