Sök

Det här inlägget är äldre än tre år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2018-10-16

Margaretha Bengtsson – läs- och skrivutvecklare med hjärta för tidiga insatser!

Reportageserie – Skicka vidare

Hon strålar av engagemang när vi talar om hur det är att #jobbaivarberg. Hon finner orden i ett behagligt flow och konkretiserar Bästa möjliga möte för lärande. Hon menar att det är en förmån att varje dag möta lärare, skolledare och specialpedagogiska resurser vars gemensamma mål är elevers lärande.
- Det finns ett driv i Varbergs kommunala verksamhet och det är spännande att vara en del i arbetet som pågår!
Möt Margaretha Bengtsson, läraren som blev specialpedagog som idag är läs- och skrivutvecklare.

Det är tidig förmiddag. Brittsommaren drar upp utetemperaturen. Margaretha Bengtsson möter upp Pedagog Varberg på sitt kontor i Stadshus C. Spridda ”godmorgon” hörs i korridoren, någon tittar in på Margaretha Bengtssons rum och morgonmorsar och växlar några ord. Från datorn kommer ”ping-ping” som avisering om nytt mail i inkorgen. På skrivbordet står en kopp kaffe som samsas om plats med facklitteratur, post-it lappar och rapporter om olika processer som Margaretha Bengtsson är ansvarig för. Att hon trivs riktigt bra med sitt arbete märks tydligt under samtalet med Pedagog Varberg. Vi diskuterar forskningsresultat och konkreta exempel hon tagit del av i de kommunala skolornas verksamhet. Hon beskriver hur omväxlande, intressant, lärorikt och roligt varje dag på jobbet är. Yrkesstoltheten är påtaglig och uppriktig.
- Det finns alltid nya utmaningar att ta tag i och jag ser det som en stor förmån att få arbeta med utvecklingsfrågor. Det finns ett driv hos många och Varberg är en utvecklingsbenägen kommun, därför är det så inspirerande att ta del av det spännande arbete som sker.

Språkstörning, läsutveckling och läsförståelse

Margaretha Bengtsson har en bakgrund som förskollärare och grundskollärare och hennes erfarenhet av att arbeta med barn och elever är lång. Hon valde att lästa vidare till specialpedagog och det var då intresset för skolutvecklingsfrågor väcktes. Margaretha Bengtsson funderade mycket över vad det beror på att elever på vissa skolor får bättre resultat än elever på andra skolor. Det finns olika förklaringsmodeller till elevers olika resultat, men en nyckelfaktor som hon tyckte sig se var att språket är centralt för allt lärande och för elevers kunskapsutveckling.
- Intresset för språket ledde till att jag fortsatte studera och förkovra mig inom området läs- och skrivsvårigheter, språkstörning, tidig läsutveckling och läsförståelse.

Parallellt med arbetet som specialpedagog hade Margaretha Bengtsson under ett antal år, som del av sin tjänst, uppdrag som språkutvecklare i Varbergs kommun. Sedan januari 2015 arbetar hon heltid som språk-, läs- och skrivutvecklare, och i det centrala uppdraget ingår bland annat att samordna det lokala nätverket för specialpedagogisk kompetens. I nätverket ingår speciallärare och specialpedagoger i förskola och skola, och det är ett uppdrag Margaretha Bengtsson upplever spännande och utvecklingsbart.
- En central uppgift för specialpedagoger och speciallärare är att handleda kollegor i undervisningsrelaterade utmaningar. Det finns en bredd och ett djup i kompetensen bland specialpedagoger och speciallärare som är viktig att ta tillvara, sprida och vidareutveckla.

Läsning – en demokratisk rättighet

Som språkutvecklare ska hon initiera, stödja och bidra till kompetenshöjande insatser utifrån förskolorna och skolornas behov och det systematiska kvalitetsarbetet. Insatserna riktar sig främst till lärare och pedagoger och tar sin utgångspunkt i aktuell forskning inom området. I Varberg är det stort fokus på det kollegiala lärandet, där lärare lär av och med varandra och Margaretha Bengtsson är övertygad om att det är en framgångsfaktor för att utveckla undervisningen och därmed stödja elevers lärande. Hon berättar engagerat om sitt arbete.

