Sök

Invandring och integration

Två barn hänger med armarna från ett träd

Integration och inkludering handlar om allas lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter. I Varberg ska människor med olika bakgrund och ursprung leva tillsammans med respekt för varandras olikheter och alla ska känna sig delaktiga i samhället.

Att människor flyttar till Sverige och Varberg beror på olika saker. Det finns olika slags invandring så som kärleksinvandring, arbetskraftsinvandring och flyktinginvandring. En fortsatt god utveckling i Varberg är beroende av att vi kan ta tillvara på olika människors erfarenheter och kunskap.

Varbergs kommun har ett inkluderingscentrum som arbetar med integration och inkludering och med mottagandet av nyanlända. Det vill säga personer som fått uppehållstillstånd och som blivit anvisade till Varberg för att etablera sig.

Integration är både ett mål och en, eller flera, processer. För individen är integrationen ett livsprojekt som är beroende av hans eller hennes egna mål, syften och förutsättningar. Integration betyder också att förena skilda delar till en större helhet. Den som bosätter sig i ett nytt land, måste hitta en strategi för att ingå i en ny gemenskap utan att göra våld på sin kulturella och etniska identitet. Det förutsätter en viss, ömsesidig, anpassning. Integration är en ständigt pågående process. Samhället kan stödja individen genom att föra en politik som underlättar för honom eller henne att förverkliga sina mål i livet.

En person anses som integrerad när denne har börjat studera eller fått ett arbete, samt har bostad ordnad. Inkludering har vi uppnått när samma person känner att jag är en del av, och bidrar till samhällsgemenskap och utveckling, vilket omfattar etablerade sociala kontakter, nätverk och en meningsfull fritid.

Enligt den arbetsgrupp som har sett över användningen av begreppet invandrare i lagar och förordningar och i myndigheters verksamhet (Ds 1999:48 och 2000:43) bör begreppet invandrare användas endast när det gäller människor som själva har invandrat, det vill säga flyttat till Sverige från ett annat land och folkbokförts här. Personer med utländsk bakgrund avser såväl utrikes födda personer som själva har invandrat som personer födda i Sverige med minst en utrikes född förälder. (ur regeringens skrivelse 2001/02:129 Integrationspolitik för 2000-talet).

Ja. Flyktingar har kommit till Sverige för att de har ett behov av skydd. Invandrare omfattar alla personer som är bosatta i Sverige och som är födda i ett annat land, till exempel kärleksinvandrare och arbetskraftsinvandrare.

ikon

Kontakta oss

Inkluderingsstrateg

Lotta Olanya

0340-883 24

lotta.olanya@varberg.se

Självservice & blanketter