Sök

Det här inlägget är äldre än tre år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2018-10-30

Stolt förvaltningschef blickar bakåt och stämplar ut

Pedagog Varberg möter förvaltningschef Elisabeth Svennerstål Jonsson på hennes arbetsrum. Det är hennes sista arbetsdag. Om bara några timmar stämplar hon ut från barn- och utbildningsförvaltningen. För gott. Sju och ett halvt år vid rodret för den skolutvecklingsresa hon med tydligt ledarskap lett har nått en hamn.
- Med stöd av politik, fackliga representanter och härligt proffsiga medarbetare har ett teamwork bidragit till att höja kvalitet inom skola och utbildning i Varbergs kommun, säger en stolt Elisabeth Svennerstål Jonsson.

Elisabeth Svennerstål Jonsson

Det är omöjligt att inte ha respekt för de fyrtiotre år i skolan som Elisabeth Svennerstål Jonsson verkat i, från insidan. Hon kan beskriva trender och påverkansfaktorer som både lyft skolsystemet, men också skakat om det i fundamenten. Men när hon blickar tillbaka på åren som gått upplever hon att det var som igår hon tackade ja till den tvådelade vikarietjänsten på Gummarksskolan och Getbergsskolan i Skellefteå.
- Att få ett vikariat en hel termin i december 1975 var en vinstlott! Jag gillade verkligen mitt uppdrag som lärare och alla möten med eleverna. Den ena dagen var aldrig den andra lik. Jag utmanades ständigt att söka lösningar och ändra min undervisning för att möta upp elevernas behov.

Fel frågor i fokus

Elisabeth Svennerstål Jonsson lärarutbildades i en tid då LGR 69 var gällande läroplan. Hon var med då ordningsbetyg avskaffades och då kommuner själva kunde besluta när engelska som ämne skulle införas. På lärarutbildning var MAKIS; motivation, aktivitet, konkretisering, individualisering och samarbete, ledstjärnor för blivande lärare. Med den nästkommande läroplanen, LGR 80, myntades formuleringen ”en skola för alla” och individualisering och anpassning för varje elev tog fart, men under tidigare delen av 1990-talet tycker Elisabeth Svennerstål Jonsson att tid slösades bort på fel frågor, vilket i bakvattnet ledde till fel fokus. Kommunalisering, skola och förskola under samma nämnd, införandet av nya läroplaner än en gång, ny lärarutbildning och tuffa ekonomiska tider.
- För och emot i flera frågor skapade positioneringar och den pedagogiska utvecklingen gick ljumt framåt, minns Elisabeth Svennerstål Jonsson. Det påverkade nog också de förändringar och uppdrag som blev explosionsartade från 2006 och framåt. Återigen nya läroplaner, nytt betygssystem, nya kursplaner och så en ny skollag.

Hon berättar hur lärare kände av nya nationella och lokala direktiv. Att utredningar, kontroll, uppföljning tog allt större plats, samt att dokumentation och analys blev de vanligaste åtgärderna.
- Med detta blev lärar-, förskolechefs- och rektorsuppdraget ett helt annat. Det ökade kravet på dokumentation förstärktes ytterligare med inrättande av Skolinspektionen, och det skapade en osäkerhet i verksamheten och kunde ta alldeles för mycket tid från huvuduppdraget, beskriver hon.
- Det som skulle ha gjorts annorlunda var att inte ha så bråttom och ge direktiv från nationell nivå, som inte alltid föll väl ut i praktiken. Vi genomförde i kommunerna, fick nya direktiv, och fick genomföra igen. Ingen klok strategi!

”En liten dam med starka nypor”

Efter elva år som lärare, blev Elisabeth Svennerstål Jonsson rektor i Skellefteå. En naturlig följd av fackligt engagemang, uppdrag som tillsynslärare och lagledare i arbetslag. Hon minns särskilt ett tillfälle under introduktionsutbildningen till rektor där kursledaren gav en skarp förmaning.
- Kursledaren spände ögonen i mig och sa att unga föräldrar ska se upp med ledarskapet så att det inte tar över föräldraskapet! En mycket klok reflektion och nog har jag känt att privatliv och det egna föräldraskapet ibland har fått stå tillbaka för engagemanget i mitt yrkesliv och ledarskap.

