Sök

Energiförsörjning – så jobbar Varbergs kommun med frågan

En fungerande och trygg energiförsörjning är viktig för våra invånare, det lokala näringslivet och för Varbergs kommun som organisation. Så här jobbar vi för att möta utvecklingen med ökande elpriser och risk för elbrist.

Vi tittar på frågan utifrån ett helhetsperspektiv där vi analyserar behov och möjliga åtgärder för att minska elförbrukningen. Initialt är målet att spara el med så lite påverkan på våra verksamheter som möjligt utifrån rådande läge.

Kommunens åtgärder i flera olika steg

Vi arbetar för att minska energiförbrukningen både på kort och lång sikt. Vi förbereder oss också för hur vi ska hantera eventuella elavbrott som kan orsakas av effektbrist (både kortare, återkommande och längre avbrott).

Steg 1: Agerande utifrån energiläge i november 2022

Vi har identifierat ett antal aktiviteter och handlingar för att bidra till minskad elanvändning:

 • Aktiv kommunikation för att uppmana våra medarbetare att aktivt arbeta för att minska åtgången av energi genom att bl.a. släcka lampor, fylla diskmaskiner, stänga fönster – varje kWh räknas!
 • Begränsa julbelysning och adventsljusstakar i administrativa byggnader.
 • Stänga av bastur i våra anläggningar samt att fortsätta vårt arbetet med att aktivt energioptimera våra fastigheter, belysningar, ventilation mm.

Steg 2: större energibesparingar

Om energiläget blir mer utmanande kan vi t.ex. komma att vidta åtgärder som:

 • Sänka temperaturen och begränsa ventilationen ytterligare i våra lokaler.
 • Sänka temperaturen i de kontorslokaler som inte har fjärrvärme och förtäta våra kontorsplatser till dem som har det.
 • Inte varmhålla mat.

Steg 3: Om det blir ännu tuffare

Om det finns en stor risk för energibortfall kan kommunen behöva vidta mer kännbara åtgärder som att minska användandet av energikrävande verksamheter, såsom badanläggningar, ishallar och andra idrottsanläggningar, eller stänga dem helt under en period. Energiförsörjningen kan även påverkas av stigande elpris då en del verksamheter kan behöva vidta åtgärder för att kunna fortsätta bedriva sin verksamhet.

Vi jobbar med energifrågan på lång sikt

Varbergs kommun har under senaste åren gjort stora investeringar som bidrar till minskad energiförbrukning. Det handlar om nya ventilationsanläggningar, utbyte till LED-belysning och att byta ut värmesystem. Vi ser också att nya byggnader är mer energieffektiva än gamla.

Utebelysningen hålls tänd av trygghetsskäl

Varbergs kommun har sedan tidigare gjort ett större arbete för att minska energiförbrukningen för kommunens utebelysning. Av 13 500 belysningsarmaturer har 13 000 bytts ut till LED. Bytet har redan inneburit en energibesparing på runt 60–70 procent.

Det är av största vikt att våra invånare ska känna sig trygga när de vistas i vår utemiljö därför kommer vi att ha i gång vår utebelysning som vanligt.

Julbelysningen hålls tänd

Julbelysningen är ett samarbete mellan kommunen, Varberg Energi och fastighetsägare. Vi kommer att hålla julbelysningen tänd även i år.

I nuläget förs det en dialog kring den tidsperiod som belysningen kommer vara tänd och om det lämnar utrymme till att släcka andra lampor som till exempel de som lyser i stadens skyltfönster.

Mycket arbete är redan gjort

 • Under 2010 påbörjades ett arbete med energieffektivisering i våra fastigheter, som 2014 resulterade i en minskad förbrukning med 14% och 2020 hade vi nått 18% minskad förbrukning.
 • Varbergs kommun har ett pågående arbete med injustering av temperaturer, så att temperaturerna stämmer med uppsatta målvärden. Det pågår även en inventering av samtliga fastigheter där vi får olika åtgärdsförslag på energieffektiviseringar som vi kan utföra utan att det innebär en investering i större omfattning.
 • 2020 startades arbetet med en ny energi- och klimatstrategi och en tillsatt arbetsgrupp jobbar för att ta fram nya mål och en handlingsplan för att ytterligare minska energiförbrukningen med 10%.

Behovet av minskad elanvändning kan mycket väl kvarstå under en längre tid och arbetet med el- och energieffektivisering behöver därför fortsätta och vara prioriterat inom kommunens samtliga verksamheter även på längre sikt.

Varbergs kommun är en stor organisation, men samtidigt en aktör bland många andra. Samverkan med statliga myndigheter, kommuner i regionen, näringsliv, leverantörer och enskilda är centralt för att åstadkomma så goda resultat som möjligt.

