varningsikon

2023-06-02

Hög brandrisk - förbjudet att elda i skog och mark

Det är torrt i skog och mark, risken för brand är mycket stor. Därför är det eldningsförbud i Varbergs kommun från 1 juni. Var även fortsatt sparsam med dricksvattnet.

Läs mer om Hög brandrisk - förbjudet att elda i skog och mark

Sök

Samhällsutveckling och planering

Varberg ska vara en attraktiv kommun att bo, leva, besöka och verka i. Kommunen strävar efter att planera för en utveckling som är hållbar - både ekologiskt, socialt och ekonomiskt. 

Varberg har stora behov av nya ytor för både verksamheter och bostadsbyggande. I översiktsplanen beskrivs hur Varberg planerar för hur vi i framtiden bör använda våra mark- och vattenområden.

Utveckling och tillväxt

En rad nya planer och strategier arbetas idag fram för att man ska kunna ta hänsyn till många olika övergripande intressen som alla spelar en stor roll inom samhällsplanering och stadsbyggnad.
Några exempel på sådana intressen är:  naturintressen, miljöintressen i vid mening, energiproduktion, vägar/järnvägar, kollektivtrafik, strandskydd, världsarv, olika riksintressen och jordbruksintressen. 
Till dessa kommer sedan synpunkter från enskilda medborgare, olika organisationer och övriga intressenter. Dessa arbetar Varbergs kommun aktivt med att ta till vara, till exempel genom medborgardialoger och synpunktshantering.

Varbergstunneln

Den 21 mars 2013 kom regeringens tillåtlighetsbeslut för projekt Varbergstunneln, det vill säga ombyggnation av Västkustbanan till dubbelspår genom tunnel under Varbergs centrala delar. Detta blev startskottet för en rad aktiviteter som syftar till att underlätta genomförandet av detta stora statliga infrastrukturprojekt.

Stadsutvecklingprojektet

Beslutet om Varbergstunneln gjorde det också möjligt för kommunen att påbörja de två stora projekt som fullmäktige antog ett intriktningsbeslut om under 2012: Projekt Farehamnen och Projekt Västerport.  Dessa projekt har högsta prioritet. Stora delar av samhällsbyggandet ska inriktas på att se till att kommunen kan dra största möjliga potential av denna unika möjlighet till en hållbar och attraktiv stad som nu finns. Läs mer om Stadsutvecklingsprojektet här.

ikon

Kontakta oss

Samhällsplaneringschef

Jan Malmgren

Planeringskontoret

0340-881 08

jan.malmgren@varberg.se

Kreativ ledare/ koordinator 

Stadsutvecklingsprojekt

Håkan Cullberg

Planeringskontoret

hakan.cullberg@varberg.se

Avdelningschef

Hållbar samhällsutveckling

Anita Kryh

Planeringskontoret

0340-884 29

anita.kryh@varberg.se

Samhällsplanerare

Lina Gudmundsson

Planeringskontoret

0340-882 29

lina.gudmundsson@varberg.se

Självservice & blanketter