Månad 2-5 • Försörjning • Stat

Ansöka om studiebidrag, CSN

Ungdomar som studerar på gymnasiet har rätt till studiebidrag. Den som inte är folkbokförd i Sverige behöver ansöka för att få sitt bidrag.

Studiebidraget fungerar som en förlängning av barnbidraget och betalas ut automatiskt till gymnasieelever som är folkbokförda och har ett personnummer.

Gymnasieungdomar som ännu inte blivit folkbokförda och inte har fått personnummer har vanligtvis rätt till studiebidrag, men måste då själva ansöka om detta. Skolan kan hjälpa till med att ta fram och fylla i rätt blanketter. Eftersom man inte kan öppna ett bankkonto innan man har en svensk id-handling kan man dock inte få pengarna förrän man fått sitt personnummer. I den här situationen är det många familjer och ungdomar som får hjälp med sin ekonomi av socialtjänsten. När personnumret väl är klart och avierna från CSN går att lösa in kan det därför hända att det är socialtjänsten som ska ha pengarna.

Studiebidraget betalas ut som tidigast från och med kvartalet efter att en elev fyllt 16 år. Som längst kan man få studiebidrag till och med det första halvåret det år man fyller 20. Ungdomar som är över 18 år får studiebidraget själva, för övriga betalas det ut till en vårdnadshavare.

Nyanlända ungdomars familjer har ofta låg inkomst och de kan då få extra bidrag utöver studiebidraget. För att ansöka om detta behöver man fylla i en ansökan om extra tillägg och skicka med dokument som visar vilka inkomster familjen har. Om man får bidrag, och i så fall hur mycket, beror på familjens gemensamma inkomst.

Studiestöd för vuxna

Som nyanländ vuxen kan man i en del fall få studiestöd och studiestartsstöd. Detta beror på vilken utbildning man går. Den som deltar i etableringsprogrammet har som regel inte rätt till ersättning från CSN.

Vanliga frågor från nyanlända

Spara avierna till dess du fått ett bankkonto och lös in dem då. Om giltighetstiden går ut kommer det skickas ut en ny avi. Pengarna förvinner inte. Om du har registrerat ditt bankkontonummer betalas de ut direkt till ditt konto. Anmäl ditt kontonummer till Swedbank så fort du öppnat ditt konto, det spelar ingen roll vilken bank du har.

Senast publicerad:

Ordlista

      Ekonomiskt bistånd är ett behovsprövat, ekonomiskt stöd. Ansökan om ekonomiskt bistånd görs månadsvis hos kommunens socialtjänst. Stödet riktar sig till personer som inte kan försörja sig genom egen inkomst och som saknar tillgångar. Stödet är enbart utformat för att täcka de mest grundläggande behoven såsom kostnader för mat, boende med mera.

      För att kunna delta i etableringsprogrammet ska man ha fyllt 20 men inte 65 år och omfattas av lagen om etableringsinsatser. Etableringsprogrammet är ett stöd i form av aktiviteter och utbildning med målet att deltagaren ska lära sig svenska, hitta ett jobb och klara sin försörjning. Deltagarna får ersättning för sin medverkan i olika insatser.

      Ordet nyanländ används på olika sätt och i olika sammanhang. Här använder vi samma definition som Migrationsverket: En person är nyanländ när hen är mottagen i en kommun, har beviljats uppehållstillstånd och omfattas av lagen om etableringsinsatser, två till tre år. (I skollagen definieras en nyanländ elev som att den har varit bosatt utomlands men nu bor i Sverige och har påbörjat sin utbildning efter höstterminen det kalenderår personer fyller sju år. En person räknas inte längre som nyanländ efter fyra års skolgång i Sverige.)