Sök

MASIV - Matematikutveckling i Varberg

Från och med hösten 2017 har förskole- och grundskoleförvaltningen riktade insatser för matematikutveckling i de kommunala grundskolorna. En övergripande helhet med systematik när det gäller förväntningar, strukturer och uppföljning inom matematik och dess progression är en prioriterad och långsiktig satsning.

Ämnet matematik har, liksom i andra ämnen, relativt hög måluppfyllelse i Varbergs kommunala grundskolor. Däremot skiljer sig ämnet från övriga då det gäller andelen elever som når de högre kvalitéerna och därmed högre kunskapskrav. Efter uppföljning med analys som visar att elever i senare år brister i taluppfattning initieras ett långsiktigt arbete. Gemensam målbild, riktad kompetensutveckling och tidiga insatser är delar för bättre grundkunskaper i matematik.

Taluppfattningens betydelse

Taluppfattningens betydelse riktar sig till undervisande lärare i åk F-3. Under läsåren 2015-2017 skedde ett systematiskt arbete med fokus på förskoleklass och övergången åk 1 med utgångspunkt i materialet Tänka, förstå och resonera, på några av de kommunala grundskolorna. Erfarenheterna från arbetet som genomförts i skolorna ligger till grund för innehåll i pågående satsning och ett fördjupat samarbete med NCM, Nationellt centrum för matematikutbildning.

Läsåret 2019/2020 startade MASIV, Matematiksatsningen i Varberg, med alla elever och lärare i årskurs 1. MASIV är riktad mot åk 1-3 och fokuserar på taluppfattning. Tillsammans med NCM ska ett utvecklingsarbete för ökad måluppfyllelsen i matematik, genom att stärka undervisningsstrukturen och taluppfattningen i matematikämnet, drivas. Vidare ska lärares ämneskompetens öka och ge en högre effekt för elevers lärande.

Handlingsplan för att öka likvärdigheten

I Varberg har en handlingsplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. i matematik upprättats för att öka likvärdigheten när det gäller matematikundervisning och analys. Planen ska verka som en målbild om vad vi anser är god matematikundervisning i Varbergs kommun.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se

Självservice & blanketter