Sök

2022-04-13

Med barnrättsperspektivet i fokus

Under läsåret tillsattes en arbetsgrupp med uppdrag att driva utvecklingsarbete med fokus på barnkonventionen. En handlingsplan för implementeringen av barnkonventionen inom förskole- och grundskoleförvaltningen skrivs nu fram.

- I praktiken handlar det om att systematisera och stärka arbetet med barnkonventionen och skapa strukturer som främjar en rättighetsbaserad kultur där barnrättsperspektivet genomsyrar hela organisationen, förklarar verksamhetsutvecklare Julia von Platen.

Barnkonventionen blev lag 1 januari 2020 och ställer högre krav på kommuner och regioner att systematisera, organisera och förstärka pågående arbete och processer kring barns rättigheter. Tydliga styrdokument och beslut på övergripande nivå som anger riktningen för genomförandet av barnkonventionen är avgörande för att styrningen ska sippra ner i hela organisationen. Också för att alla processer ska bli rättighetsbaserade.

- Barnrättsperspektivet ska vara en naturlig del av såväl beslutsfattande som kvalitetsarbete och uppföljning, menar Julia von Platen.

För att förvaltningen ska kunna leva upp till de krav som ställs utifrån barnkonventionen är de grundläggande förutsättningarna en avgörande del. Det handlar om att skapa strukturer som främjar en rättighetsbaserad kultur.

- Det handlar dels om att säkerställa att de politiska besluten är grundade i barnets bästa, dels om att skapa förutsättningar i form av kunskap och stöd för att tillämpa rättigheterna i praktiken, fortsätter Julia von Platen.

Julia von Platen, verksamhetsutvecklare på förskole- och grundskoleförvaltningen

Handlingsplan tas fram

Den handlingsplan som förskole- och grundskoleförvaltningen tar fram kommer sätta grunden för hur implementeringen av hur barnkonventionen ska ske inom förskole- och grundskoleförvaltningen.

- Barnkonventionen är inte en lag som kan tillämpas rakt av utan det krävs kunskap om och hur den ska användas för att den ska kunna implementeras i verksamheten, säger Julia von Platen och fortsätter. Implementeringen handlar till stor del om att skapa en gemensam barnsyn och att barnrättsperspektivet finns med i allt arbete som rör barn direkt eller indirekt. Det kan till exempel handla om att vid nybyggnation av en skola säkerställa att en tillräcklig barnkonsekvensanalys har genomförts. Det innebär att vi behöver säkerställa att det finns kunskap om när en barnkonsekvensanalys behöver göras, men också att det finns kunskap och verktyg för att genomföra en barnkonsekvensanalys på rätt sätt.

Tydliggöra barnrättsperspektivet i kvalitetsarbetet

Handlingsplanen planeras vara framskriven i juni. Planen omfattar hela organisationen och innebär att prioritera vissa områden för att arbetet ska ge effekt. Inom vissa områden av förvaltningens verksamhet krävs det en kartläggning innan det är möjligt att genomföra konkreta aktiviteter. Metoden blir bland annat att lyssna in barn, elever och personal i verksamheterna.

- Vi vet att undervisningen i förskolan och skolan utgår ifrån barnets rättigheter och att det pågår ett arbete med barnkonventionen i verksamheterna, säger Julia von Platen. Här planerar vi för att tydliggöra barnrättsperspektivet i pågående kvalitetsarbete samt undersöka hur vi på bästa sätt kan genomföra riktade stödinsatser.

Viktoria Struxsjö
pedagogvarberg@varberg.se

ikon

Senaste nyheterna