Månad 2-5 • Försörjning • Stat

Ansöka om övriga bidrag

En del av de bidrag som finns i Sverige är kopplade till etableringsprogrammet, medan andra ingår i socialförsäkringen och att man är folkbokförd här. För att få de bidrag och ersättningar man har rätt till måste man ansöka om dem.

Det är inte helt enkelt att få grepp om vilka olika ersättningar man kan få. Vid frågor eller behov av stöd kan man vända sig till Statens servicecenter. Om man är anvisad nyanländ ser kommunens integrationsenhet till att man kommer i kontakt med Statens servicecenter för att där få hjälp med de ansökningar som behöver göras.

Den sammanlagda inkomsten från bidrag och etableringsersättning gör att den som går etableringsprogrammet oftast klarar sin försörjning utan ekonomiskt bistånd. Den som inte kan delta i etableringsprogrammet på heltid, eller som är föräldraledig, kan däremot behöva ansöka om ekonomiskt bistånd från socialtjänsten.

Vad har personer i ensamhushåll rätt till?

Personer i ensamhushåll som deltar i etableringsprogrammet kan få bostadsersättning. Det som krävs är att man har ett eget hyreskontrakt och är folkbokförd på sin adress. Den som bor i en korridor där rummen är registrerade som en bostad med ett lägenhetsnummer har därmed rätt till bostadsersättning. Den som är inneboende eller hyr en bostad tillsammans med någon annan kan däremot inte få ersättningen.

Ansökan om bostadsersättning görs hos Försäkringskassan efter att man fått ett beslut om en plats i etableringsprogrammet. Man behöver inte ansöka löpande utan får ersättningen så länge man går kvar i etableringsprogrammet. Bostadsersättningen betalas ut den 26:e varje månad.

Vad har vuxna med barn rätt till?

Vuxna som har barn och deltar i etableringsprogrammet kan inte få den bostadsersättning som beskrivits ovan. För den här gruppen finns däremot ett etableringstillägg som är kopplat till varje enskilt barn. Endast en vårdnadshavare kan beviljas etableringstillägg för ett barn. Ansökan görs hos Försäkringskassan efter att man fått ett beslut om en plats i etableringsprogrammet. Man behöver inte ansöka löpande utan får ersättningen så länge man går kvar i programmet. Etableringstillägget betalas ut den 26:e varje månad.

Svensk försäkringstillhörighet

Nyanlända barnfamiljer som har fått beslut om svensk försäkringstillhörighet kan ansöka om bostadsbidrag på samma villkor som andra familjer i Sverige. Det finns även andra bidrag som man kan ha rätt till om man omfattas av svensk försäkringstillhörighet, såsom barnpension och underhållsstöd.

Svensk försäkringstillhörighet krävs även för att få barnbidrag. Till skillnad från övriga bidrag betalas barnbidraget dock ut per automatik. De som har små barn kan också ha föräldradagar att ta ut.

Vanliga frågor från nyanlända

Ja, men då ska hyresavtalet vara skriftligt och hyresvärden, bostadsrättsföreningen eller hyresnämnden ska ha godkänt andrahandsuthyrningen. Du behöver också delta i etableringsprogrammet och leva i ett ensamhushåll.

Det finns ett antal bidrag som om de beviljas innebär att etableringsersättningen sänks med motsvarande summa. Dessa är föräldrapenning, rehabiliteringspenning, sjukersättning, aktivitetsersättning, allmän ålderspension, tjänstepension, underhållsstöd, lön under dagar som personen får etableringsersättning samt studiemedel från CSN.

Senast publicerad:

Ordlista

En anvisad nyanländ är en kvotflykting eller nyanländ person som har fått uppehållstillstånd, är registrerad och bor i Migrationsverkets tillfälliga bostäder och som blir anvisad en kommun att bosätta sig i.

   Ekonomiskt bistånd är ett behovsprövat, ekonomiskt stöd. Ansökan om ekonomiskt bistånd görs månadsvis hos kommunens socialtjänst. Stödet riktar sig till personer som inte kan försörja sig genom egen inkomst och som saknar tillgångar. Stödet är enbart utformat för att täcka de mest grundläggande behoven såsom kostnader för mat, boende med mera.

   För att kunna delta i etableringsprogrammet ska man ha fyllt 20 men inte 65 år och omfattas av lagen om etableringsinsatser. Etableringsprogrammet är ett stöd i form av aktiviteter och utbildning med målet att deltagaren ska lära sig svenska, hitta ett jobb och klara sin försörjning. Deltagarna får ersättning för sin medverkan i olika insatser.

   På Statens servicecenters servicekontor kan medborgare få vägledning och service i tjänster från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

   Att ha svensk försäkringstillhörighet innebär att man kan få de bidrag som ingår i den svenska socialförsäkringen. Den som inte är försäkrad i Sverige kan inte få ersättning. Det är Försäkringskassan som utreder om en person ska vara försäkrad i Sverige eller inte.