Sök

Det här inlägget är äldre än tre år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2018-10-22

Specialläraren som håller i och håller ut

Reportageserie - Skicka vidare

Hon värdesätter uthålligheten i Varbergs kommuns sätt att prioritera och systematiskt arbeta för att uppnå Bästa möjliga möte för lärande. Efter 19 år i grannkommunen hittade hon lugnet i att #jobbaivarberg.
- Det är så mycket i skolans värld som man hoppar på och som sedan rinner ut i sanden. I Varberg är det inte så, här sker ett långsiktigt arbete.
Möt Liselotte Johansson speciallärare på Deromeskolan och Kung Karl skola.

Efter 19 år i en annan kommun i en skola med 600 elever började Liselotte Johansson arbeta på Deromeskolan och Kung Karl skola. Kontrasten till att nu jobba i två mindre skolor är stor.
- På mindre skolor finns det en annan närhet. Jag har ett nära och bra samarbete både med ledning och kollegor. Samtidigt innebär det att varje lärare har fler ansvarsområden att ta sig an vilket kan vara tungt. På en större skola finns fler att fördela ansvarsområdena på.

Liselotte Johansson uppskattar det kollegiala arbetssättet som finns på skolorna och är själv av naturen hjälpsam. När dagen ger utrymme för det tvekar hon inte att gå in i klass och hjälpa till där det behövs. Hon engageras av att se glädjen hos elever när de själva märker att uthållig träning gett resultat. Alla goa kollegor och elever hon har runt omkring sig på skolorna bidrar också en stor del till varför hon trivs så bra på jobbet.

Samarbete runt eleven

Variationen i Liselotte Johanssons arbetsuppgifter är stor och arbetsdagarna omväxlande. Som speciallärare arbetar hon med elever enskilt, i grupp och i klass. För att nå så hög kunskapsprogression som möjligt hos elever med läs- och skrivsvårigheter, men också hos elever som behöver extra utmaningar, är ett väl fungerande samarbetet med lärarna viktigt.
- Framstegen blir väldigt små om jag sitter på min kammare med enskilda elever och arbetar med något som de inte alls gör i klassrummet, den röda tråden måste finnas där.

För att skapa en helhet för eleverna består Liselotte Johanssons eftermiddagar ofta av olika möten med lärare för att stämma av arbetet i klasserna och diskutera fortsätt arbete. Förmiddagarna ser alltid olika ut. De kan bestå i att enskilt träna elever som inte kommit igång med läsningen eller stötta elever som behöver arbeta med läsförståelse på grund av en språkstörning. Dagarna fylls också av matematikundervisning, både i mindre grupper och i klass. Liselotte Johansson ingår även i ett nätverk för speciallärare och specialpedagoger som träffas vid några tillfällen per läsår.
- Nätverksträffarna består av olika möten och föreläsningar som är väldigt givande. Jag tror att alla behöver påfyllning för att kunna utveckla sig i sin yrkesroll.

Struktur och uthållighet

Ett av barn- och utbildningsförvaltningens långsiktiga utvecklingsarbeten är Läsutveckling i Varberg, LiV, som innebär att alla elever i årskurs 2 ska ges förutsättningar att utveckla en god läsförmåga. Elever som riskerar att inte nå kunskapskraven ska uppmärksammas tidigt, så att stöd kan sättas in. På samtliga grundskolor i kommunen finns en LiV-handledare som ska stödja arbetet med läsutveckling. Liselotte Johansson är en av dem vilket innebär att hon i sin tjänst tilldelats tid att vara ett stöd i det direkta arbetet med elever i årskurs 1-3 med speciellt fokus på undervisning i åk 2. Som LiV-handledare är hon även ett stöd för sina kollegor i frågor som rör språk-, läs- och skrivutveckling där ett välfungerande samarbete mellan olika funktioner bidrar och stödjer elevers lärande.
- Det räcker inte att jag övar läsning med elever som behöver extra träning, samarbetet mellan mig och lärarna är så viktigt! Jag arbetar exempelvis med avkodningsträning utifrån Rydaholm-metoden och läraren arbetar med läsning på olika sätt i klassen som till exempel läs-par och upprepad läsning, berättar Liselotte Johansson. Har vi dessutom ett gott samarbete med vårdnadshavare ökar chanserna att eleven lyckas ännu mer!

Att arbeta långsiktigt både i LiV-träningen och i specialundervisningen är något Liselotte Johansson poängterar vikten av. Hon menar att när vi valt ett arbetssätt att jobba utefter måste vi ge arbetssättet en chans och inte byta till något annat efter ett litet tag. Det är lätt att uppleva tvekan för sin egen undervisning och förmåga att skapa progression i lärandet, och då börjar vi söka efter andra metoder eftersom effekten i det vi gör inte kommer tillräckligt fort.
- Positiva resultat tar tid att uppnå, de kommer inte på en gång, fortsätter Liselotte Johansson. Det är dessutom viktigt att träningen är både strukturerad och intensiv. För en elev kan det röra sig om tre träningstillfällen per vecka i 6-8 veckor och vid behov fortsätter vi träningen efter en liten paus.

Mångfald av metoder

Liselotte Johansson berättar att det finns många bra metoder att arbeta med vid läsinlärning. Det viktiga är att bestämma sig för ett strukturerat arbetssätt och se till att individanpassa arbetet så att varje elev får det som just den eleven behöver för att utveckla sin läsning. På Deromeskolan och Kung Karls skola har lärarna fått utbildning i FonMix Munmetoden. En läsmetodik med ljudet och munnen i centrum. För att lära sig läsa måste eleven kunna koppla samman bokstaven med rätt fonem, språkljud. Om eleven har svårigheter med detta blir det svårt att knäcka läskoden.
- FonoMix arbetar enligt ett strukturerat och multisensoriskt tillvägagångssätt med bland annat bilder på munnar som visar hur man formar munnen vid varje ljud, förklarar Liselotte Johansson. Den tidiga läsinlärningen är viktig och FonoMix kan påbörjas redan i förskolan, för att sen fortsätta i förskoleklass och vidare i årskurs 1. Metoden kan också användas i specialundervisning och SvA.

Till sist. Vem vill du skicka vidare till – motivera ditt val!

- Jag vill skicka vidare till Trine Ringström vår duktiga specialpedagog, vars specialområden är tal, språk, läs och skriv. Trine är ett gott stöd för mig och även för övrig personal och oerhört kunnig inom sina områden.

Frida Ljungkvist

ikon

Senaste nyheterna