Sök

Industrispår

Järnvägskorsning på landsbygden

Foto: PMB Media & Design

Varbergs kommun är ansvarig för infrastrukturen på sidospåren från Trafikverkets anslutningsväxlar till Väröspåret. Väröspåret utnyttjas varje dag året runt, och är ett viktigt inslag för hanteringen av gods till och från Varbergs hamn.

Väröspåret uppkom i samband med att Södra Cell byggde sin fabrik år 1972 och är direkt kopplat till deras verksamhet.
Karta industrispår Väröbacka Pdf, 3.2 MB.

Järnvägsnätsbeskrivning Pdf, 1.1 MB. reviderad december 2013.

Största tillåtna hastighet inom infrastrukturanläggningen är:
Spår till Värö 30 km/tim, över plankorsningar 10 km/tim.

Största tillåtna axellast är:
Spår till Värö 22,5 ton

Säkerhetszon för trafikerat spår
Längs varje spår ska det finnas ett utrymme för att trygga säkerheten för spårtrafiken. I samband med arbeten tillämpas en säkerhetszon som sträcker sig 2,20 meter ut från närmaste räls.

Passage av plankorsning inom infrastrukturanläggningen
1) Rörelse får inte hålla högre hastighet än 10 km/tim över
plankorsningen. Främsta fordonet skall vara bemannat.
2) För plankorsningar med vägskydd startas ljus- och ljudsignalen
manuellt av växlingspersonalen med hjälp av nyckel.

Ofarbart spår eller spår i försvagat skick

Om du upptäcker ett fel på spåret som gör det ofarbart ber vi dig att genast underrätta infrastruktursamordnare. Denne svarar för att anmäla vidare till de järnvägsföretag som trafikerar spåret och se till att felet åtgärdas.

Åtgärder vid olycka, tillbud eller andra avvikelser

Vid olycka eller tillbud larma infrastruktursamordnare, som i sin tur informerar järnvägsföretagen.

Du får inte avlägsna material eller annan egendom som kan vara av betydelse för undersökning av inträffad olycka utan att inblandade och undersökande parter lämnat röjningsmedgivande. Förbudet mot att rubba föremål gäller inte åtgärder som måste vidtas för att rädda liv, släcka brand eller stoppa miljöfarligt utsläpp. Inblandat järnvägsföretag eller spårentreprenör ska lämna röjningsmedgivande till angiven funktion hos infrastruktursamordnare. Denne svarar för att lämna röjningstillstånd till den som svarar för röjningen.

Infrastruktursamordnare

Patrik Skoglund, hamn- och gatuförvaltningen i Varbergs kommun.

Driftsorganisation

Verksamhetsansvarig: Henrik Petzäll, förvaltningschef

Kontaktperson: Patrik Skoglund, infrastruktursamordnare

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se

 

Öppettider
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00

Självservice & blanketter