Sök

Planer och strategier

Byggarbetare med karta i handen vid arbetsplats

Foto: Hidvi Group

Varbergs kommun har tagit fram ett antal strategiska planer och strategier för att förtydliga kommunens övergripande planeringsprinciper som uttrycks i översiktsplanen. Just nu kan du tycka till om förslag till parkeringsstrategi 2030.

Pågående planer och strategier

Parkeringsstrategi

Parkeringsstrategin innehåller långsiktiga inriktningar för parkering i Varbergs huvudort. Det handlar om att nyttja parkeringshusen i centrum, få en levande stadskärna och reglera parkering utan avgifter.

Parkeringsstrategin har tre huvudinriktningar:

1. Stödja utvecklingen mot en attraktiv stadsmiljö

2. Bidra till en fungerande vardag

3. Främja hållbara transportsystem

Ortsutvecklingsstrategier

Med start hösten 2017 började det att tas fram ortsutvecklingsstrategier för fyra orter i Varberg; Gödestad, Hunnestad, Sibbarp och Valinge.

Ortsutvecklingsstrategierna är ett planeringsunderlag för kommunen i utvecklingen av mindre orter och en utvecklingsprocess för att ta tillvara lokala initiativ som bidrar till en positiv utveckling på orten och därmed i kommunen som helhet.

Ortsutvecklingsstrategier

Gällande planer och strategier

Förtätningsstrategi

Kommunfullmäktige har i december 2017 antagit en förtätningsstrategi för Varbergs tätort. Läs mer om förtätningsstrategin här.

Bostadsförsörjningsstrategi

Bostadsförsörjningsstrategin Pdf, 3.5 MB. är vägledande när kommunen i översiktsplaneringen tillämpar och bedömer det allmänna intresset av bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet.

Grönstrategi

Grönstrategin Pdf, 3.9 MB. , som även heter "Simma, lek och svärma", beskriver utvecklingen av Varbergs uterum, aktiviteter och upplevelser för människor och även av biologisk mångfald. Det kan handla om torg, motionsspår, stränder, parker och naturområden.

Trafikstrategi

Trafikstrategin Pdf, 1.2 MB. pekar ut Varbergs kommuns inriktning vid arbete med trafik- och stadsplanering. Strategin ska bidra till att uppnå ett effektivt, säkert och hållbart trafiksystem. Den ska utgöra underlag och vara till hjälp i det vardagliga arbetet med att skapa och planera Varbergs kommande trafiksystem. Strategin har ett horisontår på 2030. 

Utbyggnadsplan för bostäder

Varbergs kommuns utbyggnadsplan för bostäder Pdf, 1.5 MB.beskriver kommunens planerade utbyggnad av bostäder framöver. Kommunen räknar med att växa med ca 18 000 invånare fram till år 2030. Befolkningsökningen kräver en högre utbyggnadstakt av bostäder än vad kommunen tidigare haft. Detta medför i sin tur ökat behov av infrastruktur och service såsom vatten och avlopp, skolor och gång- och cykelvägar. Kommunen bedömer att det kommer att behöva byggas cirka 8500 nya bostäder under denna tidsperiod (exklusive det uppdämda behovet). Detta skulle kunna uppnås genom att gemensamt styra mot att färdigställa ett fåtal attraktiva större utbyggnadsområden som genererar en stor variation av bostadstyper.

ikon

Kontakta oss

Samhällsutvecklingskontoret

Avdelningen för samhällplanering

ks@varberg.se

Självservice & blanketter