Sök

Projekt Farehamnen

Hamnområdet med lastfartyg

All handelshamnsverksamhet i Varberg ska samlas i Farehamnen. Att skogshamnen ska kunna arbeta effektivt och företagsekonomiskt lönsamt, både under flyttfasen och efteråt, är en viktig parameter i projekt Farehamnen.

Farehamnen är den del av hamnen som ligger närmast Getterön. Den nya hamndelen ska anläggas väster om denna. Här är det också meningen att färjeläget ska ligga. Flytten av hamnverksamhet och färjeläge kommer tillsammans att frigöra stora områden värdefull mark för den nya stadsdelen Västerport. 

Skiss som visar var nya hamnen ska anläggas i farehamnen

Under 2015 och början av 2016 genomförde kommunen en förstudie av hamnflytten. I förstudien har man bland annat låtit utföra tekniska studier, geoundersökningar, nautiska studier samt kostnadskalkyler. 
Två olika alternativ till hamnutbyggnad har studerats:

Alternativ A:  Innebär att det byggs en smal pir där färjeläget får en egen kaj.  Denna kaj kommer fungera enbart som färjeläge. Detta alternativ ger tre fartygsplatser för skoghamnens verksamhet.
Alternativ B:  Innebär att det byggs en bred pirkaj som på den västra sidan blir angöringsplats för färjan. Den östra sidan blir angöringsplats för fraktfartyg. Detta alternativ ger fyra fartygsplatser för skogshamnens verksamhet.

Finansiering

Att flytta och bygga ut en hamn är ett stort ekonomiskt projekt. Beroende på vilket utbyggnadsalternativ, och vilka tekniska lösningar, som kommunen väljer, kommer kostnaden uppgå till mellan 500 och 800 miljoner kronor.

Hamnflytten är en förutsättning för stadsutvecklingen i Västerport. Därför kan finansieringen av den nya hamnen ske med en fördelning mellan exploateringsinstäkter från Västerport, Hallands Hamnar och kommunala investeringar.
Hur denna fördelning ska se ut kommer kommunfullmäktige att fatta beslut om, likaså om vilket av de två utbyggnadsalternativen som ska gälla i Farehamnen.

Tredje störst i världen

Industrihamnen är viktig både för Varberg och för Sverige. Sedan många år är Varbergs hamn landets ledande exporthamn för sågade trävaror och på tredje plats när det gäller pappersmassa. 
Sverige som nation är världens tredje största exportör av trävaror, näst efter Kanada och USA, vilket säger något om volymerna som dagligen passerar Varbergs hamn.

Att skogshamnen ska kunna arbeta effektivt och företagsekonomiskt lönsamt, både under byggperioden och efteråt, är en viktig parameter i projekt Farehamnen.
Stora industrier runt Varberg, som Derome och Södras anläggningar i Värö, är beroende av en väl fungerande hamn i Varberg.

Hållbara transporter

2012 tog fullmäktige beslutet att hamnverksamheten även
fortsättningsvis ska vara en viktig del i kommunens infrastruktur.  Trafiklösningar och tillfartsvägar ska fungera optimalt för hamnens verksamheter, för både bil, lastbils - och järnvägstrafik.

Fartygstrafik är näst efter järnvägen, det mest miljömässiga sätt att frakta gods på. Att ha en väl fungerande infrastruktur, med samverkan mellan järnväg och sjöfart, är viktigt både ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.

Hamn + Stad = sant

Projekt Farehamnen är ett omfattande byggprojekt. Hänsyn måste tas både till hamnen och dess verksamheter, och till staden och dess behov.
Att planera och anlägga Varbergs nya hamn är en utmaning, men framför allt en möjlighet att kombinera tillväxt med hållbara transporter.

Preliminär tidplan

Etapp 1: (flytt av färjeläge)
Projektering/Upphandling: 2016-2017
Produktion: 2017-2019

Etapp 2: (flytt/utbyggnad av skogshamn)
Eventuell miljödom/Projektering/Upphandling: 2017-2020
Produktion: 2021-2022

Vad händer just nu?

  • Dialog med Stena
  • Val av utbyggnadsalternativ
ikon

Kontakta oss

Projektledare

Anders Wiberg

Hamn- och gatuförvaltningen

0709-81 00 40

anders.wiberg@varberg.se

Kommunikationsansvarig

Annika Kallebäck

Samhällsutvecklingskontoret

0734-13 21 89

annika.kalleback@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter