Sök

Badvattenkvalitet

Björkängs havsbad

I Varberg finns ett stort antal badplatser med god badvattenkvalitet. Badvattnet testas regelbundet under högsäsong.

Badvattenprover

Varbergs kommun har ett stort antal badplatser med genomgående god badvattenkvalitet. I Varbergs kommun tas badvattenprover varannan vecka under högsäsong på våra kommunala badplatser. Analyssvaren på dessa prover rapporteras till Havs- och vattenmyndigheten.

Aktuella provsvar på Havs- och vattenmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Om proverna visar på höga bakteriehalter är kommunen ålagd att avråda från bad. Inför varje badsäsong görs dessutom en sammanvägd bedömning av badvattenkvaliteten, som baseras på prover från de senaste årens provtagningar. Denna bedömning anges på de skyltar som finns uppsatta på samtliga badstränder. Modellen för bedömning av badvattenkvalitet är reglerad av EU.

Läs mer om EU-bad Länk till annan webbplats. på Havs- och vattenmyndighetens hemsida.

Vad är det för bakterier som analyseras?

Det är e.coli-bakterier och enterokocker, båda bakterier som finns i tarmsystemet på människor och varmblodiga djur. Om dessa finns i badvatten kan det finnas avföringsrester från avlopp och djur i vattnet. Bakterierna i sig behöver inte vara farliga men visar att det skett en förorening. Då finns en ökad risk för andra sjukdomsframkallande organismer i vattnet.

Vad händer om man badar i vatten med hög bakteriehalt?

Om badvattnet har bakteriehalter över gränsvärdena tyder detta på att det skett en förorening av något slag. Då finns också en risk att man kan bli sjuk om man sväljer vattnet. Om man svalt vatten som innehåller någon sjukdomsframkallande mikroorganism är symtomen oftast magont, diarré och/eller kräkningar.

Man kan alltså inte generellt säga att det inte går att bada, eller hur farligt det är. Skulle man bada när det är höga koncentrationer och man då får en kallsup kan man bli sjuk. Det är därför vi måste avråda från bad.

Du kan själv kolla de senaste badvattenproverna på Havs- och vattenmyndighetens webbplats:

Badplatsen Länk till annan webbplats.

Badvattenkvaliteten vid Björkängs havsbad

Badvattnet vid Björkängs havsbad har vid vissa provtagningstillfällen under de senaste åren haft bakteriehalter som överskridit uppsatta gränsvärden. Inför badsäsongen 2022 har badvattnet vid Björkäng bedömts till bra kvalitet och kommunen avråder därför inte från bad. Arbetet med att utreda orsakerna till föroreningarna fortsätter som tidigare.

Varför är inte badplatsen ett EU-bad längre?

Med anledning av att Björkängs havsbad flera år i rad vid vissa tillfällen uppvisat höga bakteriehalter får badplatsen inte längre klassas som ett EU-bad. När åtgärder vidtagits och provtagningar under en hel sommarsäsong visar att åtgärderna gett resultat kan myndigheten pröva badplatsen som EU-bad igen.

Vad gör kommunen med badplatsen?

Vi sköter badplatsen som ett kommunalt bad, vilket innebär att vi städar stranden från tång och skräp samt tar regelbundna prover på vattnet.

Vad gör vi åt problemet?

Vi utreder orsaken till de förhöjda bakteriehalterna vid Björkängs havsbad. Syftet är att hitta möjliga föroreningskällor och sätta in åtgärder för att minska tillförseln av bakterier till badvattnet.

Utökad provtagning har genomförts under badsäsongerna 2017–2021. Hittills visar resultatet från provtagningen inte på en ensam källa, vilket försvårar arbetet att åtgärda problemet. Därutöver har miljö- och hälsoskyddsförvaltningen utökat sitt arbete med tillsyn och rådgivning i området med fokus på lantbruk och hästgårdar.

Vill du veta mer?

Information om rådande badvattenkvalitet och klassificering finns på Havs- och vattenmyndighetens hemsida Badplatsen Länk till annan webbplats..

Frågor och svar om badvatten Länk till annan webbplats.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se

 

Öppettider
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00

Självservice & blanketter