Sök

SKUA - Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

Språket är vårt främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära inom alla ämnen. Varje pedagog har ett uppdrag att ge barn och elever förutsättningar att utveckla sitt språk så långt det är möjligt.

I Varberg pågår flera utvecklingsprocesser som syftar till att främja ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i alla verksamheter och ämnen. Insatserna riktar sig till pedagoger i förskola, grundskola och grundsärskola och har ett tydligt fokus på undervisning och lärande.
Det övergripande syftet i samtliga insatser är att bidra till en ökad kvalitet i undervisningen och därmed främja barn och elevers språk-, läs- och skrivutveckling.

Språk-, läs- och skrivutvecklare

För att leda, följa upp och analysera läsutvecklingen och de insatser som görs finns språk-, läs- och skrivutvecklare med uppdrag att knyta praktiskt pedagogiskt arbete till forskning och beprövad erfarenhet. Språk-, läs- och skrivutvecklare är en resurs i det systematiska kvalitetsarbetet genom att initiera, systematisera och utveckla processer som främjar pedagogers skicklighet och ledarskap. Det handlar om att sätta in språk-, läs- och skrivundervisningen i det sammanhang som finns i förskolans och skolans systematiska kvalitetsarbete.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se

Självservice & blanketter