Sök

Uppdraget som god man

Som god man för ett ensamkommande barn företräder man den omyndige i förmyndares och vårdnadshavares ställe. I de flesta fall är det en förälder som fyller denna funktion. Detta betyder att man ansvarar för barnets personliga förhållanden och för hans/hennes rättsliga angelägenheter.

Till skillnad från en förälder ska en god man för ensamkommande barn inte fysiskt sörja för den omyndiges dagliga omvårdnad och tillsyn. Detta ansvar har boendet där barnet vistas (familjehem/ asylboende/HVB-hem). Den gode mannen ska därför inte uppträda som en förälder utan som en företrädare för barnet. Exempel på saker som därför inte ingår i uppdraget är att läsa läxor, skjutsa till fritidsaktiviteter, gå på bio med mera.

Vad ingår i uppdraget?

Exempel på uppgifter i ett godmanskap för ensamkommande barn:

 • Ansöka om uppehållstillstånd hos Migrationsverket
 • Hjälpa barnet och närvara i samband med utredningar hos Migrationsverket och socialnämnden
 • Närvara vid förhör hos polis och åklagare om barnet utsatts för brott eller gjort sig skyldig till brott
 • Planera barnets utbildning, besluta i frågor som skolgång, skolresor, ansöka om studiebidrag samt delta i utvecklingssamtal
 • Besluta om var barnet ska bo
 • Medverka till kontakt med föräldrar, släktingar och eventuell återförening
 • Hjälpa barnet att få kontakt med hälso- och sjukvård vid behov
 • Förvalta eventuella tillgångar
 • Ansöka om stöd enligt socialtjänstlagen
 • Medverka till att teckna hyreskontrakt innan barnet fyllt 18 år om eget boende är det bästa för barnet

Uppdraget som god man för ensamkommande barn är ett mycket brett uppdrag som kan se ut på många olika sätt, beroende på barnets behov, bakgrund, förutsättningar och vilja. Det är viktigt för en god man att veta var gränserna för uppdraget går. Ovanstående punkter är exempel på vad uppdraget kan innebära, kontakta överförmyndarförvaltningen om du är osäker på vart gränserna för ditt uppdrag går.

Vad ingår inte i uppdraget?

Exempel på vad som inte ingår i uppdraget:

 • Sköta den dagliga omvårdnaden och tillsynen av barnet, exempelvis att se till att barnet går till skolan och hjälpa till med läxor.
 • Försörja barnet. Det är inte tillåtet att sammanblanda gode mannens och barnets ekonomi eller att skuldsätta barnet. Gode mannen får inte heller förskottera barnets utgifter.
 • En god man har inget skadeståndsansvar om barnet förstör eller skadar inredning, lånade datorer eller dylikt.
 • Skicka pengar till barnets anhöriga. Dagersättning ska täcka kostnader för kläder och skor, fritidsaktiviteter, hygienartiklar samt täcka utgifter för hälso- och sjukvård, tandvård och läkemedel. Barnbidrag och studiebidrag är en ersättning som ska tillfalla den som har den faktiska vårdnaden om barnet. Det är alltså inte den unges pengar. Gode mannen är skyldig att se till att de ersättningar som barnet får, faktiskt användas på ett sådant sätt som angetts.
 • Öppna barnets post. Varken god man, boendepersonal eller familjehemmet har rätt att öppna barnets post. Barnet måste lämna en fullmakt till den som bör vara med vid öppnandet.
 • Skjutsa barnet till och från olika aktiviteter eller besök, till exempel till sjukhus, tandläkare och olika fritidsaktiviteter.
 • Handla åt barnet, till exempel mat eller kläder.
 • Ingripa vid bråk eller andra konflikter på boendet.
 • Företräda barnet vid den rättsliga prövningen av asylfrågan. Det är det offentliga biträdet som fått uppdraget att företräda barnet i asylärendet. Gode mannen bör inte själv agera genom att skicka in skrivelser till eller kontakta migrationsdomstolarna. Gode mannen bör dock ha en nära kontakt med biträdet.
 • Ansöka om barnets föräldrar ska komma till Sverige. Vare sig gode mannen eller barnet har behörighet att företräda föräldrarna.

Det är viktigt att komma ihåg att det alltid är den gode mannen som bestämmer hur barnets tillgångar ska användas, barnets dagersättning ska användas till det som är nödvändigt för barnet, och att den gode mannen är utsedd för att vara barnets företrädare i föräldrars ställe.

Den gode mannens uppdrag är på många sätt att vara spindeln i nätet kring den omyndige. Det är den gode mannen som ska ha den samlade kunskapen om barnets situation och kunna företräda den omyndige gentemot Migrationsverket, socialtjänst, boende och andra.

Lyssna på barnet

Det är ytterst viktigt att den gode mannen lyssnar på den omyndige och ger honom/henne tillfälle att säga sin mening i saker som rör honom/henne. Det är självklart inte alltid den omyndige som har rätt men genom att lyssna på den omyndige skapar man bra förutsättningar för att kunna utföra sitt uppdrag på ett bra sätt. Om man inte lyssnar på den som man företräder är det svårt att veta vad som är rätt för honom eller henne!

Vad händer om barnet får stanna i Sverige?

När barnet har fått permanent uppehållstillstånd, PUT, ska socialnämnden se till att barnet får en särskilt förordnad vårdnadshavare. Gode mannen blir kvar i uppdraget och får utföra vårdnadshavarens uppgifter tills detta sker. Under denna tid får god man se till att barnet blir folkbokfört, ansöka om ID-kort, öppna bankkonton samt eventuellt ansöka om främlingspass eller resedokument. Socialtjänsten svarar på frågor som rör vårdnadshavarens uppgifter.

ikon

Kontakta oss

Överförmyndarförvaltningen

Varberg/Falkenberg/Mark

Besöksadress i Varberg:

Engelbrektsgatan 15

Telefon: 0340-697640

0340- 880 00 (Varberg Direkt)

E-post: ofm@varberg.se


Postadress: Överförmyndarnämnden
432 80 Varberg


Besökstid

Måndag-fredag 10.00 - 12.00


Telefontid

Måndag-onsdag 10.00 - 12.00

Torsdag 13.00 - 15.00


Besöksadress i Falkenberg:

Holgersgatan 22


Besökstid: tisd 10.00-16.00
Bokade besök från kl 10.00
Lunchstängt kl 12.30-13.30

 

Besöksadress i Marks kommun:

Boråsvägen 40, Kinna

Besökstid: ons 10.00-15.30
Bokade besök från kl 10.00
Lunchstängt kl 12.00-13.00


Handläggare

Agné Mikaluskiene

0340-889 49


Handläggare

Annika Källberg Haknert

0340-887 24

 
Handläggare

Anna Thörn

0340-69 76 44


Handläggare

Sebastian Kruuse af Verchou

0340-69 76 46


Handläggare

Cecilia Torngren Lundgren

0340-889 83


Handläggare

Karin Asklöf

0340-69 76 45


Överförmyndarchef

Linda Jonsson

0340-69 76 43

Självservice & blanketter