Alla dagar ser olika ut, och hon besöker olika förskolor och skolor, leder kompetensutvecklingsinsatser och deltar i utvecklingsarbeten. Men det absolut bästa med sitt arbete, säger hon spontant, är ändå mötet och samtalen med alla kompetenta och engagerade lärare, pedagoger och chefer i verksamheterna. Ett särskilt ”hjärteområde” för Margaretha Bengtsson är att alla elever redan de första årskurserna ska ges förutsättningar att utveckla en god läsförmåga. Hon menar att kunna läsa är en individuell och demokratisk rättighet som är helt avgörande för den fortsatta skolgången och samhällslivet.
- Vi behöver kunna läsa eftertänksamt och kritiskt för att ha möjlighet att värdera information vi möter i texter, tidningar och inte minst på nätet, på ett rättvisande sätt. Att inte kunna läsa eftertänksamt och kritiskt, är ett hot mot rättssäkerheten i samhället. Därför är skolans uppdrag att ge elever förutsättningar att utveckla en god läsförmåga fullständigt central.

Idag finns ett intresse för språket och en större medvetenhet än tidigare om hur viktigt det är att stödja elevernas språkutveckling inom alla ämnen. Det genererar i sin tur ett ökat intresse bland lärare och pedagoger för hur språket kan stimuleras i alla typer av undervisning och språkförmågan löper som en röd tråd genom olika läroplaner och kursplaner. Tanken om språket som identitetsmarkör triggar Margaretha Bengtsson på ett positivt sätt.
- Det finns en mening i läroplanerna om att språk, lärande och identitet hänger samman. Det visar att språket är så mycket mer än en färdighet, det handlar också om vem jag är och vem jag kan bli, förklarar hon och fortsätter.
- En utmaning i mitt uppdrag är att främja ett språk och kunskapsutvecklande arbetssätt i all undervisning eftersom det är viktigt för alla barn och elever men särskilt betydelsefullt för flerspråkiga elever eftersom dessa elever ska lära sig ett nytt språk samtidigt som de tillägnar sig ämneskunskaper.

LiV, Läsutveckling i Varberg, är ett långsiktigt arbete som startades upp läsåret 2010/11 i syfte att alla elever i årskurs 2 ska ges förutsättningar att utveckla en god läsförmåga. Alla F-3 skolor har en LiV-handledare, en lärare som följer elevernas läsutveckling och bevakar att de elever som riskerar att inte nå kunskapskraven i läsning, får stöd och extra lästräning. LiV-handledarna träffas kontinuerligt, utbyter erfarenheter och tar del av kompetensutveckling inom området. De är en resurs både för kollegor och elever och driver arbetet med läsutveckling på skolorna.
- Andra långsiktiga utvecklingsinsatser som pågår är LEVANDE LÄSNING som involverar samtliga kommunala förskolor i Varberg. Syftet är att främja lust, nyfikenhet och intresse för skriftspråket hos våra förskolebarn. LEVANDE LÄSNING innebär att all förskolepersonal får fortbildning i högläsning och samtal som omger läsning. Dessutom inrättas kapprumsbibliotek på varje avdelning där vårdnadshavare på ett enkelt sätt kan låna med sig böcker hem. Arbetet har inneburit att vi utvecklat ett nära samarbete med stadsbiblioteket och Göteborgs universitet, som är inspirerande och lärorikt. I flera år har Margaretha Bengtsson kamperat tillsammans med Fredrik Lund, förstelärare på Mariedalsskolan, som har tjugo procent av tjänst avsatt för arbetet med språkutveckling. Hon menar att de kompletterar varandra och upplever samarbetet lärorikt och väldigt roligt. Just att samarbeta med andra, och att arbeta kollegialt, är självklart för Margaretha Bengtsson och faller henne naturligt i uppdraget.
- Jag har också ett meningsfullt samarbete med kollegorna på kansliet, särskilt i frågor som rör det systematiska kvalitetsarbetet. Det kan handla om att följa upp vilka effekter vi får av olika utvecklingsinsatser och att identifiera framgångsfaktorer och fortsatta utvecklingsområden.

Till sist. Vem vill du skicka vidare till – motivera ditt val!

- Jag vill skicka vidare till en LiV-handledare och speciallärare, Lise Lotte Johansson på Derome skola och Kung Karl skola. Hon är ambitiös, professionell och alltid glad. Hon är omtyckt av eleverna och gör ett väldigt bra arbete med eleverna inte minst när det gäller den tidiga läsinlärningen.

Frida Ljungkvist

ikon

Senaste nyheterna