Sök

Bidrag, stöd och stipendier

Varbergs kommun vill genom stöd och bidrag bidra till ett rikt kultur- fritids- och idrottsliv. Det finns flera olika typer av bidrag och stipendier att söka som föreningar och grupper i kommunen. Varje år delar Varbergs kommun dessutom ut priser och utmärkelser till personer som har gjort något viktigt inom olika områden.  

Det finns flera olika typer av bidrag att söka. En del av stöden är verksamhetsstöd till föreningslivet, medan andra stöd ges till projekt som genomförs under en begränsad tidsperiod.

 • Föreningsbidrag inom idrotts- och fritidsområdet

Är din förening verksam och registrerad i Varbergs kommun kan ni söka

 • bidrag för verksamhet
 • bidrag för lokaler och anläggningar
 • Stöd och bidrag inom kulturområdet

Ideella föreningar, nätverk och organisationer med huvudsakligt syfte att bedriva konstnärlig eller kulturell verksamhet inom Varbergs kommun kan söka stöd inom kulturområdet.

Olika stöd och bidrag du kan söka inom kulturområdet.

Stöd för studieförbund

Tillhör din avdelning ett studieförbund som är godkänt av Folkbildningsrådet? Genomförs din verksamhet i Varbergs kommun och är bidragsberättigad enligt Folkbildningsrådets fastställda normer? Då kan du söka kommunalt bidrag!

Bidrag du kan söka som stöd till studieförbund.

Utvecklings- och hållbarhetsbidrag

Alla föreningar som är verksamma inom kultur- och fritidsområdet och finns registrerade i Varbergs kommuns föreningsregister kan söka

 • Stimulansbidrag för insatser kring en hållbar utveckling
 • Startbidrag
 • Vänortsutbyte
 • Projektbidraget Idécentralen – till ungas egna initiativ

Läs om de olika utvecklings- och hållbarhetsbidragen.

 • Kultur- och fritidsstipendier

Varbergs kommun delar årligen ut kultur- och fritidsstipendier. Det utdelas också hedersplakett till person som utövat eller främjat kultur- eller fritidsverksamhet med anknytning till kommunen.

Läs mer och nominera till kultur- och fritidstipendier.

Allmänna bestämmelser för bidrag, stöd och stipendier

Följande kriterier behöver din förening, organisation, grupp eller du som privatperson uppfylla för att kunna söka stöd från Varbergs kommun.

Kommunala bidrag ges i huvudsak till ideella föreningar, men det finns också stödformer som kan sökas av andra organisationer, grupper eller privatpersoner. För att kunna söka stöd från kultur- och fritidsnämnden finns ett antal grundläggande kriterier som måste vara uppfyllda. Dessa sammanställs under rubrikerna nedan:

Värdegrund och demokrativillkor

• Verksamheten ska genomsyras av en tydlig värdegrund som tar sin utgångspunkt i allas lika värde och vara öppen för dem som avser att följa föreningens och organisationens syfte och ändamål
• Verksamheten ska respektera demokratins grundläggande villkor, vilket betyder att bidrag inte får lämnas till en organisation om den eller någon av dess företrädare, inom ramen för verksamheten:

1. utövar våld, tvång eller hot eller på annat otillbörligt sätt kränker den enskildes grundläggande fri- och rättigheter
2. diskriminerar eller på annat sätt bryter mot principen om alla människors lika värde
3. rättfärdigar, främjar eller uppmanar till sådana ageranden som anges
i 1 eller 2, eller;
4. motarbetar det demokratiska styrelseskicket

Bidragsgrunder

• Verksamhet som får bidrag ska i huvudsak bedrivas inom Varbergs kommungränser
• Verksamhet som får bidrag från Varbergs kommun ska vara till nytta för allmänheten. Medlemmarna ska inte ha någon ekonomisk vinning
• Förening som får bidrag ska finnas i Varbergs kommuns föreningsregister

o Föreningsuppgifterna ska uppdateras årligen av föreningen
o Bidragssökande förening ska årligen lämna in sina årsmöteshandlingar

• De kommunala medlen avser att vara en hjälp till självhjälp där bidragen avser att täcka en del av de totala kostnaderna
• Bidragssökande förening eller organisation ska ha sådan stabilitet och omfattning att ett kommunalt stöd kan motiveras

Redovisning och uppföljning

• Bidragsmottagande förening eller organisation ska ställa sina räkenskaper och redovisningshandlingar till förfogande för granskning om detta krävs
• Lämnande av felaktiga uppgifter kan medföra återbetalningsskyldighet av utbetalat bidrag
• För en bidragstagande förening eller annan organisation med denna riktlinje gäller att man ska följa allmänna eller särskilda bestämmelser annars kan kultur- och fritidsnämnden ompröva beslutet.
• Erhållna projektmedel skall i de fall de inte används återbetalas

Övrigt

• Bidragssökande verksamhet ska följa de anvisningar som finns för ansökan och redovisning på varberg.se under respektive bidrag och stöd
• Undantag från bestämmelserna kan i särskilda fall beslutas av kultur- och fritidsnämnden i Varbergs kommun.


Särskilda bestämmelser kan du läsa om under respektive bidrag.

Riktlinje för kommunala bidrag

För att kunna söka bidrag ska föreningen:

 • vara registrerad hos kultur- och fritidsförvaltningen
 • vara godkänd som bidragsberättigad förening.

Kriterierna för att få ett stöd eller bidrag finns i Riktlinje för kommunala bidrag Pdf, 336.6 kB. som antas av kommunfullmäktige varje år.

ikon

Kontakta oss

Självservice & blanketter