Sök

Detaljplaner och områdesbestämmelser

En person håller en linjal mot en karta

Foto: Hidvi Group

En detaljplan bestämmer hur mark får användas och vilka byggnader eller anläggningar som får finnas inom ett visst område. Planen kan gälla allt från en enstaka fastighet till hela stadsdelar och är juridiskt bindande.

En detaljplan ska göras vid förändring av ett område, till exempel byggnation. I detaljplanen regleras hur byggnader och marken får användas, hur stora husen får vara, var de får ligga och mycket annat.

En detaljplan kan också upprättas för att bevara ett område. Vill du ta del av en detaljplan kan du själv ta fram den via Varbergskartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Leta upp den fastighet eller det område som du är intresserad av och klicka på den, nu visas en ruta med länk till detaljplanen med planbestämmelser.

Garanterad byggrätt

Detaljplaner får inte ändras, ersättas eller upphävas under den så kallade genomförandetiden på 5 – 15 år. Det betyder bland annat att byggrätten – den maximala grad av bebyggelse som tillåts på en fastighet – är garanterad under den tiden. Byggrätten kan ändras i vissa fall men då har fastighetsägaren rätt att kräva ersättning.

Underlag för bygglov

Det är ofta en markägare eller exploatör som ansöker om att en detaljplan ska upprättas för att kunna bebygga ett nytt område. I andra fall kan initiativet till planarbete komma från kommunen. En detaljplan är juridiskt bindande och utgör underlag för bygglov.

Områdesbestämmelser utanför tätort

För begränsade områden som ligger utanför samlad bebyggelse kan kommunen istället för att upprätta en detaljplan anta områdesbestämmelser. Det är bara vissa frågor som går att reglera med områdesbestämmelser. Syftet med dem är bland annat att säkerställa att kommunens översiktsplan följs.

Du kan läsa mer om hur det går till att upprätta en detaljplan under rubriken planprocessen.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt (kontaktcenter) 

Norra Vallgatan 14
0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se


Öppettider:
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00


Stadsbyggnadskontoret

bn@varberg.se

Självservice & blanketter