Månad 2-5 • Etableringsprogram • Stat

Första samtalet med Arbetsförmedlingen

Efter att en nyanländ person skrivit in sig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen blir hen kontaktad av en arbetsförmedlare för ett första samtal.

Syftet med samtalet är att påbörja en kartläggning av personens tidigare erfarenheter och ta reda på vilka insatser som behövs för att hen ska kunna få ett jobb så småningom. Samtalet sker på telefon och med tolk.

Efter samtalet fattar arbetsförmedlaren beslut om den nyanlände har rätt att delta i etableringsprogrammet eller inte. För att delta behöver man ha fyllt 20 men inte 65 år och nyligen har fått uppehållstillstånd som flykting, skyddsbehövande eller anhörig.

För att kunna börja etableringsprgrammet måste man ha fått sitt personnummer. Den som ännu inte fått det kan få ett beslut om kartläggning inför start i etableringsprogrammet, men kan inte börja på någon insats inom ramen för programmet. Det kan också finnas andra skäl till att man har en inledande kartläggningsperiod innan man får beslut om en plats i programmet. Ersättningen för att medverka i kartläggningen är lägre än ersättningen för att delta i etableringsprogrammet.

I Varbergs kommun kan man delta i svenska för invandrare (SFI) och samhällsorientering och utan att vara inskriven i etableringsprogrammet.

Senast publicerad:

Ordlista

Ordet nyanländ används på olika sätt och i olika sammanhang. Här använder vi samma definition som Migrationsverket: En person är nyanländ när hen är mottagen i en kommun, har beviljats uppehållstillstånd och omfattas av lagen om etableringsinsatser, två till tre år. (I skollagen definieras en nyanländ elev som att den har varit bosatt utomlands men nu bor i Sverige och har påbörjat sin utbildning efter höstterminen det kalenderår personer fyller sju år. En person räknas inte längre som nyanländ efter fyra års skolgång i Sverige.)

På Statens servicecenters servicekontor kan medborgare få vägledning och service i tjänster från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.