Sök

Översiktsplan

Två personer rullar ut en karta på ett bord

Hur skall Varbergs kommun se ut i framtiden? Det är vad kommunen berättar om i översiktsplanen. En översiktsplan är på så sätt ett vägledande dokument som avser att ange inriktningen för den långsiktiga hållbara utvecklingen i kommunen.

Vad är en översiktsplan?

Kommunen har ansvar att planera för hur mark och vatten i framtiden kan användas på ett hållbart sätt. Denna beskriver både hur kommunen kan bevaras och hur den kan utvecklas på sikt. En översiktsplan visar exempelvis var nya områden för bostäder skulle kunna ligga eller var det skulle kunna etableras nya verksamheter. Planen visar också var det finns värdefulla områden, till exempel jordbruksmark och naturområden, som kommunen vill bevara för framtiden. En översiktsplan ska hålla länge och ha ett långsiktigt planeringsperspektiv. Det kan exempelvis handla om var kommunen vill se utveckling inom de kommande 20 åren. Planen ligger till grund för kommunens och andra myndigheters beslut. Den används som ett stöd och underlag för den mer detaljerade planeringen och vid bygglov. En översiktsplan är därför inte juridiskt bindande, men fungerar som en ledstjärna.

Hur tas en översiktsplan fram?

Att ta fram en översiktsplan är ett omfattande arbete och med jämna mellanrum ska planen uppdateras. Detta för att diskussionen om Varbergs utveckling alltid ska vara levande och att översiktsplanen alltid ska vara aktuell. Hur en översiktsplan ska tas fram är reglerat och den måste följa vissa steg. Det är viktigt att många olika medverkande är med och bidrar med sin kunskap till planen. Det gäller såväl olika myndigheter som näringsidkare och invånare. Dialog är därför ett mycket viktigt verktyg i framtagandet av översiktsplanen.

Processen att ta fram en ny översiktsplan består i huvudsak av fyra steg: uppstart, samråd, granska och anta. Efter antagande skall planen sen också genomföras och användas. Att du som invånare är delaktig och ger synpunkter är en viktig del i processen. Under stegen samråda och granska har du möjlighet att tycka till om det förslag kommunen tagit fram och vi vill då gärna höra dina tankar och åsikter.

Aktuell översiktsplan

Den gällande översiktsplanen för Varbergs kommun antogs 2010 och ger vägledning för kommunens utveckling fram till 2030. Kommunfullmäktige beslutade 2018-01-16 om aktualiteten för Varbergs kommuns översiktsplan. Beslutet innebar att den kommuntäckande översiktsplanen är aktuell, men att vissa fördjupade översiktsplaner inte är aktuella och därför inte ska fortsätta gälla. Nedan kan du ta del av kommunens översiktsplan samt underlaget för aktualitetsbeslutet.

Du kan även se planförslaget i kommunens digitala karta, Varbergskartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Antagna Föpar 2020
ikon

Kontakta oss

Samhällsutvecklingskontoret

Avdelningen för samhällsplanering

ks@varberg.se

Självservice & blanketter