Sök

Det här inlägget är äldre än tre år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
2017-12-11

Lärarstudent förverkligar målbild

Amanda Svensson är en ung, målmedveten och ambitiös lärarstudent. Det är uppenbart redan ett par minuter in i samtalet med henne. Hon beskriver utbildningens olika delar, berättar om teoribildning och frågeställningar som hon med studiekamrater bollar i par och i helklass, men också självklart individuellt.
- En fråga vi kretsat mycket kring är hur lärare ser på sin profession och hur de upplever sin professionalitet. Men också betydelsen av ett kollegialt lärande.

Amanda Svensson

Amanda Svensson läser till grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3. Utbildningen ges i regi Högskolan i Borås och är förlagd till Campus Varberg. Den första terminen är snart till ända. En termin som varit lika del omtumlande som inspirerande med fokus på det högskolan benämner som ”kärnan”, kurser som grundlärare och förskollärare läser tillsammans.

- Jag tar verkligen till mig utbildningen och upplever den relevant. Det har blivit många ögonöppnare som jag inte tänkt på när det handlar om läraryrket, exempelvis kring flerspråkighet. Flera av eleverna har behov av att lära sig det svenska språket, vilket kan leda till att kunskapsinlärningen ibland kommer i andra hand. Jämför detta med svenska elever som kan språket och kan fokusera på kunskap direkt.

Närhet till lärosäte och VFU

Valet att plugga på hemmaplan var givet. Bekvämligheten i närheten till Campus Varberg och ha sambo och att kunna ha familj nära under studietiden var avgörande vid val av lärosäte.

- Dessutom, när jag sökte information om de olika lärosätena, upplevde jag inte att de skilde sig särskilt mycket åt, och då föll valet på Högskolan i Borås och Campus Varberg, säger Amanda Svensson.

Också när den verksamhetsförlagda delen av utbildningen sker, VFU, är det en fördel att ha nära till den skola som tilldelas. I Varbergs kommun samordnas VFU-perioderna centralt, och för Amanda Svensson har det fungerat mycket bra. Buaskolan norr om centralorten blev hennes VFU-plats och praktiken har givit en tydlig bild av vad ett framtida uppdrag som lärare kommer att innehålla.

- Jag har en skicklig handledare som arbetat drygt tjugo år i skolan och som fortfarande vill utveckla sin undervisning. Jag har lärt mig om formativ undervisning och fått ta del av Dylan Wiliams exempel på arbetssätt så att talutrymme fördelas i en klass, berättar Amanda Svensson, och menar att eleverna tränas i att både lyssna och tala som del av lärmiljön i klassrummet.

De första tre terminerna ser högskolans utbildningsansvariga att respektive student med fördel är på en och samma skola. Detta så att ett sammanhang kan ges, och processer kan följas. För Amanda Svensson del skulle det innebära att just Buaskolan blir hennes VFU-skola minst ett år till. Därefter vet hon inte vilken skola som blir aktuell, men hon vet att det är i Varbergs kommunala skolor som hon fortsätter sin VFU.

Målbild sedan barnsben

Redan som liten insåg Amanda Svensson att det var lärare hon ville utbilda sig till. Efter studenten har hon arbetat i olika branscher, varit au pair och för att i våras komma till insikt om att det var dags att ta tag i den där ursprungliga målbilden.

- När jag väl bestämt mig att söka till lärarutbildningen tänkte jag nog att det var med äldre elever jag skulle arbeta. Men efter att ha funderat ett varv till kände jag att det är de yngre eleverna och deras första år i skolan jag vill bidra till. De pedagoger och lärare jag mött under VFU:n är stolta över både profession och arbetsplats. Det tycker jag är riktigt roligt att få uppleva!

Strax hägrar några dagars juluppehåll för Amanda Svensson och hennes studiekamrater innan nästa skolarbete ska lämnas in i januari. En process som påbörjats och som ligger helt i linje med Varbergs kommuns övergripande strategier för skolutveckling – kollegialt lärande.

Viktoria Struxsjö

ikon

Senaste nyheterna