Sök

Samtycke och tillstånd

När en god man eller förvaltare vidtar vissa större åtgärder för sin huvudmans räkning krävs samtycke från överförmyndarnämnden. Det gäller framförallt vid följande åtgärder:

 • Ta ut pengar från överförmyndarspärrat konto.
 • Placering av huvudmannens medel i aktier, andra värdepapper, kapital- och pensionsförsäkring och andra placeringsformer. Observera att vissa placeringsformer är undantagna från detta krav. Hör av dig till överförmyndarförvaltningen vid tveksamheter.
 • Köp eller försäljning av fastighet/bostadsrätt för huvudmannens räkning.
 • Arvsskifte, bodelning och ingående av avtal om sammanlevnad i oskiftat dödsbo.
 • Upptagande av lån för huvudmannens räkning.

Som god man (inte som förvaltare) är man skyldig att ha huvudmannens samtycke till de åtgärder man företar för hans eller hennes räkning. Detta gäller inte om huvudmannens tillstånd är sådant att samtycke inte kan inhämtas eller då det gäller rättshandlingar som sedvanligen företas för den dagliga hushållningen. Med det senare avses till exempel betalning av hyra och telefonräkning och dylikt. För att avgöra om huvudmannens tillstånd utesluter samtycke kan ett läkartintyg krävas särskilt för den rättshandlingen. Om en god man inte skulle ha huvudmannens samtycke när det krävs kan det som den gode mannen har gjort komma att betraktas som ogiltigt och den gode mannen kan även bli skadeståndsskyldig.

Uttag av spärrade medel

Överförmyndarnämnden har beslutat att det konto som gode mannen/förvaltaren disponerar inte bör överstiga ca 20-25 000 kr. Huvudmannens övriga konton ska alltid ha en överförmyndarspärr. En sådan spärr ska gode mannen/förvaltaren själv ordna i början av sitt uppdrag.

En överförmyndarspärr innebär att kontot spärras från alla utom huvudmannen själv. Gode mannen/förvaltaren kan alltså inte plocka ut pengar från det kontot. Ett överförmyndarspärrat konto innebär en ökad trygghet för både huvudmannen och den gode mannen och det har också flera redovisningsmässiga fördelar. Det kräver ett samtycke från överförmyndarnämnden för att få plocka ut pengar från ett sådant konto. Om gode mannen/förvaltaren av någon anledning behöver ta ut pengar från det överförmyndarspärrade kontot (ex. löpande utgifter, inköp av något slag som inte täcks av det fria kontot) så måste en ansökan göras till överförmyndarnämnden. Detta görs skriftligen på en särskild blankett (finns nedan).

Försäljning av fastighet/bostadsrätt

Inför en ansökan om samtycke till försäljning från överförmyndarnämnden ska du genomgå en del steg gällande försäljningen. Det första är att kontakta en mäklare som hjälper till med att bjuda ut bostaden på den öppna marknaden. Mäklaren upprättar sedan ett köpekontrakt som du som god man ska underteckna, om inte huvudmannen själv kan förstå vad saken gäller. Det är viktigt att det i köpekontraktet finns en klausul om att försäljningen bara är giltig om överförmyndarnämnden har samtyckt och kontraktet ska om möjligt även innehålla en friskrivningsklausul. I samband med försäljningen ska du också se till att bostaden blir värderad av en opartisk värderingsman. Ofta kan den anlitade mäklaren bistå med detta.

Du ska alltså tillsammans med ansökan om överförmyndarnämndens samtycke till försäljning av huvudmannens bostad bifoga:

 • Köpekontrakt i original underskrivet av köpare och säljare (gode mannen), alternativt en bestyrkt kopia
 • Värderingsintyg från opartisk värderingsman
 • Yttrande från anhöriga
 • Läkarintyg om inte huvudmannen förstår vad saken gäller / samtycke från huvudmannen
 • Budgivningsförteckning     
 • Aktuellt taxeringsbevis

Viktigt att tänka på är att det endast är du som god man/förvaltare som kan ansöka om överförmyndarnämndens samtycke. En mäklarfirma kan alltså inte ansöka om detta. När överförmyndarnämnden har samtyckt till ett köp skickas köpekontraktet alltid tillbaks till gode mannen/förvaltaren.

