Sök

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder

Varbergs kommun arbetar ständigt med trafiksäkerhetsfrågorna i fokus, inte minst vid skolor. Det är hamn- och gatuförvaltningen som ansvarar för dessa frågor och trafiksäkerhetsåtgärder.

Rätt fart i staden

Vi anpassar hastigheten på gator och vägar för att skapa en attraktivare kommun för människors möte, liv och rörelse. I bostadsområden, vid skolor, i centrum och där det förekommer blandtrafik prioriteras alltid de oskyddade trafikanterna. Rätt hastighet är en förutsättning för att minska antalet olyckor och bidrar till förståelse och ökad hänsyn i trafiken.

Rätt fart i staden Pdf, 546.4 kB.

Varbergs kommun ser över område för område när det gäller anläggande av trafiksäkerhetshöjande åtgärder i gatumiljön för att sänka hastigheten. Den största prioriteringen är vid skolor.

Begreppet säkra vägar innebär vägar där risken för att skadas allvarligt eller dödas minimeras. Det är därför relevant att också prata om trygga vägar, det vill säga vägar som inte bara är säkra utan även upplevs som trygga.

Varbergs kommun har en hastighetsplan och i samband med aktuella förändringar i tätorter framöver, kommer en översyn att göras om ytterligare åtgärder behöver vidtas på gatorna.

Farthinder

Varbergs kommun är restriktiva med att anlägga farthinder inom bostadsområden. Där ligger ansvaret på de fordonsförare som kör på gatorna. På återvändsgator anläggs inga farthinder då det är de boende själva som oftast kör på gatorna. Inom villaområden är det i första hand på genomfartsgatorna som åtgärder kan komma i fråga.

Vad kan du göra själv?

  • Dämpa farten på din bostadsgata med hjälp av blomlådor.
  • Hålla efter höjden på häckar och buskage utmed vägar och speciellt i korsningar.
  • Göra felanmälan om du upptäcker trafikfarliga miljöer. Det kan till exempel vara hål i gata eller trottoar, avblåsta brunnslock, trasig gatubelysning eller liknande.

Synpunkter på hastigheten?

Om du tycker att det körs för fort på en viss sträcka bör du skriva in till kommunen, Varberg direkt, för att påpeka detta. Hamn- och gatuförvaltningen kan sedan göra en mätning av antalet fordon och hastigheten på aktuell sträcka för att få en uppfattning om situationen. När kommunen anser att en trafiksäkerhetsåtgärd bör anläggas, tar hamn- och gatuförvaltningen upp det på en prioriteringslista, som även är en turordningslista, över platser som ska åtgärdas.

Hinner du stanna?

Testa din reaktionstid och hur lång bromssträckan blir när du kör i olika hastigheter i Trafikverkets spel Stoppsträckan.

Synpunkter eller felanmälan?

Varberg direkt tar gärna emot dina synpunkter. Du kanske har förslag på förbättringar, kritik eller kanske vill visa din uppskattning.

Vi hänvisar till vår felanmälan för att kunna ta hand om ärendet så bra som möjligt.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se

 

Öppettider
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00

Självservice & blanketter