Lika mycket som hon tyckte om lärarskapet, gillade Elisabeth Svennerstål Jonsson att vara chef och leda.
- Det kittlade i mig då jag som helt ny, ung rektor möttes av ett fast handslag och en stadig blick som mätte mig och uttryckte förväntan i orden: ”Nu ska vi se vad du går för”? Skolans informella ledare hade sagt sitt och det blev upp till bevis - att visa vad jag gick för.

När Elisabeth Svennerstål Jonsson ger omdöme till det egna ledarskapet menar hon att det oftast gått bra, att hon känt sig ”hyfsat omtyckt” och utvecklat sitt ledarskap under åren.
- Jag tror de som har arbetat nära och med mig skulle säga jag vågar, har driv och kan mitt gebit! Eller som en medarbetare här i Varberg sa; ”en liten dam med starka nypor”! Det tolkade jag som något positivt!

Vi pratar vidare om chefskapet. Elisabeth Svennerstål Jonsson menar att en chef ska ha karaktär, och hon själv har inte velat bli betraktad som en för vag eller för snäll chef.
- Det handlar ju om att leda framåt och bidra till en utveckling inom förskola, grundskola och gymnasieskola! Då är det omöjligt att av alla uppfattas som snäll, och om jag skulle varit otydlig i att sätta riktning och kurs, hade det inte gagnat utvecklingen.

Uppdrag i tiden

De sista åren har för-, grund- och gymnasieskola verkligen varit i fokus för Elisabeth Svennerstål Jonssons uppdrag som förvaltningschef. Hon kan fortfarande se kritiskt på nationella reformer, och vad som kunde ha gjorts annorlunda.
- Jag tycker att man nationellt har missat fritidshemmen i reform-och stöttningsarbetet. De statliga bidragen finns det mycket att säga om, ryckigheten i några av bidragens storlek och ändring av kriterier för att få bidrag har ibland lett till att vi nästa dansat jenka, säger hon med skärpa i tonen. Ett steg fram och två steg bakåt, men jag tycker trots allt att vi lyckats hantera såväl förstelärarsatsningen och det statliga lärarlyftsmedelen på ett bra sätt och i samråd med fackliga parter.

Jobbet som förvaltningschef på barn- och utbildningsförvaltningen i Varberg, en av landets främsta skolkommuner, har innehållit många fler sakfrågor än vad de flesta kanske känner till. Om- och nybyggnationer av förskolor och skolor, omorganisation av grundskolan utifrån skollagens nya krav och ett systematiskt kvalitetsarbete som utifrån uppsatta mål hålls samman med en verksamhetsplan som pekar ut arbetsinriktning. Elisabeth Svennerstål Jonsson radar upp processer i förvaltningschefsuppdraget som hon är ytterst ansvarig för som på ett pärlband. I strid ström fortsätter hon ge exempel: nya underlag för medarbetarsamtal och lönekriterier, nytt resursfördelningssystem och beslutstöd för hela kommunen och ledarskapet i klassrummet. Hon beskriver utvecklingen av barn- och elevhälsa med ett inkluderingsfokus där bland annat flexteam, Steget vidare och Enheten för flerspråkighet skapat än bättre förutsättningar för elevers lärande.
- Ja, att leda en barn- och utbildningsförvaltning är ett komplext uppdrag som ständigt måste uppdateras för att vara i tiden med samhällsutvecklingen. Se bara på modern arbetslivsorientering där vi nu införlivat den obligatoriska PRAON på ett galant sätt tack vare att vi ligger i framkant inom just detta området.

Nu är det alltså dags att stämpla ut. För gott. Elisabeth Svennerstål Jonsson vill tacka alla medarbetare inom barn- och utbildningsförvaltningen utifrån just varje medarbetares professionella bidrag till den verksamhet som Varberg idag kan vara så stolt över. Hon tackar för sig, och känner kraft i att ha haft många fina år i kommunen och omgett sig med proffsiga och engagerade medarbetare. Att få avsluta sitt yrkesliv i Varberg upplever hon mycket positivt.
- Att komma till Varberg, årets tillväxtkommun 2010, gav mig höga förväntningar och inspiration. Mycket har hänt och Varberg är idag på skolkartan i Sverige. I Varbergs kommun är förskola, skola och fritidshem inte bara en kärnverksamhet, utan verksamheten stärker också kommunens varumärke!

Viktoria Struxsjö

ikon

Senaste nyheterna