Sök

Trafik och gator

I Varbergs kommun är det hamn- och gatuförvaltningen som ansvarar för trafiken på kommunala gator. Det innebär bland annat ansvar för byggnation, underhåll och utveckling av gator, cykelvägar och gångbanor i kommunen, samt ett ansvar för planering av trafikflöden och kollektivtrafik.

Så planerar vi

Den politiskt beslutade Trafikstrategi 2030 Pdf, 1.2 MB. är utgångspunkt när vi planerar hur trafiken ska ledas om. I trafikstrategin prioriteras trafikslagen i följande ordning:

  1. 1) gång
    2) cykel
    3) kollektivtrafik
    4) bil

Hållbart resande ska i möjligaste mån inte drabbas när staden växer. Vår förhoppning är att byggtiden kan bli en möjlighet för många att etablera nya, hållbara resvanor, till exempel genom att börja åka buss eller cykla istället för att ta bilen. Trafiklösningarna ska vara så lika under så stor del av byggtiden som möjligt.

Så jobbar vi

Arbetena i trafikrummet handlar både om skyltning, trafiksäkerhetshöjande åtgärder och planering vid vägarbeten. Men också om att parkeringsplatser finns och att gång- och cykeltrafikanter kan ta sig fram säkert och samsas med bilisterna om utrymmet.

Vi handlägger parkeringstillstånd för rörelsehindrade och utfärdar lokala trafikföreskrifter (LTF).

Dispenser

Vi handlägger dispenser enligt Trafikförordningen, om till exempel tung och bred transport.

ikon

Kontakta oss

Trafik

Lennart Derle

Trafikingenjör

Hamn- och gatuförvaltningen

0340-881 31

lennart.derle@varberg.se

Gator

Stefan Jacobson

Gatuingenjör

Hamn- och gatuförvaltningen

0340-881 43

stefan.jacobson@varberg.se

Självservice & blanketter