Sök

Tre personer samtalar runt ett bord med laptops

Flyktingmottagande

När man söker och får asyl i Sverige har man kontakt med många olika myndigheter under processen. På den här sidan kan du läsa om vem som gör vad vid mottagandet av flyktingar.

Från asylsökande till nyanländ

När någon kommer till Sverige för att söka skydd vänder man sig till Migrationsverket. Mer om hur det går till att söka asyl och få sitt ärende prövat kan du läsa om på Migrationsverkets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Under tiden ansökan prövas är man asylsökande. Om Migrationsverket beviljar uppehållstillstånd i Sverige på grund av flyktingskäl anvisas man till en kommun för att etablera sig där och bygga upp sin nya tillvaro. I samband med anvisningen blir man nyanländ och huvudansvaret för olika insatser flyttar från Migrationsverket till kommunen. Du kan läsa mer om kommunens mottagande av nyanlända här.

Olika myndigheters ansvar och uppgifter vid flyktingmottagning

Nedan hittar du en sammanställning över vad olika myndigheter ansvarar för under asylprocessen samt när uppehållstillstånd beviljats och den asylsökande blivit nyanländ. När det gäller barn och ungdomar som kommer till Sverige utan vårdnadshavare, så kallade ensamkommande barn, ser ansvarsfördelningen annorlunda ut.

Asylsökande vuxna och familjer

 • Tar emot och utreder asylansökan och fattar beslut i asylärenden.
 • Fattar beslut om åldersbedömningar.
 • Ordnar boende till asylsökande som inte väljer eget boende.
 • Ansvarar för ekonomisk ersättning till den asylsökande.
 • Beviljar undantag från krav på arbetstillstånd.
 • Ansvarar för organiserad sysselsättning.
 • Beslutar om och betalar ut statliga ersättningar till kommuner och landsting.
 • Motiverar och hjälper personer som inte fått uppehållstillstånd att återvända till hemlandet.

 • Erbjuder plats på förskola och i grundskola.
 • Erbjuder plats i gymnasieskola som påbörjas innan 18 års ålder.
 • Utreder eventuella behov som av och fatta beslut om särskilda insatser inom ramen för socialtjänstlagen.

 • Erbjuder akut vård och tandvård.
 • Erbjuder vård som inte kan vänta.
 • Ansvarar för hälso- och sjukvård.
 • Erbjuder hälsoundersökning.

 • Asylsökande kan skriva in sig på Arbetsförmedlingen men kan inte ta del av arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Nyanlända vuxna och familjer

 • Anvisar nyanlända till en kommun.
 • Beslutar om statlig ersättning till kommuner och landsting.

 • Ansvarar för mottagande och bostad till nyanlända som inte väljer eget boende.
 • Bedriver undervisning i svenska för invandrare, SFI, samhällsorientering och annan vuxenutbildning.
 • Erbjuder förskola.
 • Ansvarar för social omsorg.
 • Ansvarar för försörjning gällande personer som inte har rätt till statlig etableringsersättning.

 • Ansvarar för hälso-, tand- och sjukvård.

 • Erbjuder etableringssamtal.
 • Upprättar en etableringsplan tillsammans med den nyanlända personen.
 • Samordnar etableringsinsatser.
 • Beslutar om etableringsersättning.
 • Översätter betyg/intyg.
 • Ansvarar för validering av betyg/legitimationer.

 • Betalar ut etableringsersättning till nyanlända.
 • Beslutar om och betalar ut eventuellt etableringstillägg och bostadsersättning.
 • Betalar ut barnbidrag.
 • Beslutar om och betalar ut föräldrapenning.
 • Samordnar rehabiliteringsinsatser.

 • Ansvarar för registrering av personnummer.
 • Ansvarar för folkbokföring.

Ensamkommande barn och ungdomar

 • Tar emot och utreder asylansökan och fattar beslut i asylärenden.
 • Efterforskar barnets familjemedlemmar.
 • Handlägger frågor som rör ekonomiskt bistånd till barnen.
 • Anvisar en kommun som ska ansvara för barnets boende och omsorg.
 • Gör prognoser och beräknar behovet av boendeplatser i kommunerna.
 • Tecknar överenskommelser med kommunerna om både asylsökande ensamkommande barn och barn som har fått uppehållstillstånd.
 • Administrerar ersättningar till kommunerna.
 • Arbetar för att de barn som inte får uppehållstillstånd ska kunna återvända.

 • Utreder barnets behov och fattar beslut om insatser och placering i lämpligt boende.
 • Utser god man.
 • Bedriver skolundervisning.
 • Utreder behov av, och fattar beslut om, särskilda insatser inom ramen för socialtjänstlagen.
 • Ger fortsatta insatser under barnets uppväxt och för barnets integration om barnet får uppehållstillstånd. Kommunen ansvar då även för att efterforska var barnets familjemedlemmar finns.

 • Asylsökande barn under 18 år har rätt till samma hälso- och sjukvård som övriga barn bosatta i Sverige.
ikon

Kontakta oss

Integrationssamordnare

Linnéa Oom

070-861 31 85

linnea.oom@varberg.se

Självservice & blanketter