Sök

Tillsyn av förmyndare

Enligt svensk lag är barn som inte fyllt 18 år omyndiga. Det innebär att dessa personer måste ha en vårdnadshavare och förmyndare. Föräldrarna är normalt sett både vårdnadshavare och förmyndare för sina barn tills de fyllt 18 år men i vissa fall kan en annan person utses som vårdnadshavare eller förmyndare.

Föräldrabalken

Föräldrabalken är den lag som reglerar förhållandet mellan barn och föräldrar. Lagen skiljer på vårdnadshavare och förmyndare. Vårdnadshavare är den som har omsorgen om barnets person. Förmyndare är den som förvaltar barnets ekonomi. För barn som står under vårdnad av båda föräldrarna är dessa gemensamt även barnets förmyndare. För barn som står under vårdnad av endast den ena av föräldrarna är den föräldern ensam förmyndare. Alla föräldrar som har barn under 18 år står under överförmyndarnämndens tillsyn om de är förmyndare. Överförmyndarnämnden har alltså tillsyn endast över den ekonomiska delen av föräldrarnas ansvar.

Föräldrar

Föräldrarnas uppgift som förmyndare är att företräda sitt omyndiga barn i ekonomiska angelägenheter. När barnet fyllt 16 år ska dock han eller hon enligt lagen ges möjlighet att påverka viktiga beslut. Överförmyndarförvaltningens uppgift är att se till att barnets tillgångar inte används på ett otillbörligt sätt. Grundregeln är att barnets tillgångar ska placeras tryggt och säkert samt ge skälig avkastning. Barnets tillgångar förvaltas av förmyndarna under skadeståndsansvar. Barnets pengar ska användas till barnet – inte till föräldrarna eller syskon. Föräldrar har försörjningsplikt för sina barn även om barnen har egna tillgångar. Barnets pengar får heller aldrig skänkas bort.

Redovisning av barnets tillgångar

Om barnets tillgångar överstiger åtta prisbasbelopp (2015 = 356 000 kr) är förmyndarna skyldiga att till överförmyndarförvaltningen redovisa förvaltningen av barnets tillgångar. Detta sker genom att man först lämnar en förteckning över barnets tillgångar och sedan årligen redovisar förvaltningen av tillgångarna.

Spärrade bankkonton

Enligt reglerna i föräldrabalken ska utbetalning till omyndig i vissa fall (t ex vid arv eller försäkringsutbetalning) göras till ett överförmyndarspärrat konto om utbetalningen överstiger ett prisbasbelopp (basbeloppet 2015 = 44 500 kr). Den som ombesörjer utbetalningen är skyldig att informera överförmyndarförvaltningen om att utbetalning till minderårig skett. Brottsoffermyndigheten sätter dock in utbetalningar till minderåriga på spärrade konton oavsett beloppets storlek. Överförmyndarspärr på ett konto innebär att förmyndarna inte får ta ut pengarna utan överförmyndarförvaltningens medgivande.

Särskild överförmyndarkontroll

Om någon vill testamentera eller ge bort pengar i gåva till en omyndig, och vill att överförmyndarnämnden ska kontrollera förvaltningen, kan givaren eller testatorn föreskriva detta (oavsett belopp). När då pengarna satts in på barnets konto meddelar insättaren till överförmyndarnämnden att pengarna ska stå under särskild överförmyndarkontroll.

Överförmyndarnämndens samtycke

Vissa rättshandlingar kräver alltid överförmyndarförvaltningens samtycke oavsett hur stora tillgångar barnet har. Det gäller bl a:

  • Om barnet är inblandad i rättshandling som rör fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt
  • Om barnet är delägare i ett dödsbo
  • Om barnet ska låna pengar eller låna ut pengar
  • Om barnet ska bedriva rörelse

Ibland behövs en god man

I vissa fall får förmyndaren inte företräda sitt omyndiga barn. Detta gäller t ex när motparten till barnet i ett avtal eller en rättegång är förmyndaren själv, eller om barnet och förmyndaren båda är delägare i samma dödsbo. I dessa fall måste en tillfällig god man utses, som ska företräda barnet vid just den aktuella rättshandlingen.

Medförmyndare

Om en förälder till exempel inte klarar av att sköta sitt barns ekonomiska angelägenheter, kan en medförmyndare förordnas. Att förordna en medförmyndare är ett lindrigare alternativ än att entlediga en förmyndare och utse en ny. Frågor om förordnande eller entledigande av förmyndare avgörs av tingsrätten i den ort där barnet bor.

En medförmyndares uppdrag är begränsat till att företräda den omyndige i frågor som kan hänföras till den omyndiges ekonomi som till exempel att förvalta tillgångar, bevaka den omyndiges intressen vid ingående av avtal om vara eller tjänst och så vidare.

ikon

Kontakta oss

Överförmyndarförvaltningen

Varberg/Falkenberg

Besöksadress i Varberg:

Engelbrektsgatan 15

Telefon: 0340-697640

0340- 880 00 (Varberg Direkt)

E-post: ofm@varberg.se


Postadress: Överförmyndarnämnden
432 80 Varberg


Besökstid

Måndag-fredag 10.00 - 12.00


Telefontid

Måndag-onsdag 10.00 - 12.00

Torsdag 13.00 - 15.00


Besöksadress i Falkenberg:

Holgersgatan 22

Besökstid: tisd 10.00-16.00
Bokade besök från kl 10.00
Lunchstängt kl 12.30-13.30


Handläggare

Agné Mikalauskiene

0340-889 49


Handläggare

Annika Källberg Haknert

0340-887 24

 
Handläggare

Anna Thörn

0340-69 76 44


Handläggare

Sebastian Kruuse af Verchou

0340-69 76 46

 

Handläggare

Cecilia Torngren Lundgren

0340-889 83


Handläggare

Karin Asklöf

0340-69 76 45

 
Överförmyndarchef

Linda Jonsson

0340-69 76 43

Självservice & blanketter