Sök

Undantag från bidragsreglerna under 2021 med anledning av pandemin

Coronapandemin fortsätter att påverka Varbergs föreningar och kulturarrangörer. För att underlätta för dem tog kultur- och fritidsnämnden den 27 januari och 27 maj 2021 beslut om ett tillfälligt undantag från bidragsreglerna.

Lokalt aktivitetsstöd, period 2/2020

Det lokala aktivitetsstödet (LOK-stödet) är en viktig del av föreningarnas budget. Bidragets storlek baseras på föreningarnas aktiviteter under andra halvåret 2020, men eftersom coronapandemin gjort att många verksamheter ställts in eller begränsats kommer bidraget för period 2/2020 att baseras på det som rapporterades in under samma period 2019. Föreningarna ska dock fortsätta att närvarorapportera sina aktiviteter och redovisning/ansökan görs i vanlig ordning senast 28 februari. Utbetalt bidrag står däremot fast och kommer inte att justeras.

Lokal- och anläggningsbidrag

De föreningar som på grund av pandemin måste senarelägga sitt årsmöte kan ändå ansöka om lokal- och anläggningsbidrag och i efterhand, under hela 2021, komplettera med protokoll från årsmötet.

Stöd till studieförbund

Studieförbundens ansökningar för verksamhetsåret 2021 kommer att baseras på 2019 års verksamhet.

Projektstöd

Beviljat och utbetalt projektstöd för kulturarrangemang 2020 och 2021 får behållas och användas till och med 31 juli 2022. Återstående medel som inte använts ska betalas tillbaka senast 30 augusti 2022.

Verksamhetsstöd

Verksamhetsstöd till arrangörsföreningar som betalats ut under 2020 och 2021, för verksamhet samma år, kan användas fram till och med 31 juli 2022. Återstående medel som inte använts av föreningarna betalas tillbaka senast 30 augusti 2022. Redovisning skall tydligt visa vilka medel som är från vilka år.

Läs mer om Varbergs kommuns bidrag, stöd och stipendier

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter