Sök

Det här inlägget är äldre än tre år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2018-11-05

Erica Hörnberg – skolpsykologen som ser möjligheter för varje elev

Reportageserie - Skicka vidare

Med förmåga att skapa förtroende och goda relationer arbetar hon för att ständigt se möjligheter för varje elev.
- Att få vara en del i att elever i större utsträckning mår väl och är nöjda över sig själva och sin skoltid är det jag uppskattar mest i mitt arbete.
Möt Erica Hörnberg, skolpsykolog Team norr.

Erica Hörnberg

Nyfikenheten att förstå människors beteenden, tankar och känslor har Erica Hörnberg burit med sig sedan den egna skoltiden. I vänskapskretsen var hon den som många kom till för att prata med och luta sig mot när något var jobbigt. När det blev dags att välja utbildning var valet självklart, hon ville studera till psykolog, och så blev det!

Erica Hörnberg har arbetat i Varbergs kommun i drygt ett år. Hon jobbade tidigare i en kommun med en central organisation för skolpsykologer.
- Jag var nyfiken på Varbergs kommuns sätt att organisera skolpsykologerna lokalt i stället för centralt, och ville få erfarenhet av att arbeta som en lokal skolpsykolog då jag ofta upplevde en distans till skolorna på grund av den centrala organisationen.

Erica Hörnberg tillhör ett skolgeografiskt team där fem kommunala skolenheter ingår. Genom att vara lokalt organiserad upplever hon närhet till rektorer och EHT. Hon menar också att den lokala organiseringen gör henne mer tillgänglig för lärarna och pedagogerna på respektive skola i teamet. Resandet skolorna skapar möjlighet för reflektion och eftertanke, men som så ofta, finns två sidor av myntet.
- En nackdel med lokal organisering av skolpsykologerna är distansen till de andra skolpsykologerna vilket innebär en risk för att det inte blir likvärdighet i samtliga skolor.
- Jag upplever också en svårighet i att skapa en tydlig bild av varje skola eftersom det blir en del åkande. Avstånden mellan enheterna kan också innebära att jag missar möten som krockar med möten på andra skolor.

Förståelse genom konsultation

Det råder en stor variation i Erica Hörnbergs arbete. En arbetsdag innebär bland annat möten med elever och vårdnadshavare i samband med utredningar, samt konsultation och handledning av lärare och pedagoger. Hon deltar i EHT-möten och EHM-möten. Hennes uppdrag innebär också en hel del dokumentation och förberedelser inför möten.
- Mitt arbete handlar till stor del om att tillsammans med lärare och övrig elevhälsa skapa en större förståelse för elever med utmanande beteenden som ställer stora krav på våra pedagoger i en pressad miljö.
- Genom att, i konsultation, sätta ord på att eleven gör så gott hen kan men saknar de kognitiva färdigheter som krävs för att hantera den utmaning eller det krav eleven ställs inför i olika situationer, kan förståelse skapas. En förståelse som behövs från omgivningen för att ändra sitt förhållningssätt och kunna lära barnet att hantera de krav och utmaningar som finns i vardagen.

Samverkan kring elever

Elevhälsans arbete riktas oftast mot det åtgärdande arbetet och det finns ofta en tendens till distans mellan elevhälsan och lärarna vilket inte är gynnsamt för eleverna. Som ett led i ett hälsofrämjande och förebyggande arbete där lärare, pedagoger och elevhälsa arbetar tillsammans kring frågor om elevers lärande, utveckling och hälsa har barn- och utbildningsförvaltningen fattat beslut om införande av EHM på de kommunala grundskolorna i Varberg. EHM startades av Bergsjöskolan och är en regelbunden mötesform där elevhälsans personal och den pedagogiska personalen kontinuerligt samverkar kring alla elever.
- EHM är ett forum för att utveckla verksamheten där den pedagogiska personalen tillsammans med elevhälsan på ett strukturerat sätt bidrar till att skapa goda lärmiljöer för alla elever.

En viktig framgångsfaktor för EHM, menar Erica Hörnberg, är att möten sker regelbundet och utan direkt förekommen anledning. Det behöver inte finnas ett problem eller svårighet för att ses. Varje skola utformar sin egen systematik för EHM.
- På vissa skolor deltar pedagogerna årskursvis, på andra skolor deltar arbetslag och på de mindre skolorna deltar all personal. Reflektionen ser också olika ut på de olika skolorna, på vissa skolor deltar samtlig personal i en reflektionsrunda medan det på andra skolor är vissa professioner från elevhälsan som deltar i reflektionen.

Till sist, vem vill du skicka vidare till? Motivera ditt svar.

- Monica Åkesson, lärare på Vidhögeskolan. Med värme i blicken och en stadig hand skapar hon goda relationer till varje elev och förälder. Monica ger sig inte förrän hon har hittat lösningar för varje elev. Hon reflekterar över sitt eget förhållningssätt och är mottaglig för förslag till förändring.

Frida Ljungkvist

ikon

Senaste nyheterna