Sök

Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2021-06-07

Hallå där! - Motivation för lärande på Ankarskolan

Ett av de tre kommungemensamma målen för de kommunala förskolorna och grundskolorna är Motivation för lärande. På bland annat Ankarskolan har under läsåret olika processer genomförts i syfte att stärka elevers lärande, utveckla undervisningen och bygga upp en kunskap i kollegiet om just målet Motivation för lärande.

Hallå där - Jenny Togerö och Petra Yngström, lärare på Ankarskolan!


Berätta vad ni gjort under läsåret kring Motivation för lärande?

- Vi har läst in oss på hur viktig motivationen är för lärandet och hur vi som lärare kan arbeta kring detta. Några forskare som vi fastnat för är Skaalvik & Skaalvik och vi har en eftermiddag i veckan träffats och diskuterat deras bok “Motivation och lärande”. Det har varit givande och fått oss att tänka till kring vår undervisning. Vi har bland annat blivit påminda om hur viktigt det är att knyta relationer till eleverna. Det relationella arbetet leder till ökad motivation hos våra elever och genom detta gynnas lärandet i klassrummet.

Vad har varit lärorikt, kanske utmanande och givet - höjt er motivation för att inhämta ny kunskap i processen?

- Det som var lärorikt var att få ta del av varandras erfarenheter eftersom vi arbetar i olika stadier. Både hur vi som lärare motiverar eleverna och vad som kan motivera elever skiljer sig åt. Forskning visar att ju äldre eleverna är, desto mer jämför de sig med varandra. Hur ska vi lärare arbeta i klassrummet för att öka elevernas inre motivation, så att de själva ser värdet av ämnena i skolan? En utmaning är att få eleverna att själva se att det de gör nu, har de nytta av i framtiden.

Teoretisk grund i motivation kopplat till elevers lärande, komplext och kanske utmanande att läsa in sig på. Har ni några ”aha” och ”oj oj” ni stött på i teorin när ni tänkt in undervisning och lärande, med er erfarenhet av pedagogiskt ledarskap i klassrummet?

- Vi inser vikten av att vara en stöttande lärare. Att vara stöttande ökar den inre motivationen hos våra elever, intresset för undervisningen samt förmågan att be om hjälp främjas. Att ge eleverna för svåra uppgifter kan skapa dålig självkänsla. Nivån måste vara realistisk, så eleven känner att den får lyckas. Att kommunicera med eleven gagnar detta arbete.
- En sak vi upplever som utmanande är hur vi ibland går i fällan och använder yttre motivation. Yttre motivation kan fungera i nuet, men hur bra är det i längden när det är den inre motivationen vi vill utveckla hos eleven?

Vad händer härnäst i just den här delen av skolans utvecklingsarbete? Vilka planer för kommande läsår har ni för fortsatt fördjupning?

- Efter sommaren kommer vi att ha åtta olika workshops med våra kollegor på Ankarskolan. Vi börjar med “Motivation: Relationer” där vi presenterar forskning och framförallt diskuterar olika fallstudier och egna erfarenheter med varandra. Hur gör du när en elev kommer för sent? Hur lämnar du feedback till dina elever? Vilka val får eleverna göra på dina lektioner? Våra kollegor på Ankarskolan har stor erfarenhet av att motivera sina elever och vi ser fram emot att ta del av det och förhoppningsvis även få våra kollegor att reflektera kring hur de gör i olika situationer.

Viktoria Struxsjö

ikon

Senaste nyheterna