Sök

Grävtillstånd och TA-plan

En bild som visar tre olika exempel på arbetsområden.

Innan du startar ett grävarbete på kommunal mark behöver du ansöka om grävtillstånd och ha en godkänd trafikanordningsplan. Du ansöker om tillstånd hos trafikavdelningen på Varbergs kommun.

Så ansöker du om tillstånd

Via vår e-tjänst Länk till annan webbplats. gör du både ansökan om grävtillstånd och ansökan om en trafikanordningsplan (TA-plan) samtidigt, för samma ärende. Observera att ansökan ska lämnas in senast 15 arbetsdagar innan arbetet ska påbörjas.

Dina ärenden

Om du har startat ett ärende, kan du beroende på om du vill komplettera eller ändra något, hitta in i e-tjänsten direkt via olika länkar:

Avgift

Från och med den 1 januari 2021 tar vi ut en avgift för öppningsanmälan grävtillstånd. Pdf, 368 kB. (Pdf, 368 kB)
Om ett arbete påbörjas utan att det finns en öppningsanmälan kan ett vitesbelopp tas ut, likaså om du under arbetet exempelvis skadar ett träd.

Fler tillstånd

Du kan behöva fler tillstånd, från exempelvis:

  • Polisen (etablering etc)
  • Länsstyrelsen (fornminne, naturreservat etc)
  • Fastighetsägare (vid schakt in på annan än kommunägd fastighet)
  • Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen (i förorenade områden).

Viktigt var ledningarna går

Innan du börjar gräva behöver du veta var avlopps- och vattenledningar går. Du riskerar annars att skada ledningarna och du kan bli skadeståndsskyldig. Börja med att se om ledningarna finns registrerade på ledningskollen.se Länk till annan webbplats.. Om inte kontaktar du den som äger ledningen.

Återställning

All återställning av beläggning respektive stensättning utförs av hamn- och gatuförvaltningen på ledningsägarens bekostnad enligt prislista Pdf, 91.3 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 91.3 kB)

Följande skador på gatu- respektive parkmark ska åtgärdas löpande under garantitiden, enligt reglerna för schakt i allmän mark Pdf, 86.1 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 86.1 kB):

Gatumark

• Sättningar överstigande 20 mm, mätta med 3 meter lång rätskiva lagd i godtycklig riktning
• Snubbelfarliga kanter med nivåskillnad större än 5 mm
• Övriga skador som kan sättas i samband med undermålig återställning och hotar trafiksäkerheten eller komforten för trafikanter och närboende (t ex vattensamlingar)

Parkmark

• Växter, buskar och träd som visar bristande vitalitet och förmåga att etablera sig ska bytas ut eller åtgärdas på annat sakkunnigt sätt
• Synliga sättningar ska utjämnas

Om brister upptäcks efter garantitidens slut kommer avgift att debiteras entreprenören enligt den kostnad som uppstår för att återställa marken. 

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se

 

Öppettider
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00

Självservice & blanketter