Vid förvaltarskap är det du som förvaltare som avgör vad som ska ske med bostaden när huvudmannen har flyttat till nytt boende. I princip gäller samma regler som vid godmanskap där huvudmannen inte förstår vad saken gäller. Du som förvaltare skriver på ett köpekontrakt och ansöker om samtycke till överförmyndarnämnden.

Arvskifte/bodelning

Om en huvudman under godmanskapet/förvaltarskapet blir dödsbodelägare så är den gode mannens/förvaltarens uppgift att bevaka huvudmannens rätt i dödsboet (om bevaka rätt ingår i uppdraget). Gode mannen/förvaltaren ska vara delaktig i processen tillsammans med övriga dödsbodelägare och slutligen se till att huvudmannen får det som den har rätt till.

Det är gode mannen/förvaltaren som ska se till att skifte förrättas så snart som möjligt. Överförmyndarnämnden rekommenderar att utomstående hjälp anlitas för att upprätta skifte, bankernas jurister kan ofta vara behjälpliga med sådant. Uppkommer det en tvist i dödsboet om hur tillgångarna ska fördelas ska gode mannen/förvaltaren bevaka huvudmannens intressen. Kan tvisten inte lösas ska det anlitas en boutredningsman. Om arvskiftet dröjer mer än 6 månader från det att bouppteckningen förrättades vill överförmyndarnämnden ha en skriftlig redogörelse över anledningen till dröjsmålet.

Skifteshandlingen ska undertecknas av samtliga delägare, och om huvudmannen inte förstår vad saken gäller ska även gode mannen/förvaltaren skriva på arvskiftet för huvudmannens räkning. När arvskiftet eller bodelningen är klar ska gode mannen/förvaltaren skicka in dessa till överförmyndarförvaltningen och skriftligen begära samtycke till detta. När skifteshandlingen är godkänd av oss ska gode mannen/förvaltaren redovisa huvudmannens andel och pengarna ska sättas in på ett överförmyndarspärrat konto. Exempelvis kan kontoutdrag lämnas in för att styrka att pengarna förts över till ett sådant konto. Om huvudmannen har tilldelats en fastighet ska det finnas bevis om att huvudmannen beviljats lagfart.

Om det finns en fastighet i dödsboet som ska säljas ska gode mannen/förvaltaren även då ansöka om överförmyndarnämndens samtycke till försäljningen. Detta gäller, precis som vid ett arvskifte, endast om huvudmannen inte själv förstår vad saken gäller och inte kan skriva på ett kontrakt.

ikon

Kontakta oss

Överförmyndarförvaltningen Varberg/Falkenberg/Mark

Besöksadress i Varberg:

Engelbrektsgatan 15

Telefon: 0340-697640

0340- 880 00 (Varberg Direkt)

E-post: ofm@varberg.se


Postadress: Överförmyndarnämnden
432 80 Varberg


Besökstid

Måndag-fredag 10.00 - 12.00


Telefontid

Måndag-onsdag 10.00 - 12.00

Torsdag 13.00 - 15.00


Besöksadress i Falkenberg:

Holgersgatan 22

Besökstid: tisd 10.00-16.00
Bokade besök från kl 10.00
Lunchstängt kl 12.30-13.30

 

Besöksadress i Marks kommun:

Boråsvägen 40, Kinna

Besökstid: ons 10.00-15.30
Bokade besök från kl 10.00
Lunchstängt kl 12.00-13.00


Handläggare

Agné Mikalauskiene

0340-889 49


Handläggare

Annika Källberg Haknert

0340-887 24

 
Handläggare

Anna Thörn

0340-69 76 44


Handläggare

Sebastian Kruuse af Verchou

0340-69 76 46


Handläggare

Cecilia Torngren Lundgren

0340-889 83


Handläggare

Karin Asklöf

0340-69 76 45


Överförmyndarchef

Linda Jonsson

0340-69 76 43

Självservice & blanketter