Sök

Det här inlägget är äldre än tre år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2019-01-09

Föreläsning för framtida kollegor

Varje år genomförs en så kallad VFU-dag för lärarstudenterna på Campus Varberg. Förskole- och grundskoleförvaltningen har förmånen att återkommande delta med inspel från verksamheten och i höst var det ÄDK-ledarna Karin Wilsson och Marie Nemhed som mötte studenterna.
- Vi hoppas kunna bidra till en ökad medvetenenheten om relationen mellan undervisning och elevers lärande. Många av lärarstudenterna har mött ÄDK under VFU-perioder, men inte förstått vad det är, eller vad ÄDK kan ge för effekt.

Ett fyrtiotal lärarstudenter deltog i föreläsningen om ÄDK som levererades av Karin Wilsson och Marie Nemhed. Syftet var att berätta om förskole- och grundskoleförvaltningens skolutvecklingsarbete som exempel ÄDK och ge studenterna en djupare bild vad ÄDK innebär som metod för kollaborativt arbete.

- Vi hoppas att vi skickat med vikten av att utgå från en eller flera teorier om lärande så att undervisningen vila på vetenskaplig grund, säger Karin Wilsson. Vi hoppas också att studenterna tar med sig berättelsen om förskole- och grundskoleförvaltningens övergripande skolutvecklingsresa från bedömning för lärande till att ett formativt förhållningssätt, och som pågår i Varbergs kommunala grundskolor sedan 2013.

ÄDK och den formativa praktiken bygger på att lärare i sin undervisning utgår från elevernas uppfattningar om exempelvis olika fenomen. På skolorna som deltar i ÄDK har verksamheten organiserats på ett sätt som möjliggör att lärare samarbetar i ÄDK. Skolorna har kommit olika långt i processen, beroende på när de startade arbetet, men det finns en förankrad förståelse i organisationen att framgång i skolutveckling förutsätter ett övergripande perspektiv och uthållighet.

- Det räcker inte bara att tänka på att göra ett arbete i sitt eget klassrum utan också se sin del i ett större sammanhang, säger Marie Nemhed. Om lärarstudenterna kan få med sig den förståelsen så kanske de ställer andra krav på sin utbildning samt när de genomför VFU-perioder.

Verklighetsanknutet inspel

Under föreläsningen fick lärarstudenterna konkreta exempel där Karin Wilsson och Marie Nemhed visade på hur man kan undervisa om kontraster ur ett variationsteoretiskt perspektiv. Både Karin Wilsson och Marie Nemhed är övertygade om att det är viktigt att möta lärarstudenterna och bidra med verklighetsanknutna inspel. De menar att studenternas inblick i ÄDK-arbetet ger underlag för studenterna att fundera kring den egna synen på undervisning och hur kunskap förmedlas.

Att de vetenskapliga teorierna är viktiga och att undervisningen, det vill säga planering, lektioner, efterarbete och analys, måste baseras på forskning och empiri är något studenterna lär i sin utbildning.

- Här kunde vi ge dem en djupare bild av variationsteorin och vikten av att fokusera på skillnader i stället för likheter och skapa variationsmönster. Detta är en teori om lärande som vi upplever gör skillnad i undervisningen och lärarstudenterna blev mycket intresserade och ställde många följdfrågor. Nu när de hört talas om ÄDK så kanske de tar reda på mer om variationsteorin och använder sig av den när de undervisar, menar Karin Wilsson.

- I deras lärarutbildning talar man om hur och vad när man pratar om undervisning, vilket vi också gör inom ÄDK. Men det visade sig under diskussionerna som föreläsningen bjöd in till att definitionen skiljer sig åt när det gällde hur. För studenterna är hur det samma som ska vi titta på film, arbeta i par, dramatisera och så vidare. I ÄDK är hur vilka kontraster och variationsmönster ska vi skapa samt i vilken ordning ska vi göra detta, säger Marie Nemhed.

Framtida kollegor

För Varbergs kommun som arbetsgivare, och utifrån ett kompetensförsörjande perspektiv, ser Karin Wilsson och Marie Nemhed en möjlig effekt av att möta lärarstudenter.

- Om studenterna kan få med sig detta redan i sin utbildning så underlättar detta när de börjar arbeta i Varbergs kommunala skolor. Det underlättar både för arbetsgivaren och de blivande lärarna, då de lättare kan stötta och bidra i det kollaborativa arbetet och bli en del av detta snabbare än om de inte fått inblick i vad ÄDK innebär innan de är färdiga med sin utbildning.

- De kan också få ut mer av att delta i kollaborativa möten när de är ute på sin VFU eftersom de vet vad det är vi faktiskt gör. Detta är ingen vanlig kollegial träff utan något som är direkt förankrat i elevernas progression och undervisningen. Om de har med sig kunskapen blir det lättare att förstå hur helheten och delarna vi arbetar med hänger ihop.

Viktoria Struxsjö

ikon

Senaste nyheterna