Sök

Stöd till verksamhet inom kulturområdet

Vilka föreningar får söka?

Föreningar som eftersträvar att det finns ett jämställdhetsperspektiv i den verksamhet som bedrivs och ger förutsättningar för att alla ska kunna delta oavsett kön, etnisk bakgrund eller funktionsnedsättning - får söka. Det ska tydligt framgå i föreningens stadgar att det primära syftet med föreningen är att bedriva kulturell verksamhet. Föreningen ska också vara skriven och verksam i Varbergs kommun.

Vad ska stödet användas till?

Det kommunala stödet avser att vara en hjälp till självhjälp. Medlemmarna ska därför själva bidra genom att betala en skälig medlemsavgift samt att i övrigt på andra sätt medverka till stödjande av föreningens ekonomi. Stödet avser att täcka en del av de totala kostnaderna.

När kan stödet sökas?

Ansökan lämnas senast 31/12 året före det kalenderår ansökan avser.

ikon

Kontakta oss


Självservice & blanketter