Sök

Det här inlägget är äldre än tre år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2019-02-11

Petra Molin – Positiv bild av läraryrket avgjorde det egna yrkesvalet!

Reportageserie Skicka Vidare

Hon ler brett och tar välkomnanade emot klassen som är på väg in i salen. Några ord växlas här och där, någon visas rätt till anvisad plats i rummet och någon får en klapp på axeln för att ha lämnat in en hemuppgift.
- Varbergs medvetna satsning på skolutveckling har fått ringar på vattnet!
Möt Petra Molin, läraren som ser stabilitet och kontinuitet som viktiga delar i ett pedagogiskt ledarskap.

Petra Molin startar upp lektionen i svenska i åk 6. Att hon nogsamt planerat undervisningens innehåll och mål, och att dagens lektion är en del av en helhet, är tydligt. Dels tar Petra Molin vid där förra lektionen slutade (var är vi?), dels framåtsyftande till vad som kommer framöver i arbetsområdet (vart ska vi?). Hon har stenkoll på var eleverna befinner sig i respektive progression och möter dem i sitt lärande. Efter lektionen talar vi om strategier för en god undervisning.
- Jag uppskattar satsningen på ett gemensamt förhållningssätt kring ämnesdidaktik i Varberg. Oavsett hur mycket det praktiseras på olika skolor, har vi alla fått ta del av en diskussion och vårt ämnesarbete har stärkts. Vi arbetar mer med pedagogiska och didaktiska frågor än tidigare och penetrerar ämnesinnehållet på ett mer djupgående sätt.

Fördjupat innehåll

Ett av de tre kommunövergripande målen för förskole- och grundskoleförvaltningen är att Stärka pedagogers skicklighet som lyfter barns och elevers resultat. Den aktuella verksamhetsplanen (2014-2019) sjösattes nästan samtidigt som förstelärarreformen landade i svensk skola. En jackpot för den skolutvecklingsresa som Varberg påbörjade 2013. Medan andra kommuner grubblade över hur de skulle hantera reformen utifrån ett individuellt perspektiv i lärarkåren, valde Varberg den kollektiva vägen och gav förstelärarna tydliga, skolövergripande uppdrag där målet var ökad likvärdighet. Skillnader mellan skolorna i kommunen skulle minska, både vad gällde måluppfyllelse och kvalitativ undervisning.
- En medveten satsning på skolutveckling får ringar på vattnet, säger Petra Molin. Vi pratar utveckling och det blir naturligt att elevers kunskaper och hur de tar till sig undervisningen är centralt i samtalen.

Petra Molin sökte och rekommenderades till försteläraruppdrag 2013. Då var det bedömning för lärande och aktuell forskning i området som det kollegiala lärandet samlades kring. Idag, sex år senare, har Petra Molin fortfarande ett försteläraruppdrag, men innehållet har fördjupats allt eftersom de processer som Varberg systematiserats för skolutveckling fördjupats. En blick i backspegeln och Petra Molin ser förbättring av den egna undervisningens effekt för elevers lärande över tid.
- Idag ser jag elevernas kunskapsinhämtning tydligare än förut. Att arbeta formativt med feedforward ger en tydligare överblick och det är lättare att fånga upp elever som annars kunnat flyta med, berättar hon.

Strategiskt förhållningssätt

Att Petra Molin valde yrket lärare bottnar i flera anledningar. Hon hade upplevelsen av att det var ett bra jobb utifrån vad hennes föräldrar, som också var i branschen, berättade. Vidare var det kombinationerna svenska som andraspråk med svenska och engelska som lockade.
- Jag ville arbeta med personer som invandrat till Sverige, såg möjligheten att få ungdomar att läsa och engelskan hade jag lite gratis efter att ha levt många år utomlands, berättar Petra Molin.

Hon har bland annat arbetat många år på Furubergsskolan, och har sedan drygt sex år sin tjänsteplacering på Håstensskolan.
- Håstensskolan är en dynamisk arbetsplats med en mångfald av elever och personal. Vi har aldrig en helt lugn dag utan den är fylld av aktivitet i klassrum och möten med elever i olika former. Det är högt till tak i personalrummet och det är aldrig tråkigt.

Samtidigt som Petra Molin verkligen gillar sitt jobb, sticker hon inte under stol med att det finns bättre och mindre bra dagar.
- Det är ett fantastiskt yrke även om man går på knäna ibland. Det kan definitivt vara svårt att hitta en fungerande pedagogik som håller trots många elever i behov av olika slags stöd. Jag vill få varje elev att se att just hen gör framsteg och att alla kan få lyckas.

Genom att våga vara vuxen i mötet med elever, i klassrummet och i korridorer, och stå upp för sunda värderingar, menar Petra Molin att hon förhåller sig strategiskt till utmaningarna jobbet för med sig. Och som grund har hon goda relationer i samspel med eleverna.
- Vi har ett samhälle där individen är stark och där individualism ofta främjas. Jag vill kämpa mer för att stärka individen i ett gruppsammanhang där man uppskattas trots olikheter. Det finns många verktyg som kan fungera mer eller mindre bra, som exempelvis variationsteorin och lärmiljöer, men utan goda relationer kommer vi inte långt.

Till sist. Vem vill du skicka vidare till? Motivera!

- Jag skickar stafettpinnen vidare till Maria Englund på Furubergsskolan. Hon är en varm och trygg person som är väldigt skicklig på att arbeta strukturerat och genomtänkt i grupper där det finns barn i behov av särskilt stöd. Maria är tydlig och rättvis och jag respekterar hennes arbete och insats mycket.

Viktoria Struxsjö

ikon

Senaste nyheterna