Sök

Systematiskt kvalitetsarbete - dialogbaserad analys och uppföljning

Det systematiska kvalitetsarbetet i förskola, fritidshem, grundsärskola och grundskola bedrivs året runt med ett tydligt fokus på dialog med verksamheterna.

Dialogerna syftar till reflektion och lärande för de som deltar. De ska också bidra till utveckling av förvaltningsövergripande utvecklingsprocesser genom att belysa styrkor och utvecklingsområden för hela förvaltningen utifrån verksamheternas behov. Kvalitetsarbetet syftar i grunden till att analysera måluppfyllelse för nämndens mål och nationella mål i enlighet med skollagen.

Årshjul för analys

Det systematiska kvalitetsarbetet sker löpande på varje enhet och rektor ansvarar för att leda och organisera det enligt skollag och läroplaner. Huvudmannens systematiska kvalitetsarbete ska bidra till enhetens kvalitetsarbete.
I Varberg genomförs kvalitetsarbetet enligt fyra delmoment:

Värden och lika möjligheter

Värden och lika möjligheter sätter fokus på barns och elevers lika möjligheter i förskola och skola.

Undervisning och ledarskap

Undervisning och ledarskap syftar till att följa och analysera arbetet med att främja barns och elevers lärande.

Förutsättningar och resultat

Förutsättningar och resultat följer betyg och andra resultat i relation till olika förutsättningar på förskolorna och skolorna.

Insatser och fokusområden

Insatser och fokusområden innebär uppföljning och analys av riktade insatser eller andra prioriterade fokusområden.

Värden och lika möjligheter, Undervisning och ledarskap, Förutsättningar och resultat, Insatser och fokusområden

Årshjul för uppföljning av förskolans, grundskolans och gymnasieskolans systematiska kvalitetsarbete

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se

Självservice & blanketter