Sök

Övergripande perspektiv

På denna sida finner du övergripande och styrande dokument som gäller för socialförvaltningen. Det kan exempelvis vara riktlinjer och rutiner eller regionala överenskommelser.

Anhörigperspektiv

Ett anhörigperspektiv i vård och omsorg innebär att verksamheterna ser, respekterar och samarbetar med både kunden och de personer som är viktiga för honom eller henne. Syftet med ett förvaltningsgemensamt anhörigperspektiv är att kunder och anhöriga ska känna erkännande, respekt och delaktighet. Genom att alla berörda medarbetare arbetar utifrån ett anhörigperspektiv är målet att stödet till anhöriga ska vara av god kvalitet, flexibelt och baserat på individuella behov. Dessutom är målsättningen att all personal ska vara välinformerad om de stödinsatser som finns för att kunna förmedla detta till anhöriga.

Anhörigperspektiv - riktlinje Pdf, 163.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Barnperspektiv

Från och med förste januari 2020 är FN:s Barnkonventionen lag i Sverige. Det innebär att alla beslut och allt arbete inom förvaltningen som rör barn ska utgå från Barnkonventionen.

Barnkonventionens huvudprinciper är:

  • Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.
  • Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet.
  • Varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas.
  • Barn har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör dem. När åsikterna beaktas ska man ta hänsyn till barnets ålder och mognad

Här hittar du webbutbildning om barnkonventionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats.

Alla verksamhetsområden berörs

På socialförvaltningen i Varberg finns en ny riktlinje utifrån FN:s Barnkonventionen. För förvaltningens verksamheter innebär detta:

  • Ökat krav att lyssna på barn
  • Ökat krav på att kontrollera att barn har förstått den information de fått
  • Att prövningar av barnets bästa genomförs vid beslut om åtgärder som rör barn
  • Att det behöver skapas former för alla barns delaktighet och inflytande i frågor som rör dem
  • Att det behöver finns samverkansformer och rutiner vid misstanke om att barn far illa
  • Att det behöver säkerställa att inget barn diskrimineras

Alla verksamheter har ansvar för att gå igenom sina verksamhetsområden och ta fram arbetssätt utifrån Barnkonventionen. Vidare har varje medarbetare inom förvaltningen ett eget ansvar för att följa Barnkonventionen i sitt dagliga arbete.

Mer information om hur detta kommer att införas kommer under våren, via din närmaste chef.

Barnkonventionen - riktlinje Pdf, 122.8 kB, öppnas i nytt fönster.

ikon

Kontakta oss

Utvecklingsstrateg kommunikation

Mats Ericson

Tel. 0340-884 13

E-post mats.ericson@varberg.se

Självservice & blanketter