Sök

Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2021-04-29

#sharingiscaring – spridningskonferens FDLIS

Igår genomfördes spridningskonferensen för FDLIS, Framtidens Digitala Lärande i Skolan. Varbergs kommun deltog med erfarenheter från processer om Närmiljö som lärmiljö och ÄDK.
- Att sprida lärdomar och erfarenheter från projektet ökar sannolikheten för att det som kommit fram används av andra, säger Christian Lorentzen och Magnus Lindblad, utvecklare IT och lärande, som varit del av FDLIS sedan start.

Lärande möte - konferens kring FDLIS

I det regionala utvecklingssamarbetet har tolv forsknings- och utvecklingsprojekt genomförts. Var och ett presenterades under spridningskonferensen som varvade erfarenhetsutbyte med huvudföreläsare. Pedagog Varberg följde så klart de två mini-föreläsningar som hade lokal anknytning, men tog också del av exempel från Båstads kommun och Kungsbacka kommun.

Forskning med och inte på

Pernilla Nilsson, professor i naturvetenskapernas didaktik vid Högskolan i Halmstad och forskningsledare för projektet FDLIS inledde konferensen med att beskriva projektets unika karaktär.
- Sju kommuner, Region Halland och Högskolan i Halmstad satte ambition att bedriva forskning utifrån praktikens frågor. Det var ett vågat och intressant projekt, menade hon i sitt anförande. Frågor och frågeställningar som var relevanta för förskola och skola, inte bara för forskare, skulle tas fram.

Digitala lärmiljöer, digitalt kompetenta skolpersonal och elevers lärande var tre prioriterade fokusområden, där en tydlig ram för vad projektet skulle uppnå var uttalat. Däremot var innehållet vid projektstart inte klart. Dialog mellan forskare, praktiker och huvudmän fick ge utkristallisering av vilka områden som önskades ringa in. Inte en helt självklar process, då det kan vara så att synen på vad som ska belysas kan variera beroende på vem du frågar.
- Att vetenskapliggöra praktiken, och att praktisera vetenskapen var en del vi hade som ambition att uppnå, förklarar Pernilla Nilsson. Vi fick insikt om att de förhandlingar vi forskare gör med oss själva i ett arbete, gör också praktiker i sitt. Vi har tränat vår förmåga att avgränsa, värdera och också lyssna på varandra. Det i kombination med att ha förväntningar tydliggjorda i alla led i sådana här samarbeten är en lärdom vi tar med oss.

Testning av actionkameror i klassrumsmiljö.

Testning av actionkameror, här med bild sänd till datorplatta via Bluetooth.

Närmiljö och ÄDK

Varbergs kommun deltog med två delprojekt i FDLIS. Dels Närmiljö som lärmiljö för förskolan, dels ÄDK för grundskolan. Båda delarna är pågående processer i förskole- och grundskoleförvaltningens kommungemensamma skolutvecklingsarbete.
- Att välja två områden som redan är igång var självklart eftersom vi redan har etablerade strukturer för kollegialt och kollaborativt lärande, säger Magnus Lindblad. Vi såg möjligheten till att förfina både förskolans och grundskolans arbetssätt genom FDLIS och dessutom få forskares ögon och öron som stöd för det.

Förskolans utvecklingsarbete handlade om att genom actionkameror studera hur barnen tog in, reflekterade och resonerade kring vad de såg och mötte i bland annat studiebesök vid Varbergstunneln.
- Vi lärare har ibland en uppfattning om vad barnen tar in av undervisningen, medan barnen fokuserar på något helt annat, säger Christian Lorentzen. I analysen av insamlad data kunde vi följa lärandet och utifrån ny kunskap om hur barnen tillgodogör sig undervisningen justera arbetssätt och undervisningsplaneringar framöver.

Också i ÄDK kommer val av digitala verktyg för analys av data att justeras utifrån lärdomar dragna i FDLIS. Magnus Lindblad beskriver:
- Vi har tidigare genomfört så kallade öppna lektioner där lärare från olika skolor besökte varandras lektioner i syfte att stärka analysen av undervisningens effekt för elevernas lärande i specifika lärandemål. Det var tidsödande med resor mellan skolorna, och också en något konstlad situation för eleverna med okända lärare som observerade undervisningen. Christian kläckte idén om att använda actionkameror som det digitala verktyget också i ÄDK-delen av projektet och det gav ett riktigt bra resultat.
- Ja, lektionerna blev mer autentiska, tekniken hanterlig och datan mer begränsad, fyller Christian Lorentzen i. Detta är ett arbetssätt som ger oss möjligheter att ha öppna lektioner, dela kunskap och jobba smart i hur vi använder tid och resurser.

Dagens föreläsningar från spridningskonferensen kommer inom kort att läggas ut på Högskolan i Halmstads hemsida. I väntan på det, ta del av poddvarianterna om FDLIS som Pedagog Varberg spelat in med medverkande tidigare i år.

Viktoria Struxsjö

Vill du veta mer om FDLIS?

SSA konferens logotyp

Lyssna på podd

Ta del av samtal om FDLIS, där medverkande berättar om projektet.

Läs bok

Ny bok om FDLIS, Red. Pernilla Nilsson:
Framtidens digitala lärande i skolan (FDLIS) – ett unikt samverkansprojekt Länk till annan webbplats.

ikon

Senaste nyheterna