Sök

Vad betyder skylten?

Det finns en rad vägmärken att känna till. Några som ibland är svåra att hålla isär är vad som gäller för gångtrafik.

Skylt gångfartsområde

Gångfartsområde E9
På gator skyltade med vägmärke E9 gångfartsområde gäller följande regler:
Här får man inte föra sitt fordon, bil, cykel eller moped, i högre hastighet än i gångfart. Fordonsförare har väjningsplikt mot alla gående på gatan. Gående kan alltså upprätthålla sig eller korsa fordonets färdväg, var som helst, och fordonsföraren ska lämna företräde. Det gäller förbud mot att parkera fordon inom ett gångfartsområde, om inget annat anges på särskilt anordnade platser.

Skylt gågata

Gågata E7
På gator skyltade med vägmärke E7 gäller följande regler:
På en gågata får motordrivna fordon inte köras annat än för att korsa den. Det är alltså förbjudet att köra på en gågata över ett kvarter. Det är förbjudet att parkera fordon på en gågata.

Följande fordon får dock köras på gågator:

  • Varuleveranser till eller från butiker eller motsvarande vid gågatan.
  • Transport av gods eller boende till eller från adress vid gågata.
  • Transporter av gäster till eller från hotell, eller motsvarande.
  • Transporter av sjuka eller rörelsehindrade personer, till eller från adress vid gågatan.
Skylt övergångsställe

Övergångsställe B3
Vid ett obevakat övergångsställe har förare väjningsplikt mot gående, som gått ut eller just ska gå ut, på övergångstället. En förare, som närmar sig ett övergångsställe, ska anpassa körsättet så att man inte tvingas att stanna på övergångsstället. En gående ska innan man går ut på ett övergångsställe, förvissa sig om att fordonet verkligen har för avsikt att stanna, innan man går ut i gatan.

År 2000 tog regeringen beslutet att ändra på reglerna gällande övergångsställe, vilket har medfört ökade personskador med 20-40%, vid korsande av väg på översångsställe, än på annan likvärdig plats utan övergångsställe. Att anlägga ett övergångsställe är ingen trafiksäkerhetsåtgärd. Anläggande av övergångsställe kan motiveras av framkomlighetsskäl. Det bör vara minst 200 fordon och cirka 400 gående per maxtimme för att det ska vara motiverat.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se

 

Öppettider
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00

Självservice & blanketter