Sök

Projekt Västerport

Kallbadhus och hamninlopp

Hur ska Västerport se ut?

Tre arkitektteam har tagit fram förslag på hur Västerport kan komma att se ut. Här kan du se en film från när arkitekterna presenterade sina idéer i Folkets Hus den 21 januari.
 I rapporten "Så här tycker Varberg!"PDF (pdf, 10.8 MB) kan du läsa vad Varbergsborna tycker om förslagen.
Mer info om Västeport finns under filmklippet.

OBS! Ljudet i filmen börjar 4 minuter in i klippet!

Här kan du titta närmare på arkitektteamens bilder:

Västerport - Varbergs nya stadsdel vid havet

Mellan havet och staden ska Varbergs nya stadsdel växa fram. I Västerport ska människor och mångfald stå i fokus. Målet är en levande, välkomnande och attraktiv stadsdel som är till för alla.

När Industrihamnen, bangården och stationsområdet flyttas från nuvarande lägen blir stora ytor mark tillgängliga för stadsutveckling. Den nya stadsdelen och den gamla staden ligger sida vid sida och ska länkas ihop med varandra, bland annat genom att Magasinsgatan och Engelbrektsgatan förlängs mot havet.
Den 650 meter långa kajen där lastfartygen ligger idag, kommer att förvandlas till en förlängning av Strandpromenaden: En plats för promenader, folkliv, caféer och andra mötesplatser.

Ostindifararen besöker Varberg juli 2015

En försmak av nya Strandpromenaden! Området öppnades under Ostindiefararens besök 2015.

Porten mot Väster

Som en del i Medborgardialogen 2014 fick alla som ville lämna in namnförslag på vad Varbergs nya stadsdel ska heta. Av 279 inlämnade förslag valdes tre stycken ut. Av dessa tre röstade Varbergsborna fram Västerport. Eftersom ordet "port" betyder "hamn" på engelska passar det ju ypperligt för en stadsdel som ligger på gammal hamnmark!

En blandad stad

Kommunen planerar att i första skedet bygga cirka 2 000 lägenheter i Västerport (i området som ligger väster om järnvägen, mellan Östra Hamnvägen och kajen.)
En medveten satsning på verksamheter i husens markplan, ska hjälp till att skapa en levande stadsdel med många människor i rörelse.
Exakt hur Västerport ska se ut är inte klart. Men kommunen har slagit fast att Byggnadshöjder, - former och - material ska variera, och delarna ska samverka till en attraktiv helhet. Stadsdelen ska innehålla en blandning av olika storlekar och upplåtelseformer för bostäder”.

Hela Varbergs stadsdel

Den nya stadsdelen kommer att ligga nära vattnet, nära centrum, nära Campus och nära det centrala stationsområdet.  Många nya flöden av människor kommer att uppstå mellan dessa olika punkter, och i flödenas spår kommer kaféer, restauranger, och andra offentliga mötesplatser att växa fram. Målet är att det ska finnas något för alla i Västerport. Området tillhör alla Varbergsbor - precis som området kring fästningen och Strandpromenaden gör idag.

Inriktningsbeslut

Den 15 mars 2016 antog kommunfullmäktige i Varberg ett Inriktningsbeslut för Stadsutvecklingsprojektet. I detta dokument står samlat vad som ska gälla både för Stadsutvecklingsprojektet som helhet och för Västerport. Bland annat slås det fast att Varbergs vision om att utvecklas till Västkustens kreativa mittpunkt ska fungera som en ledstjärna för projektet. Mod och nytänkande ska synas i både arbetssätt och resultat. De fokusområden och utmaningar som kom fram i medborgardialogen 2014 ska vara vägledande i planeringen av Västerport. Dialog och delaktighet kommer att fortsätta vara ett bärande inslag i projektet.

Inrikningsbeslutet i sin helhet kan du läsa här.PDF (pdf, 128.4 kB)

Hållbarhet

I september 2016 antog kommunstyrelsen ett  hållbarhetsprogram för Västerport som ska fungera som en guide både till kommunen och framtida byggherrar. Västerport ska ligga i framkant när det gäller allt ifrån hållbara byggmetoder till energiförsörjning och tekniska lösningar. Clara Tholin på Varbergs Fastihets AB är projektets hållbarhetssamordnare och  hållbarhetsprogrammet kan du läsa här.PDF (pdf, 11.2 MB)

Planprogram

I april 2016 inleddes arbetet med att ta fram ett planprogram för Västerport. I ett planprogram tittar kommunen på områdets förutsättningar och ger en struktur för vägnät, grönytor, offentliga ytor, bebyggelse med mera.

Planprogrammet för Västerport beräknas vara färdigt för godkännande i byggnadesnämnden i slutet av 2017. Under resans gång kommer flera tillfällen ges för allmänheten att yttra sig insyn och påverkan. Först därefter är det dags att påbörja arbetet med att ta fram detaljplaner för området.
Just nu befinner sig projektet ungefär i mitten av det andra gula trappsteget i illustrationen nedan.

Parallella uppdrag

För att tillföra spetskompetens och inspiration till projekt Västerport har kommunen handlat upp tre olika arkitektteam.  Hösten 2016 arbetade teamen parallellt med samma uppdrag: att ta fram en stadsbyggnadsstruktur för Västerport.  I en stadsbyggnadsstruktur  tittar man till exempel på innehåll, flöden, målpunkter och förhållandet mellan bebyggelse och utemiljöer.

Tyck, tänk, fråga!

När arkitektteamen hunnit halvvägs in i sitt arbete bjöds olika medborggrupper in till dialog tillsammans med teamen. De färdiga förslagen visades upp för Varbergsborna den 21  januari 2017 i Folkets Hus. Drygt 750 personer kom för att titta, tycka och fråga och lyysna på när arkitekterna berättade om sina idéer.
Resultatet av teamens arbete, tillsammans med medborgargruppernas, kommunens och allmänhetens synpunkter, inarbetas sedan i planprogrammet.

Vad händer just nu?

  •  Planprogram tas fram
  •  Kompletterande markundersökningar utförs för att kartlägga föroreningar i marken och de åtgärder som eventuellt behöver genomföras 

Ungefärlig tidplan

2017
Planprogram

2018
Gestaltningsprogram
Detaljplaner
Markanvisningsavtal

2019
Projektering

2020
Byggstart

Vill du ha ett nyhetsbrev om vad som händer i Projekt Västerport?

Skriv ditt namn och den e-postadress du vill att brevt ska skickas till och maila till Cecilia Werner.

ikon

Kontakta oss

Projektledare

Claes Premmert

Samhällsutvecklingskontoret

0708-30 47 14

claes.premmert@varberg.se

Kommunikationsansvarig

Annika Kallebäck

Samhällsutvecklingskontoret

0734-13 21 89

annika.kalleback@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter