Sök

Fritidshemmet

Fritidshemmets läroplansuppdrag innebär att verksamheterna utvecklar målstyrda arbetsformer för planering och analys av undervisningen. Undervisningen i fritidshemmet formeras kring omsorg, utvecklig och lärande. En variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer ska beaktas och det kollegiala lärandet och kollaborativa arbetssättet är förutsättning för utveckling av undervisningen.

Undervisningen i fritidshemmet kompletterar förskoleklassen och skolan genom att lärandet i högre grad ska vara situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat samt utgå från elevernas behov, intressen och initiativ. Utbildningen ska ge förutsättningar för elever att utveckla förmåga att pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling. Eleverna ska vidare utveckla kunskap om betydelsen av balans mellan aktivitet och vila, träna på att skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt.

Kollegialt lärande och kollaborativt arbetssättet är förutsättningar för att utveckla undervisningen i fritidshemmet. Det innebär bland annat att kollegialt reflektera kring vad målstyrning i fritidshemmet innebär och hur fritidspedagogiken kan utvecklas. Det innebär vidare att planera undervisningen och iscensätta den.

En övergripande och gemensam fördjupning för all personal i fritidshemmet handlar om strukturer och innehåll för den pedagogiska planeringen, samt ett språk- och kunskapsutvecklande förhållningssätt. En riktad insats är för grundlärare i fritidshemmet med särskilt ansvar att stödja det kollegiala lärandet. Grundlärare ges fördjupad kompetens i att leda kollegiala samtal och att fritidshemmets verksamhet tydligare utgår från en kvalitativ pedagogisk planering.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter