Månad 1 • Registrering • Kommun

Flytta till Varberg

Av de nyanlända som kommer till Varberg flyttar en del till anhöriga som redan bor här, en del ordnar en bostad och flyttar hit på egen hand, medan ytterligare andra har blivit anvisade till kommunen av Migrationsverket.

Anvisade nyanlända har antingen sökt asyl på plats i Sverige och bott här under tiden Migrationsverket prövat ärendet, eller kommit som kvotflyktingar. Både kvotflyktingar och personer som fått uppehållstillstånd på grund av att de har anhöriga i Sverige, får sina uppehållstillstånd innan de kommer till Sverige.

Kommunen har ansvar att ta emot och ordna bostad till nyanlända som anvisats av Migrationsverket. Det är kommunens integrationsenhet som planerar, samordnar och genomför mottagandet.

Kommunen tar också emot ensamkommande barn som har fått uppehållstillstånd eller som söker asyl. Det är socialtjänsten som ansvarar för barnen.

Senast publicerad:

Kontakt

Integrationssamordnare, Varbergs kommun

Linnéa Oom
070-861 31 85

linnea.oom@varberg.se

Ordlista

En anvisad nyanländ är en kvotflykting eller nyanländ person som har fått uppehållstillstånd, är registrerad och bor i Migrationsverkets tillfälliga bostäder och som blir anvisad en kommun att bosätta sig i.

En asylsökande är en person som lämnat sitt land för att söka skydd men ännu inte fått beslut om han eller hon kommer att få uppehållstillstånd. Det är Migrationsverket som tar emot ansökan om asyl, gör en asylutredning och fattar beslut i ärendet.

Definitionen på ett ensamkommande barn är en person under 18 år som kommer till Sverige utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare för att ansöka om asyl.

Flyktingar är människor som flyr från väpnade konflikter eller förföljelse. Den som bedöms vara flykting får en flyktingstatusförklaring som är en internationellt erkänd status grundad på både FN:s flyktingkonvention och EU-regler. De flyktingar som befinner sig i Sverige men som ännu inte fått sitt behov av skydd prövat och godkänt är asylsökande. En flykting kan också vara nyanländ, anvisad nyanländ eller kvotflykting.

En kvotflykting är en person som har flytt från sitt land och som har blivit utvald av FN:s flyktingorgan UNHCR för att få flytta till ett annat land.

Ordet nyanländ används på olika sätt och i olika sammanhang. Här använder vi samma definition som Migrationsverket: En person är nyanländ när hen är mottagen i en kommun, har beviljats uppehållstillstånd och omfattas av lagen om etableringsinsatser, två till tre år. (I skollagen definieras en nyanländ elev som att den har varit bosatt utomlands men nu bor i Sverige och har påbörjat sin utbildning efter höstterminen det kalenderår personer fyller sju år. En person räknas inte längre som nyanländ efter fyra års skolgång i Sverige.)