Sök

Det här inlägget är äldre än tre år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
2018-10-01

Skolpsykolog med rätt att handleda

Reportageserie – Skicka vidare

Hon uppskattar mötesstrukturer, ett konstruktivt samarbete med pedagogerna och att hela skolorganisationen tar barn- och elevhälsan på allvar. När hon fann dessa delar i Varbergs kommun, tvekade hon inte att #jobbaivarberg när möjlighet gavs!
- Jag tycker det finns en stor medvetenhet om främjande och förebyggande barn- och elevhälsaarbete i Varberg, en förståelse för att hälsa och lärande går hand i hand.
Möt Kristin Gustavsson, skolpsykolog i Team Centrum Norr.

Innan sommaren skickade Malin Byvik stafettpinnen vidare till Kristin Gustavsson, skolpsykolog i team Centrum Norr, där delar av motiveringen lyfte fram hennes ”engagemang för förskolan och förmåga att förstå vikten av just sin profession och kompetens i förskolan.” Nu är det äntligen dags att möta Kristin Gustavsson.

Även om de flesta av Kristin Gustavsson arbetsdagar börjar på Håstensskolan där hennes kontor finns, befinner hon sig ofta på andra skolor och förskolor i Team Centrum Norr. Som skolpsykolog arbetar hon både i förskolan och skolan, där de olika verksamheternas behov sätter ramarna för arbetsdagens innehåll. Hennes huvudsakliga arbetsuppgifter är att, oavsett verksamhet som stöttas, tillföra det psykologiska perspektivet i den pedagogiska verksamheten för att främja barns och elevers psykiska hälsa.
- Den största skillnaden mellan förskolan och skolan är att förskolan enbart arbetar på grupp- och organisationsnivå, det medicinska ansvaret för barnen har BVC vilket också inkluderar psykologkompetensen, berättar Kristin Gustavsson. Det innebär att när vi har barnhälsamöten träffas specialpedagog, skolpsykolog och förskolechef. Under ett elevhälsamöte i grundskolan är ju även kurator och skolsköterska delaktiga, och där hanteras också individärenden.

Hälsa och lärande går hand i hand

Kristin Gustavssons arbetsdag består av olika möten med skolpersonal, men också besök i klassrum, och då och då enskilda möten med elever. Dokumentation och journalföring är också del av det dagliga arbetet. Tydliga och effektiva mötesstrukturer, samt ett gott samarbete med pedagogerna anser Kristin Gustavsson är viktiga incitament för ett väl fungerande elevhälsaarbete. Likaså att organisationen som helhet tar barn- och elevhälsan på allvar. Just det senare var något hon upplevde attraktivt när hon valde att söka jobb i Varbergs kommun.
- Jag tycker det finns en stor medvetenhet om främjande och förebyggande barn- och elevhälsaarbete i Varberg, en förståelse för att hälsa och lärande går hand i hand. Det är positivt med en övergripande elevhälsa och förvaltningsledning som skapar förutsättningar och underlättar utvecklingsarbete på bred front.
Bland det utvecklingsarbete som pågår nämner Kristin Gustavsson etablerandet av flexteam, fortbildningar kring bemötande och tydliggörande pedagogik, samt det nyligen påbörjade arbete med tillgängliga lärmiljöer för alla. Hon menar vidare att en avgörande faktor för lärande och hälsa är personalens varma och tillitsfulla relationer till barn och elever.
- Dessutom behöver skola och undervisning vara meningsfull och begriplig för alla elever!

Att handleda och bli handledd

Kristin Gustavsson beskriver sitt uppdrag som skolpsykolog som väldigt varierande. Både i att arbeta på individ-, grupp- och organisationsnivå, och också i de utmaningar hon möter i enskilda ärenden. Hennes arbete ger god inblick i det dagliga arbetet och hon hyser stor respekt för pedagogrollen och dess komplexitet.
- Jag handleder pedagoger där vi hjälps åt att förstå barn eller elever som har beteenden som utmanar. Det är lätt att glömma bort de individer som utmanar i det tysta, som är inåtvända snarare än utåtagerande, men är viktiga att identifiera, menar hon. En pedagog har sig själv som främsta redskap och kan vara i behov av stöttning i att förstå egna reaktioner så att uppstådda situationer kan hanteras mer funktionellt.

Ibland behöver Kristin Gustavsson själv stöd i sitt arbete och skolpsykologerna träffas regelbundet för handledningar där var och en kan lyfta frågor och dilemman de ställts inför. Med på handledningarna är en extern psykolog med lång erfarenhet och expertkunskap inom området.
- Det är oerhört värdefullt och ger en möjlighet att se på ett ärende ur nya perspektiv, vilket kan spela stor roll i hur jag sedan väljer att agera. Där blir jag utmanad i min syn och mitt förhållningssätt. Ibland kan det kännas tufft, men det hjälper mig att utvecklas i min profession och det är en kvalitetssäkring för oss psykologer.

PTP-tjänst banade vägen

Att arbeta som skolpsykolog var inget självklart val för Kristin Gustavsson. Backar vi bandet ytterligare var det inte ens självklart hon skulle bli psykolog ens.
- Jag började att läsa till civilekonom och under utbildningen hade vi en valbar termin då jag bestämde mig för att läsa sociologi, det blev vändningen, säger hon med ett varmt leende. Jag insåg att det som egentligen intresserade mig var att försöka förstå hur vi människor är beskaffade, hur vi utvecklas och samspelar med vår omgivning och vad vi behöver för att må bra och kunna skapa oss ett gott liv. Inget kan ju vara mer intressant än det, tycker jag. Psykologi finns i allt!
Det var först när Kristin Gustavsson fick sin PTP-tjänst, den praktiktjänstgöring som psykologer gör innan de blir legitimerade, som skolpsykolog i en grannkommun, hon fick upp ögonen för psykologarbetet inom förskola och skola.
- Under min PTP-tjänst blev jag positivt överraskad över vad skolpsykologarbetet hade att erbjuda. Förskolan och skolan är en viktig och meningsfull miljö i vilken de flesta barn befinner sig under hela sin uppväxt, och att få lov att verka i det sammanhanget är både utmanande och givande. Jag trivs verkligen med det jag gör!

Till sist, vem har du valt att skicka vidare till och varför?

- Jag vill skicka vidare till Matilda Svalander, kurator på Bockstensskolan, som jag tycker gör ett väldigt gott arbete på sin skola och som jag beundrar så för hennes kompetens och skarpa blick både i det stora och lilla. Matilda är orädd och jordad med stor empati, sunt förnuft och klokskap, förmågor jag tycker är så viktiga när vi jobbar med barn.

Maria Pålsén

ikon

Senaste nyheterna