Sök

Tillgängliga lärmiljöer

Skollagen slår fast att alla barn och elever har rätt till en likvärdig utbildning. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Verksamhetens förmåga att skapa tillgängliga lärmiljöer påverkar möjligheterna för barn och elever att vara delaktiga i såväl sitt lärande som i den sociala gemenskapen. Att utveckla tillgängliga lärmiljöer innebär att anpassa den pedagogiska, den fysiska och den sociala miljön i relation till barns och elevers lärande.

Tillgänglighetsmodellen

Förskolor och skolor i Varbergs kommun utgår från Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM modell för tillgängliga lärmiljöer. Modellen beskriver hur förutsättningar för lärande påverkas av den omgivande lärmiljön och hur de tre delarna: social, pedagogisk och fysisk lärmiljö samspelar med varandra.

Social miljö innefattar att barn och elever får uppleva delaktighet, att de ingår i en gemenskap och ett begripligt sammanhang. Ett normkritiskt perspektiv som innebär att attityder och fördomar som leder till marginaliseringar kritiskt granskas och problematiseras etc.
Pedagogisk miljö innefattar hur undervisningen utformas så att alla barn och elever kan tillgodogöra sig den. Att barns och elevers olika förutsättningar och behov ligger till grund för valet av pedagogiska strategier, stödstrukturer, digitala lärverktyg, olika hjälpmedel etc.
Fysisk miljö innefattar allt som är byggt inne och ute i förskolan och skolan och som bildar en rumslighet. Det handlar om rum för lärande, utemiljö, ljudmiljö, visuell miljö, luftmiljö etc.

Stödstrukturer för tillgängliga lärmiljöer

I Varberg pågår ett systematiskt arbete med att bygga stödstrukturer för att utveckla tillgängliga lärmiljöer med hög kvalitet. Det är ett främjande arbete som innebär att anpassa den sociala, den pedagogiska och den fysiska miljön i relation till barns och elevers lärande. I arbetet ligger att identifiera och undanröja hinder och aktivt arbeta för att utveckla och förbättra hela verksamhetens lärmiljö, med fokus på omgivningsfaktorer. Hur väl vi lyckas skapa tillgängliga lärmiljöer och utforma undervisningen ger en bild av organisationens inkluderingsförmåga. Processer pågår på flera plan, exempelvis i nätverksarbete och genom kvalitetsdialoger mellan förskola och skola med representation från barn- och elevhälsa, lärare och rektorer.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter