Sök

Tre personer samtalar runt ett bord med laptops

Flyktingmottagande

På den här sidan kan du läsa om vem som gör vad vid mottagandet av flyktingar.

Den som kommer till Sverige för att söka skydd från krig ska vända sig till Migrationsverket som ansvarar för prövningar om uppehållstillstånd.

Uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet för ukrainska medborgare

Efter Rysslands invasion av Ukraina beslutade EU:s medlemsländer att aktivera det så kallade massflyktsdirektivet. Det innebär att ukrainska medborgare som lämnat landet efter den ryska invasionen omedelbart kan få skydd och ett tidsbegränsat uppehållstillstånd i bland annat Sverige. För att få uppehållstillstånd enligt direktivet ska man registrera sig hos Migrationsverket. En viktig skillnad på att registrera sig som massflykting och på att söka asyl är att Migrationsverket prövar asylsökande individuellt. Då behöver man vänta på att få ett beslut om man får uppehållstillstånd eller inte.

Den som omfattas av massflyktsdirektivet har samma rättigheter som den som är asylsökande i Sverige och får dessutom automatiskt tillstånd för att kunna arbeta här.

Ukrainska medborgare har fortsatt möjlighet att ansöka om asyl i Sverige enligt den ordinarie asylprocessen även när man registrerat sig enligt massflyktsdirektivet (Ukrainska medborgare kan besöka Sverige under 90-dagar utan att registrera sig eller söka asyl. Då får man ingen hjälp av svenska myndigheter.)

På Migrationsverkets hemsida finns frågor och svar om situationen i Ukraina. Där kan du läsa mer om vad som gäller för flyktingar från Ukraina.

Frågor och svar om situationen i Ukraina Länk till annan webbplats.

Från asylsökande till nyanländ

När någon kommer till Sverige för att söka skydd vänder man sig till Migrationsverket.

Att ansöka om asyl Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Under tiden ansökan prövas är man asylsökande. Om Migrationsverket beviljar uppehållstillstånd i Sverige på grund av flyktingskäl anvisas man till en kommun för att etablera sig där och bygga upp sin nya tillvaro. I samband med anvisningen blir man nyanländ och huvudansvaret för olika insatser flyttar från Migrationsverket till kommunen.

Kommunens mottagande av nyanlända

Olika myndigheters ansvar och uppgifter vid flyktingmottagning

Nedan hittar du en sammanställning över vad olika myndigheter ansvarar för gällande personer som omfattas av massflyktsdirektivet eller är asylsökande samt när uppehållstillstånd beviljats och den asylsökande blivit nyanländ. När det gäller barn och ungdomar som kommer till Sverige utan vårdnadshavare, så kallade ensamkommande barn, ser ansvarsfördelningen annorlunda ut.

Ensamkommande barn

Asylsökande vuxna och familjer samt vuxna och familjer med uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet

 • Tar emot och utreder asylansökan och fattar beslut i asylärenden.
 • Registrerar och fattar beslut om uppehållstillstånd för personer från Ukraina som omfattas av massflyktsdirektivet.
 • Ordnar boende till asylsökande som inte väljer eget boende.
 • Ordnar boende till personer från Ukraina som omfattas av massflyktsdirektivet som inte väljer eget boende. Detta görs genom anvisning till en kommun som har ansvar att erbjuda en bostad.
 • Ansvarar för ekonomisk ersättning till asylsökande och till personer från Ukraina som omfattas av massflyktsdirektivet.
 • Beslutar om och betalar ut statliga ersättningar till kommuner och landsting.
 • Motiverar och hjälper personer som inte fått uppehållstillstånd att återvända till hemlandet.

 • Efter anvisning från Migrationsverket av personer från Ukraina som omfattas av massflyktsdirektivet erbjuder kommunen boende samt, om det är aktuellt, plats på förskola, grundskola eller gymnasieskola.
 • Utreder behov av, och fattar beslut om, särskilda insatser inom ramen för socialtjänstlagen.

 • Erbjuder akut vård och tandvård.
 • Erbjuder vård som inte kan vänta.
 • Ansvarar för hälso- och sjukvård.
 • Erbjuder hälsoundersökning.

 • Asylsökande kan skriva in sig på Arbetsförmedlingen men kan inte ta del av arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Nyanlända vuxna och familjer

 • Anvisar nyanlända till en kommun.
 • Beslutar om statlig ersättning till kommuner och landsting.

 • Ansvarar för mottagande och bostad till nyanlända som inte väljer eget boende.
 • Bedriver undervisning i svenska för invandrare (SFI) samhällsorientering och annan vuxenutbildning.
 • Erbjuder förskola och skola.
 • Ansvarar för social omsorg.
 • Ansvarar för ekonomiskt biståd för personer som inte är självförsörjande.

 • Ansvarar för all vård.

 • Erbjuder etableringssamtal.
 • Upprättar en etableringsplan tillsammans med den nyanlända personen.
 • Samordnar etableringsinsatser.
 • Beslutar om etableringsersättning.
 • Översätter betyg/intyg.
 • Ansvarar för validering av betyg/legitimationer.

 • Betalar ut etableringsersättning till nyanlända.
 • Beslutar om och betalar ut etableringstillägg och bostadsersättning.
 • Betalar ut barnbidrag.
 • Beslutar om och betalar ut föräldrapenning.
 • Samordnar rehabiliteringsinsatser.


 • Ansvarar för folkbokföring och personnummer.

Ensamkommande barn och ungdomar

 • Tar emot och utreder asylansökan och fattar beslut i asylärenden.
 • Efterforskar barnets familjemedlemmar.
 • Handlägger frågor som rör ekonomiskt bistånd till barnen.
 • Anvisar en kommun som ska ansvara för barnets boende och omsorg.
 • Gör prognoser och beräknar behovet av boendeplatser i kommunerna.
 • Tecknar överenskommelser med kommunerna om både asylsökande ensamkommande barn och barn som har fått uppehållstillstånd.
 • Administrerar ersättningar till kommunerna.
 • Arbetar för att de barn som inte får uppehållstillstånd ska kunna återvända.

 • Utreder barnets behov och fattar beslut om insatser och placering i lämpligt boende.
 • Utser god man.
 • Erbjuder förskola och skola.
 • Utreder behov av, och fattar beslut om, särskilda insatser inom ramen för socialtjänstlagen.
 • Ger fortsatta insatser under barnets uppväxt och för barnets integration om barnet får uppehållstillstånd. Kommunen ansvar då även för att efterforska var barnets familjemedlemmar finns.

 • Asylsökande barn under 18 år har rätt till samma hälso- och sjukvård som övriga barn bosatta i Sverige.
ikon

Kontakta oss

Integrationssamordnare

Linnéa Oom

070-861 31 85

linnea.oom@varberg.se

Självservice & blanketter