Sök

Arbetet som god man

En god man är en person som hjälper en medmänniska i främst ekonomiska frågor men även när det gäller intresse. Uppgifterna varierar beroende på vilka behov den enskilde som behöver hjälp har. Målet för den gode mannen ska vara att försöka skapa så bra livskvalitet som möjligt för sin huvudman utifrån hans eller hennes personliga och ekonomiska situation. Eftersom alla uppdrag är olika är detta endast exempel på vad som ingår i uppdragen.

Här nedan kan du läsa mer om vad uppdraget som god man innebär.

Beslut om förordnande

Ett beslut om förordnande av god man eller förvaltare som fattas av tingsrätt/hovrätt eller överförmyndarnämnden gäller i huvudsak omedelbart, även om det överklagas inom den så kallade lagakrafttiden (de tre veckor som ett beslut kan överklagas). Det innebär att en god mans eller förvaltares förordnande gäller från beslutsdagen eller i förekommande fall, det datum överförmyndarnämnden bestämt i fråga om byte av god man eller förvaltare. Som god man/förvaltare behöver man därför inte invänta och kontrollera om ett beslut om förordnande överklagas eller ej, utan kan påbörja uppdraget från det datum som framgår av beslutet (beslutsdatum alternativt särskilt angivet datum).

I samband med att gode mannen/förvaltaren får sitt beslut om förordnande skickas också registerutdrag ut från överförmyndarförvaltningen. Av registerutdraget framgår att man är förordnad som god man eller förvaltare, vilken omfattning förordnandet har, från vilket datum man är förordnad samt för vem man är förordnad. Registerutdraget fungerar som ett bevis på att man är god man eller förvaltare för en person och kan behöva visas upp när man vidtar olika åtgärder för sin huvudman.

I vilken omfattning

Ett godmanskap eller förvaltarskap kan bestå av någon eller några av följande delar:

  • bevaka rätt
  • förvalta egendom
  • sörja för person

Vad en ställföreträdare skall göra inom ramen för sitt uppdrag är beroende av förhållandena i det enskilda fallet. En allmän riktlinje är att ställföreträdare omsorgsfullt ska fullgöra sina skyldigheter och alltid handla på det sätt som bäst gagnar huvudmannen. Viktigt är också att ställföreträdaren främst har en administrativ roll och alltså inte själv skall utföra någon omvårdnad eller liknande. Här nedan ges några exempel på olika aktiviteter som hör till respektive uppgift.

Bevaka rätt

Att bevaka rätt består av två delar.

1. Att i någon speciell rättshandling ta tillvara huvudmannens intressen till exempel:

  • evaka rätt i dödsbo
  • ingå avtal på huvudmannens vägnar
  • företräda huvudmannen vid försäljning av bostad.

2. Att bevaka huvudmannens rätt gentemot samhället och olika myndigheter till exempel:

  • göra ansökningar enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade
  • ansöka om bostadsbidrag
  • ansöka om skuldsanering
  • ansöka om särskilt boende/gruppboende.

Att förvalta egendom

Uppgiften innebär att du ska förvalta all egendom som tillhör huvudmannen. Det innebär att sköta huvudmannens ekonomi, ta hand om pension och bidrag, betala räkningar, lämna fickpengar, förvalta eventuellt kapital, fastigheter med mera. Den gode mannen ska se till att det finns pengar till fasta utgifter. Den gode mannen ska också se till att huvudmannen får nytta av sina tillgångar. Medel som inte behövs för huvudmannens livsföring ska placeras med tillräcklig trygghet och skälig avkastning. Dessa medel är som regel spärrade för den gode mannen. Den gode mannen får inte ge bort huvudmannens egendom om det inte är fråga om personliga presenter exempelvis födelsedagspresenter. Den gode mannen ska årligen lämna in en redovisning över huvudmannens inkomster och utgifter.

Som god man eller förvaltare ska du löpande under året föra så kallade räkenskaper över huvudmannens ekonomi. Räkenskaperna för du enkelt genom att kontrollera kontoutdrag från bank mot underlag som visar inkomster och utgifter, så som fakturor och kvitton. Spara underlagen i exempelvis en pärm med ett register vars numrering förslagsvis följer numren som finns vid inkomst- och utgiftsposterna på årsräkningsblanketten.

Läs mer om redovisning under "redovisning av ekonomiska medel".

Att sörja för person

Att sörja för person brukar också kallas för personlig omvårdnad. Den gode mannen ska inte själv hjälpa till att vårda sin huvudman utan bara vara en länk mellan huvudmannen och den sociala omgivningen.

Den gode mannen ska besöka sin huvudman för att se till att han eller hon får den vård och omsorg han eller hon har rätt till. Det kan också vara att ta initiativ till att huvudmannen till exempel får kontaktperson eller besök från Röda Korset. Du ska även uppmärksamma huvudmannens behov av sociala kontakter, fritidsverksamhet med mera. 

Observera att en ställföreträdare aldrig, inte heller vid förvaltarskap, kan fatta beslut om boende eller vårdfrågor mot huvudmannens vilja.

ikon

Kontakta oss

Överförmyndarförvaltningen Varberg/Falkenberg/Mark

 

Besöksadress i Varberg:

Engelbrektsgatan 15

Telefon: 0340-697640,

0340- 880 00 (Varberg direkt)

E-post: ofm@varberg.se


Postadress:

Överförmyndarförvaltningen

432 80 Varberg


Besökstid

Måndag-fredag 10.00-12.00


Telefontid

Måndag-onsdag 10.00-12.00

Torsdag 13.00-15.00


Besöksadress i Falkenberg:

Holgersgatan 22

Besökstid: tisd 10.00-16.00
Bokade besök från kl 10.00
Lunchstängt kl 12.30-13.30


Besöksadress i Marks kommun:

Boråsvägen 40, Kinna

Besökstid: ons 10.00-15.30
Bokade besök från kl 10.00
Lunchstängt kl 12.00-13.00


Handläggare

Agné Mikalauskiene

0340-889 49

 
Handläggare

Annika Källberg Haknert

0340-887 24

 
Handläggare

Anna Thörn

0340-69 76 44


Handläggare

Sebastian Kruuse af Verchou

0340-69 76 46


Handläggare

Cecilia Torngren Lundgren

0340-889 83


Handläggare

Karin Asklöf

0340-69 76 45


Överförmyndarchef

Linda Jonsson

0340-69 76 43

Självservice & blanketter