Sök

Krisberedskap inom social verksamhet

Socialtjänstens verksamhetsområden ska ha en beredskap för att kunna hantera konsekvenserna av en kris/extra ordinär händelse och samtidigt sköta de ordinarie uppgifterna så lång detta är möjligt. Prioriteringar behöver ibland göras utifrån krisens omfattning.

Enhetschef i beredskap

Det finns alltid en enhetschef i beredskap utöver ordinarie kontorstid, det vill säga på kvällar, nätter och helger enligt följande tider:

  • måndag-fredag kl 00-08, kl 17-24
  • lördag, söndag kl 00-24

Mobilnummer kopplat till beredskapstjänstgöringen är: 070-819 64 69

Varje företag/utförare ansvarar för att mobilnumret som är kopplat till beredskapstjänstgöringen är känt bland sina medarbetare.

Beredskapsansvar vid kris

I kommunens ansvar vid krissituationer ingår beredskapsansvar. Det innebär att det ska gå att nå en ansvarig chef om det uppstår en krissituation som kräver chefsbeslut. Det vill säga vid extraordinära händelser som ligger utöver verksamheternas ordinarie drift.

Det gäller situationer där personalen på plats gör bedömningen att verksamheten inte längre kan bedrivas i nuvarande form och en evakuering är nödvändig.

Exempel på sådana händelser är:

  • brand,
  • översvämning,
  • elavbrott,
  • vatten- och avloppsstörningar,
  • snöstorm.
ikon

Kontakta oss

Beredskapstjänstgöring

070-819 64 69

Samordnare säkerhetsgruppen

Självservice & blanketter