Sök

Behandling av personuppgifter hos Överförmyndaren

Behandling av personuppgifter hos överförmyndaren

Här kan du läsa om hur personuppgifter behandlas hos överförmyndaren och vem du kan kontakta om du har frågor kring behandling av dina personuppgifter.

Personuppgifter hos överförmyndaren

Överförmyndaren är en kommunal förvaltningsmyndighet som har som huvuduppgift att utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare (ställföreträdare). Som en del i detta samlar vi in och lagrar information såsom namn, personnummer och kontaktinformation men även uppgifter om hälsotillstånd och ekonomiska förhållanden. Personuppgifterna behövs som en del i myndighetsutövningen enligt reglerna i framför allt Föräldrabalken och Lagen om god man för ensamkommande barn.

Överförmyndarnämnden är personuppgiftsansanvarig för all den information som hanteras hos överförmyndaren. Det innebär bland annat att nämnden har det yttersta ansvaret för att de krav som dataskyddsförordningen ställer efterlevs.

Det är viktigt för oss att vi hanterar information på ett tryggt och ansvarsfullt sätt. Nedan följer kortfattad information om dina rättigheter och vårt arbete.

Allmänt intresse, rättslig förpliktelse och myndighetsutövning

För att få behandla personuppgifter krävs att vi har laglig grund att behandla uppgifterna. De behandlingar som görs baserar sig främst på allmänt , rättslig förpliktelse eller myndighetsutövning. Behandling som görs med stöd av dessa grunder kan du inte invända mot. Däremot kan du begära att få felaktiga uppgifter korrigerade och rättade.

Vi behandlar endast personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att fullgöra vårt uppdrag och som en del av vår myndighetsutövning. Begreppet "behandla" har en bred innebörd och innebär att samla in, registrera, lagra, bearbeta, sprida och radera.

Känsliga personuppgifter

Överförmyndarnämnden behandlar personuppgifter som är att betrakta som känsliga. Dina personuppgifter lyder under sekretess hos oss. Det innebär att enbart verksamhetens nämnd och personal hos överförmyndaren har tillgång till den information och de personuppgifter som hanteras inom denna verksamhet.

Personuppgifterna sparas så länge som vi har behov av dem enligt lag och arkivbestämmelser.

Digitala tjänster och personuppgifter

Molntjänster innebär att informationen lagras hos externa leverantörer och är tillgänglig för användaren över internet. Detta innebär att vissa uppgifter kan föras över till ett annat land, t.ex. utanför Europa. Överförmyndaren använder sig inte av några molntjänster vid behandling av personuppgifter.

Din rätt till information

Mer information om personuppgiftsbehandlingar och dina rättigheter som registrerad finns i den kommungemensamma informationen om personuppgiftsbehandlingar Länk till annan webbplats..

Har du frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter

Ansvarig för de personuppgiftsbehandlingar som görs är Överförmyndarnämnden.

Frågor om hur överförmyndarnämnden behandlar dina personuppgifter kan ställas till ofm@varberg.se. Du når oss också genom att kontakta Varberg direkt tel: 0340-880 00.

Om du har frågor om kommunens hantering av personuppgifter i stort kan du vända dig direkt till Varberg direkt på tel: 0340-880 00 eller varbergdirekt@varberg.se.

ikon

Kontakta oss

Överförmyndarförvaltningen

Varberg/Falkenberg

Besöksadress i Varberg:

Engelbrektsgatan 15

Telefon: 0340-697640

0340- 880 00 (Varberg Direkt)

E-post: ofm@varberg.se


Postadress:

Överförmyndarförvaltningen

432 80 Varberg


Besökstid

Måndag-fredag 10.00 - 12.00


Telefontid

Måndag-onsdag 10.00 - 12.00

Torsdag 13.00-15.00


Besöksadress i Falkenberg:

Holgersgatan 22

Besökstid: tisd 10.00-16.00
Bokade besök från kl 10.00
Lunchstängt kl 12.30-13.30


Handläggare

Agné Mikalauskiene

0340-889 49

 
Handläggare

Annika Källberg Haknert

0340-887 24

 
Handläggare

Anna Thörn

0340-69 76 44


Handläggare

Sebastian Kruuse af Verchou

0340-69 76 46

 

Handläggare

Cecilia Torngren Lundgren

0340-889 83


Handläggare

Karin Asklöf

0340-69 76 45


Överförmyndarchef

Linda Jonsson

0340-69 76 43

Självservice & blanketter