Information från de kommunala bolagen

Varbergs bostad har privata hyresgäster:

Frågor och svar gällande ökade energikostnader – Varbergs Bostad (varbergsbostad.se) Länk till annan webbplats.

Varbergs fastigheter har företagare som hyresgäster:

Så arbetar vi med energifrågan | Varbergs Fastighets AB Länk till annan webbplats.

Stöd till dig som invånare

Vi förstår att dyrare elpriser påverkar dig som invånare. Varbergs kommun erbjuder både energirådgivning och budget- och skuldrådgivning.

Energi- och klimatrådgivning

Energi- och klimatrådgivningen är en oberoende konsumentrådgivare inom energiområdet som kan ge dig tips om hur du kan minska din energianvändning och hur du kan sänka dina energikostnader.

Energi- och klimatrådgivning

Tips för att spara el

Se över din elförbrukning – hur kan du minska din elförbrukning?

Energispartips

Energispartips | Frågor och Svar - Varberg Energi AB Länk till annan webbplats.

Varje kilowattimme (kWh) räknas (energimyndigheten.se) Länk till annan webbplats.

Förbered dig för högre kostnader

Gör en kartläggning av dina inkomster och utgifter och se om du kan öka inkomsterna eller minska utgifterna på något sätt. Ändra dina utgifter till månadsbetalning så att det blir lättare att planera din ekonomi.

Det finns olika stipendier att söka:

Stipendium och bidrag - Sök och lär dig mer på Global Grant Länk till annan webbplats.

Startsidan - Stiftelser (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Om du inte har en buffert (kriskassa) sedan tidigare se över om du kan börja spara undan till en buffert nu.

Om du inte kan betala din elräkning

Om du inte kan betala din räkning, kan det leda till att elen stängs av hemma hos dig. Börja med att kontakta det företag du köper el av.

 • Lista månadens utgifter och gör en prioritetsordning.
 • Jämför listan med dina inkomster och se hur långt dina pengar räcker. Det som är viktigast att prioritera är boendekostnader, mat, el, medicin och barnomsorgskostnad.
 • Om det inte räcker till hela elräkningen betala så mycket du kan.
 • Till de utgifter som inte blir betalda fullt ut eller inte alls kontakta fordringsägarna och kom överens om uppskjuten betalning eller delbetalning. Tänk dock på att det snart är en ny månad med nya utgifter som ska betalas.
 • Blir elkostnaderna för höga i förhållande till din inkomst får du planera för ett annat boende.

Budget och skuldrådgivning

Ekonomiskt bistånd (socialbidrag)

Stöd till dig som företagare

Råd och stöd kring energiförsörjning - Näringsliv Varberg Länk till annan webbplats.

Jag vill energieffektivisera mitt företag (energimyndigheten.se) Länk till annan webbplats.

Följ energiläget

Varberg Energi sammanfattar läget på energimarknaden.

Energiläget just nu (varbergenergi.se) Länk till annan webbplats.

Effektläget inför vintern

Minskad tillgång på energi i Europa minskar möjligheten för import av el. Tillsammans med det förlängda stoppet av Ringhals 4 innebär det att risken för effektbrist kommande vinter har gått från låg till reell. Svenska kraftnät kan tvingas beordra bortkoppling i vinter. Svenska kraftnät är den myndighet som ansvarar för att elöverföringssystemet är säkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt – i dag och i framtiden.

Som invånare kan du förbereda dig på exempelvis ett strömavbrott eller annan samhällsstörning. I fallet med effektbrist kan frånkopplingen bli ett par timmar, men Svenska Kraftnät kan inte idag säga exakt hur lång en frånkoppling skulle bli. Om elen behöver stängas av kan frånkopplingen roteras efter en begränsad tid, så inte en enskild användare drabbas för hårt.

Start | Svenska kraftnät (svk.se) Länk till annan webbplats.

Förbered dig för strömlösa perioder

Du kan förbereda dig genom att säkra tillgång på mat, vatten, värme och information.

Förbered dig för kris (msb.se) Länk till annan webbplats.

Samhällsviktig verksamhet prioriteras

Samhällsviktig verksamhet är en verksamhet, tjänst eller infrastruktur som håller i gång, eller bidrar till, nödvändiga samhällsfunktioner. Elen kommer då att i första hand styras till samhällsviktiga funktioner. Exempel på samhällsviktiga verksamheter är sjukhus, äldreboenden och räddningstjänst och transport men också inom flera andra områden. Även vattenförsörjning och telekommunikationer är prioriterade

Reservkraft

Det finns reservkraftverk att sätta in vid elavbrott eller elbrist. Dessa är avsedda för samhällsviktiga funktioner. Om du har en verksamhet som är starkt beroende av el har du själv ansvar för elförsörjningen.

Reservkraft (energimyndigheten.se) Länk till annan webbplats.

ikon

Kontakta oss

Självservice & blanketter