Månad 1 • Registrering • Kommun

Stöd av mottagningssamordnare

Det är kommunens integrationsenhet som ansvarar för att planera för mottagandet av anvisade nyanlända. På integrationsenheten finns mottagningssamordnare som möter upp alla som anvisas till Varberg. De visar bostaden som kommunen ordnat och är med vid inflyttningen för att se till att de kommer tillrätta.

Mottagningssamordnaren är med när hyreskontraktet skrivs på och finns sedan till hands för att hjälpa personerna att komma in i de olika system som finns i Sverige. Alla anvisade nyanlända som kommer till Varberg får en mottagningssamordnare som fungerar som kontaktperson den första tiden.

De första veckorna är ofta intensiva. Många nyanlända behöver hjälp med att ta sig till de olika möten de behöver gå på för att komma i gång i Varberg. Det kan till exempel vara med socialtjänsten och skolan. Det är många blanketter som ska fyllas i och lämnas in och det kan uppstå frågor om var mataffären ligger och hur bankkortet fungerar.

När den första perioden - som kan upplevas som rörig och ogripbar - övergår till vardag med skola och undervisning i svenka för invandrare (SFI) finns mottagningssamordnaren till hands för att hjälpa till att förstå brev och reda ut eventuella missuppfattningar.

Behovet av hjälp och stöd ser olika ut beroende på bakgrund och erfarenhet och mottagningssamordnarens uppgift är att stötta utifrån personens förmåga. När det finns behov av stöd och hjälp som inte handlar om att man är ny i Sverige kan mottagningssamordnaren hjälpa till att kontakta rätt instans.

Ibland tar mottagningssamordnaren hjälp av en så kallad resursperson som kommunens integrationsenhet anlitar och som talar samma språk som den nyanlände. Resurspersonen kan till exempel få i uppdrag att följa med till ett läkarbesök i en annan stad.

Senast publicerad:

Obs!

Integrationsenheten jobbar med mottagande av anvisade nyanlända (såsom kvotflyktingar). Personer som flyttar till en anhörig eller som skaffat sig en bostad i Varberg på annat sätt omfattas alltså inte av mottagningssamordnarnas arbete.

Kontakt

Integrationssamordnare, Varbergs kommun

Linnéa Oom
070-861 31 85

linnea.oom@varberg.se

Ordlista

En anvisad nyanländ är en kvotflykting eller nyanländ person som har fått uppehållstillstånd, är registrerad och bor i Migrationsverkets tillfälliga bostäder och som blir anvisad en kommun att bosätta sig i.

Ordet nyanländ används på olika sätt och i olika sammanhang. Här använder vi samma definition som Migrationsverket: En person är nyanländ när hen är mottagen i en kommun, har beviljats uppehållstillstånd och omfattas av lagen om etableringsinsatser, två till tre år. (I skollagen definieras en nyanländ elev som att den har varit bosatt utomlands men nu bor i Sverige och har påbörjat sin utbildning efter höstterminen det kalenderår personer fyller sju år. En person räknas inte längre som nyanländ efter fyra års skolgång i Sverige.)

En kvotflykting är en person som har flytt från sitt land och som har blivit utvald av FN:s flyktingorgan UNHCR för att få flytta till ett annat land.