Sök

Mål och strategier

Vad är ett mål?

Ett mål är den riktning förskole- och grundskoleförvaltningens nämnd anger för verksamheten under innevarande mandatperiod. Målen ska dels docka an Varbergs kommuns vision, dels kommunfullmäktiges mål. Målen ger förskole- och grundskoleförvaltningen ramar för det arbete verksamheterna ska utveckla under innevarande mandatperiod.

Vad är en strategi?

En strategi är ”underrubrik” till ett mål. I strategin beskrivs bärande vägval för verksamheterna, det vill säga vad rektorer beskrivit som behov för utveckling. Strategierna utformas i dialog med rektorerna och är de kommungemensamma vägvalen för förskola och grundskola. Strategierna ger Varbergs kommunala förskolor och grundskolor förutsättningar för likvärdig verksamhet och likvärdigt innehåll och bidrar till en gemensam kultur genom att tillvägagångssätt konkretiseras. Strategier är summan av alla pusselbitar som behöver läggas för att en helhet ska uppstå.

Vad är en process?

En process är själva görandet utifrån mål och strategier. En process kan vara kommungemensam, det vill säga något alla förskolor och skolor arbetar med. Men en process kan också vara en förskolas eller grundskolas eget vägval för att nå ökad kvalitet och måluppfyllelse. Till de kommungemensamma processerna ges årligen och återkommande kompetensutvecklande insatser.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter