Månad 2-5 • Registrering • Stat

Ansöka om svensk försäkringstillhörighet

För att kunna få de bidrag som ingår i den svenska socialförsäkringen måste man ha svensk försäkringstillhörighet. Den som inte är försäkrad i Sverige kan inte få ersättning.

Det är Försäkringskassan som utreder om en person ska vara försäkrad i Sverige eller inte. En del av den utredningen handlar om att säkerställa personen inte omfattas av något annat lands socialförsäkringssystem.

Att få svensk försäkringstillhörighet

Hur det går till att få svensk försäkringstillhörighet skiljer sig åt för barnfamiljer och vuxna personer utan barn. Nyanlända familjer med barn under 16 år blir kontaktade av Försäkringskassan i samband med att de blir folkbokförda. Försäkringskassan ber då om de uppgifter som behövs för att de ska kunna utreda svensk förssäkringstillhörighet och tar reda på om familjen har rätt till barnbidrag.

Personer som inte har barn blir behöver ansöka om svensk försäkringstillhörighet i samband med att de vill ta del av en ersättning som ingår i socialförsäkringen. Det kan till exempel vara tandvårdsstödet.

Bidrag i Sverige

I Sverige finns olika slags bidrag. De kan vara generella eller riktade till olika grupper. Det är först när det finns ett beslut om svensk försäkringstillhörighet som bostadsbidrag, föräldrapenning och barnbidrag kan betalas ut. Barbidrag behöver man inte ansöka om, det betalas ut automatiskt när det finns beslut om försäkrigstillhörighet.

Den som är försäkrad i Sverige får kostnadsfri tandvård till och med det år hen fyller 23 år. Från och med 24 års ålder finns i stället ett statligt tandvårdsstöd.

Ersättningar som inte ingår i socialförsäkringen

Ersättningar kopplade till Arbetsförmedlingens etableringsprogram ingår inte socialförsäkringen, men man ansöker om dem och de betalas ut av Försäkringskassan. Detta innebär att man kan ansöka om och få etableringsersättning, etableringstillägg och bostadsersättning utan att Försäkringskassan utrett om man ska vara försäkrad i Sverige.

Vanliga frågor från nyanlända

Hos Försäkringskassan är du försäkrad genom att du bor eller arbetar i Sverige, det kostar ingenting. Försäkringskassan är en statlig myndighet som bland annat betalar ut olika bidrag. En försäkring hos ett privat försäkringsbolag betalar du själv. Du kan till exempel betala för att försäkra ditt hem eller din bil.

Senast publicerad:

Ordlista

Ordet nyanländ används på olika sätt och i olika sammanhang. Här använder vi samma definition som Migrationsverket: En person är nyanländ när hen är mottagen i en kommun, har beviljats uppehållstillstånd och omfattas av lagen om etableringsinsatser, två till tre år. (I skollagen definieras en nyanländ elev som att den har varit bosatt utomlands men nu bor i Sverige och har påbörjat sin utbildning efter höstterminen det kalenderår personer fyller sju år. En person räknas inte längre som nyanländ efter fyra års skolgång i Sverige.)

På Statens servicecenters servicekontor kan medborgare få vägledning och service i tjänster från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.